Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?

1. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  987 objevnĂ˝ch slov

D?ti mají o prázdninách spoustu volného ?asu, a tak mají ?as d?lat r?zné vylomeniny. Rázem pak stoupá pravd?podobnost, že p?ijdou k n?jakému drobnému poran?ní k?že. Typicky se jedná hlavn? o od?eniny. Ty si samoz?ejm? mohou zp?sobit i dosp?lí. Ošet?ení k?že pat?í mezi základní znalosti, které by m?l mít každý z nás.

Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?

D?ti mají o prázdninách spoustu volného ?asu, a tak mají ?as d?lat r?zné vylomeniny. Rázem pak stoupá pravd?podobnost, že p?ijdou k n?jakému drobnému poran?ní k?že. Typicky se jedná hlavn? o od?eniny. Ty si samoz?ejm? mohou zp?sobit i dosp?lí. Ošet?ení k?že pat?í mezi základní znalosti, které by m?l mít každý z nás.

Kdy poran?ní k?že ošet?ovat?

Je pot?eba si ujasnit, kdy si s od?eninou ?i jiným poran?ním k?že poradíte sami a kdy je naopak lepší zajít k doktorovi. V okamžiku, kdy rána siln?ji krvácí a je otev?ená, bude je zapot?ebí sešít. V tomto p?ípad? ihned b?žte k doktorovi. Pokud jde o poran?ní na tvá?i, je nutné být ješt? mnohem opatrn?jší.

Léka?skou pomoc v každém p?ípad? volejte v okamžiku, kdy nem?žete zastavit krvácení. Rovn?ž pak ve chvíli, kdy je rána viditeln? hlubší. Stejn? tak byste m?li p?ivolat doktora v p?ípad?, že je rána siln? zne?išt?na a za?íná hnisat. Je to podobné jako v p?ípad?, kdy pot?ebujete zastavit krvácení z nosu. Pokud se vám to neda?í, je rovn?ž nutné vyhledat léka?skou pomoc.

Postup ošet?ení

Pokud není poran?ní pokožky nijak zásadní, vysta?íte si na to sami, bez pomoci doktora. U každé od?eniny ?i podobného poran?ní k?že je postup v zásad? stejný. Vzniklou ránu je t?eba okamžit? o?istit a omýt, osušit a následn? zavázat náplastí nebo obvazem.

Vy?išt?ní a omytí rány

Z od?eniny opatrn? odstra?te v?tší ne?istoty, a to ru?n?, pop?ípad? ?istým kartá?kem. Zárove? ji omyjte pod pitnou vodou. Op?t ale zd?raz?uji, že pokud je rána v?tší a hlubší, rad?ji navštivte zdravotnické za?ízení.

Krom? pitné vody lze použít také sterilní vodu, která by m?la být v každé lékárni?ce. Rovn?ž je možné na ránu použít peroxid vodíku. Ten ji dezinfikuje.

Obklad

V p?ípad? malé ranky si vysta?íte s oby?ejnou náplastí. Tu vyjm?te o obalu a p?iložte na ránu. Náplast musí být pevn? uchycena, aby p?i pohybu nespadla.

Pokud je poran?ní k?že v?tší a je tak p?edpoklad delšího hojení, je efektivn?jší použít obvaz. Ideální je obvaz pro vlhké hojení ran. Ten totiž obsahuje tekutinu, která poran?né pokožce dodává vlhkost. Vlhké prost?edí pak p?ispívá k rychlejší regeneraci kožních bun?k. Navíc zabra?uje vzniku strupu.

Použít lze také nep?ilnavé obvazové materiály, které jsou pletené. I ty bývají napušt?ny lé?ivými látkami, které p?ispívají k rychlejší regeneraci pokožky.

Zafixování rány

K fixaci rány použijte polštá?kovou náplast, u v?tších poran?ní pak gázu a obinadlo. Ty zabrání p?ístupu vzduchu do rány. Op?t je nutné je d?kladn? ovázat, aby se b?hem pohybu nesesuly.

Ke zklidn?ní pokožky je vhodné použít regenera?ní gely. Pro d?ti doporu?uji zvolit kup?íkladu D?tský gel na drobná poran?ní Kneipp, který obsahuje výtažky z aloe. Ty p?ispívají k rychlejší regeneraci pokožky, a to i díky tomu, že ji zvlá??ují a tvo?í na ní jakýsi ochranný filtr.

Co je pot?eba

  • Dezinfekce
  • Gel
  • Náplast
  • Obinadlo a gáza

Jak dlouho to potrvá?

Ošet?ení drobné od?eniny je otázkou maximáln? 5 minut. V p?ípad?, že rána nep?estává krvácet po dobu delší jak 10 minut, rad?ji vyhledejte léka?skou pomoc. Totéž platí i v p?ípad?, že je od?enina siln? zne?išt?na.

Jaké budou náklady?

Balení oby?ejných textilních polštá?kových náplastí, které pat?í do základní výbavy a p?i ošet?ení od?enin jsou nej?ast?ji využívané, stojí cca 40 K?. Dezinfek?ní p?ípravky na poran?ní se dají zakoupit v cen? do 100 K?, stejn? tak i obinadla.

Budete-li ošet?ovat poran?ní u malých d?tí, je vhodné použít chladivé d?tské gely. D?tský gel na drobná poran?ní Kneipp vás vyjde ve 20 ml balení na 100 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.6 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Blíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida.


Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

Zápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z ús…

Co pomáhá na žlu?níkový záchvat? P?í?iny a prevence

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá …Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!