Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?ba

13. květen 2014 - Rubrika: Nemoci

Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?baKrev v mo?i neboli hematurie, je stavem, který m?že být vyvolán z celé ?ady p?í?in. V n?kterých p?ípadech nejde o nic závažného a ?lov?k p?ítomnost krve v mo?i prakticky ani nepozná. V ur?itých situacích ale indikuje daleko závažn?jší onemocn?ní a je pot?eba jej urychlen? ?ešit se svým léka?em. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it inkontinenci? + Cviky

12. kvÄ›ten 2014 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak lé?it inkontinenci? + CvikyInkontinence je onemocn?ním, které se týká spíše žen, objevuje se však také u muž?. Projevuje se v jakémkoliv v?ku v dosp?losti, u mladých i starších lidí. Vyskytuje se až u poloviny žen. Je to nemoc, která se dá lé?it, k lé?b? p?itom pomohou i jednoduché cviky, které m?žete provád?t doma. ÄŚĂ­st dále...


Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

9. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?Vitamín D je v t?le obsažen v n?kolika formách a vyskytuje se v r?zných orgánech. Kup?íkladu vitamíny D2 a D3 se soust?e?ují hlavn? v játrech. Je zajímavé, že naše t?lo dokáže vitamín D také samo produkovat. ÄŚĂ­st dále...


Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

8. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání. ÄŚĂ­st dále...


P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

7. kvÄ›ten 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenstvíBatolata a d?ti p?edškolního, která ?asto bre?í a nestráví p?íliš mnoho jídla, mohou trp?t nechutenstvím. V?tšinou jde jen o krátkodobou záležitost, která rychle odezní. N?kdy se však m?že nechutenství u d?tí dostat do dlouhodob?jší fáze. Pak už je pot?eba problém konzultovat s léka?em. P?í?ina totiž m?že být závažn?jší, než se na první pohled zdá. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it lupénku?

6. kvÄ›ten 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it lupénku?Lupénka je kožním onemocn?ní, kterým je postiženo významné procento populace. Jen v ?eské republice se týká více než 200 tisíc obyvatel. Trpí jím zejména dosp?lí lidé. Onemocn?ní se dá rozd?lit na n?kolik druh?. ÄŚĂ­st dále...


Strana 15 z 33
«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»

Reklama