Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

17. ÄŤerven 2014     komentáře (0)  984 objevnĂ˝ch slov

Holení je pro v?tšinu muž? prakticky denní povinností. Mnozí z vás jej však doslova nesnášejí. Také se vám stává, že vám po holení vyraší pupínky a pokožka je n?jakou dobu podrážd?ná a zarudlá? Pak se bu? špatn? holíte, nebo nepoužíváte kvalitní p?ípravky po holení.

Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

Holení je pro v?tšinu muž? prakticky denní povinností. Mnozí z vás jej však doslova nesnášejí. Také se vám stává, že vám po holení vyraší pupínky a pokožka je n?jakou dobu podrážd?ná a zarudlá? Pak se bu? špatn? holíte, nebo nepoužíváte kvalitní p?ípravky po holení.

Pro? vzniká podrážd?ní pokožky po holení?

Po každém holení je pokožka citliv?jší. Snáze pak dochází k tomu, že se do ní dostanou bakterie, které zp?sobují ono podrážd?ní. K?že je v d?sledku holení vysušená, což zvyšuje její nap?tí.

Podrážd?ní se m?že projevit r?znými zp?soby. Nej?ast?ji zarudne. Tento stav obvykle trvá jen n?kolik minut, u n?kterých jedinc? ale trvá klidn? i celé dny, než se barva tvá?e vrátí do p?vodního p?irozeného stavu. To už je však obvykle ?as na nové holení, takže se problém opakuje.

Postup, jak se správn? holit

Abyste p?edešli p?ípadnému podrážd?ní pokožky, je dobré si zopakovat, jak se vlastn? správn? holit. Tyto informace budou jist? užite?né hlavn? pro mladé chlapce a muže, jimž vousy teprve za?ínají r?st a nemají s jejich holením dostatek zkušeností.

Holení provád?jte spíše odpoledne nebo ve?er. V tomto sm?ru d?lá mnoho muž? chybu, nebo? se holí ráno. V tu dobu je ale pokožka nejvíce citlivá a tudíž logicky nejnáchyln?jší na podrážd?ní.

P?ed holením si tvá? omyjte teplou vodou. Vousy totiž zm?knou, p?jdou pak snadn?ji oholit.

Používáte-li klasický strojek na holení, vždy na tvá? naneste kvalitní gel nebo p?nu na holení. Ta rovn?ž p?isp?je ke zm?k?ení vous?, strojek pak nebude po tvá?i p?ejížd?t tak drsn?. P?nu naneste rovnom?rn? v dostate?ném množství a nechte ji zhruba jednu až dv? minuty p?sobit.

P?ed samotným holením zkontrolujte stav strojku. M?l by být dostate?n? ostrý a zbavený chloupk? od p?edchozího holení. Omývání ost?í provád?jte ve studené vod?, horká voda p?ispívá k jeho rychlejšímu otupení.

Zásadním krokem je správný sm?r holení. Strojkem projížd?jte vždy ve sm?ru r?stu vous?, nikoliv „proti srsti“. Za?n?te v oblasti krku a tvá?e, teprve pak pokra?ujte na brad? a u rt?. Na t?chto místech jsou totiž vousy nejtužší, takže je dobré nechat p?sobit p?nu na holení co nejdéle.

Jakmile skon?íte s holením, omyjte si tvá? teplou a poté studenou vodou.

Aby nedošlo k podrážd?ní pokožky, použijte na záv?r kvalitní gel, vodu nebo balzám po holení.

P?i holení se m?že stát, že se ?íznete. V tom p?ípad? je vhodné použít kamenec.

Co je pot?eba

  • Kvalitní a ostrý strojek na holení
  • Holicí gel nebo p?na
  • Voda, gel nebo balzám po holení

Balzám po holení pro muže

Podrážd?ní pokožky zabráníte také použitím balzámu po holení. Ten nanášejte ihned poté, co se oholíte a umyjete si tvá?. Díky balzámu nebude pokožka p?esp?íliš vysušená a zabrání se také p?ípadnému usazení bakterií, které jsou p?í?inou podrážd?ní.

Balzám po holení pro muže Men Sensitiv

Balzám po holení Men Sensitiv o velmi kvalitní a oblíbený balzám po holení, který kombinuje vlastnosti vody po holení a hydrata?ního krému. Dodá pokožce vláhu a sv?žest, navíc ji p?íjemn? zchladí. Pokožka nez?ervená a nedojde k vystoupnutí pupínk?.

Ú?inné látky

  • Bio aloe vera – hydratuje pokožku
  • Výtažek z bio léko?ice a zeleného ?aje – zklid?uje pokožku
  • Bio olivový olej – vytvá?í na pokožce ochrannou vrstvu

Balzám pro muže Men Sensitiv je cen?ný nejen díky p?íznivým ú?ink?m, kdy opravdu efektivn? zabra?uje zarudnutí a podrážd?ní pokožky, ale také díky p?íjemné v?ni a sv?žesti, kterou vám dodá.

Jaké budou náklady?

Balzám po holení Men Sensitiv po?ídíte v balení o objemu 50 ml za p?íjemných 175 K?. Vydrží vám po dobu n?kolika týdn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?

Jak zabránit nadm?rnému pocení?

Jak zabránit nadm?rnému pocení?

Pocení je u lidí zcela p?irozeným jevem. T?lo tím reguluje svoji teplotu. Zejména v okamžiku, kdy se zvyšuje t?lesná teplota, musí se organismus ochladit, což probíhá práv? pocením. Pokud by t?lo nevylu?ovalo pot, mohlo by snadno dojít k p?eh?átí organismu. Pocení však má svoje meze. Nikomu jist? ne…


Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!