Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

7. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  643 objevnĂ˝ch slov

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?baJak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.

Co je mozková mrtvice

Jde o cévní onemocn?ní, kdy dochází k poruše mozkového krevního ob?hu a v d?sledku toho následnému poškození mozku. Je zp?sobeno krevní sraženinou, která ucpe mozkovou tepnu.

P?íznaky mozkové mrtvice

Mozkovou mrtvici m?žete poznat i tehdy, nejste-li zrovna odborníky v oblasti léka?ství.

Typické p?íznaky

 • Porucha ?e?i
 • Zdvojené vid?ní
 • Ochablá polovina t?la
 • Vychýlení hlavy
 • Silná bolest hlavy
 • Silná závra?

Krom? t?chto p?íznak? m?že na ?adu p?ijít také zvracení, porucha pam?ti a další.

Prevence

Základem je zdravý životní styl. Snažte se minimalizovat rizikové faktory, které mozkovou mrtvici zp?sobují.

 • Kontrolujte si krevní tlak – ?astou p?í?inou mozkové mrtvice je vysoký tlak. Pokud jej máte, pak je t?eba zajít k doktorovi, který vám p?edepíše léky na jeho snížení.
 • Hlídejte si hladinu cholesterolu a cukru v krvi
 • P?esta?te kou?it – kou?ení je jedním z hlavních d?vod? vzniku cévní mozkové p?íhody.
 • Omezte konzumaci alkoholu
 • Pravideln? cvi?te – pohyb v podob? pravidelných cvi?ení je jedním ze základních preventivních opat?ení
 • Vyvarujte se stresu

P?í?iny mozkové mrtvice

Hlavní p?í?inou je vytvo?ení krevní sraženiny, takzvané trombózy, která ucpe mozkovou tepnu.

Další p?í?iny:

 • Vysoký krevní tlak
 • Cukrovka
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Srde?ní vady – arytmie, fibrilace síní
 • Kou?ení
 • Nadváha
 • Nedostatek pohybu – zvyšuje se pravd?podobnost vysoké krevního tlaku
 • Nadm?rná konzumace alkoholu – dochází ke zvyšování krevního tlaku

Jak lé?it mozkovou mrtvici?

Pokud se u vás projeví typické p?íznaky, které jsou p?edzv?stí mozkové mrtvice, je nezbytn? nutné p?ivolat léka?e, a to co nejrychleji. Pokud je postižený ?lov?k odborn? lé?en do p?lhodiny od prvních p?íznak?, je velká pravd?podobnost, že bude zachrán?n. Vždy je t?eba zavolat Rychlou záchrannou službu, která vás ihned p?eveze do nemocnice.

Mozková mrtvice je velmi závažným onemocn?ním. Ro?n? u nás postihne n?kolik desítek tisíc osob. Zna?ná ?ást pak umírá, a to práv? kv?li tomu, že nedokázala v?as rozeznat p?íznaky a p?ivolat si léka?skou pomoc. Mnozí pak mají doživotní trvalé následky, kdy jsou ochrnuti na ?ást t?la, p?ípadn? se u nich nemoc projeví jinými symptomy.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asn…


Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

Poruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i dopor…

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!