Jak na masáž zad: Postup krok za krokem

15. ÄŤervenec 2014     komentáře (1)  699 objevnĂ˝ch slov

Po celodenní námaze se vám jist? ob?as stane, že p?ijdete dom? a cítíte, jak máte ztuhlá a bolavá záda. Je n?kolik možností, jak si s tímto problémem poradit. Ú?inným zp?sobem je provedení klasické masáže zad. Sta?í, když oslovíte svého partnera ?i n?koho z rodiny. Je ale pot?eba v?d?t, jak se masáž zad provádí. Špatný postup totiž povede spíše ke zhoršení potíží.

Jak na masáž zad: Postup krok za krokemJak na masáž zad: Postup krok za krokem

Po celodenní námaze se vám jist? ob?as stane, že p?ijdete dom? a cítíte, jak máte ztuhlá a bolavá záda. Je n?kolik možností, jak si s tímto problémem poradit. Ú?inným zp?sobem je provedení klasické masáže zad. Sta?í, když oslovíte svého partnera ?i n?koho z rodiny. Je ale pot?eba v?d?t, jak se masáž zad provádí. Špatný postup totiž povede spíše ke zhoršení potíží.

Postup masáže zad

1. Poloha t?la

P?i masáži zad je d?ležité, abyste leželi na pevné a rovné podložce. Nemáte-li zrovna k dispozici speciální masérskou židli, lehn?te si na zem, p?ípadn? na postel. Pokud zvolíte zem, dejte si na ni n?jakou podložku.

P?i masáži musí být t?lo maximáln? uvoln?né. Nohy m?jte natažené, ruce si dejte podél t?la, p?ípadn? pod hlavu, jak vám to bude p?íjemn?jší. Páte? každopádn? m?jte v rovin?. Hlavu dejte na stranu, b?hem masírování ji pak vždy po n?kolika minutách vyst?ídejte stranu tak, aby nedošlo k zablokování kr?ní páte?e tím, že hlava ustrne na dlouhou dobu v jedné poloze.

2. Zah?átí t?la

T?lo musí být p?ed provedením masáže dostate?n? zah?áté. Osoba, která vás bude masírovat, si p?ipraví ru?ník, který p?edem nah?eje a následn? vám jej položí na záda.

P?i masáži využijete olej nebo krém. I ten je vhodné p?ed aplikací na pokožku lehce zah?át. Sta?í, kdy jej masér promne v dlaních, dojde tak k okamžitému zvýšení teploty gelu.

3. Masírování

T?lo je t?eba masírovat od horních ?ástí hýždí. Tato oblast je totiž nej?ast?jším místem, odkud bolest zad a únava svalstva pochází.

Masírování provád?jte táhlými pohyby. Hýžd? obkružte a pak pokra?ujte sm?rem nahoru k šíji. Je d?ležité, abyste se pohybovali pouze po svalech. Pohyby rukou p?itom musí být jemné, není žádoucí na pokožku p?íliš tla?it.

Pro vyšší ú?inek lze do masírování zapojit i jednotlivé prsty. Dalším krokem je hn?tení zad rukama. Jednou rukou hn?tete sm?rem nahoru, druhou sm?rem dol?. Tyto hmaty postupn? st?ídejte.

Ucítí-li masírovaná osoba bolest, je t?eba zmírnit tlak. Masáž nemá být bolestivou záležitostí, ba naopak uklid?ujícím procesem, p?i n?mž se uvolní zatuhlé svaly, a ?lov?k si b?hem procedury také psychicky odpo?ine.

Co je pot?eba

  • Masážní olej nebo krém
  • Zah?átý ru?ník
  • Pevná podložka

Jak dlouho to potrvá?

Masáž zad trvá zhruba 60 minut. Ideální je, pokud si ji budete dop?ávat pravideln?, a to alespo? t?ikrát týdn?.

Jaké budou náklady?

Co se tý?e náklad?, jsou v p?ípad? klasické masáže minimální. Masážní p?ípravky lze po?ídit v mnoha cenových relacích. Oby?ejný masážní gel Diamond Ice s Aloe vera vás nap?íklad vyjde na 155 K? v balení 225g.

Video

Na videu najdete podrobný postup, jak se provádí klasická masáž zad:

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.77 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 13x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

Ani ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku.

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.


7 tip?, jak se zbavit lup? a p?í?iny vzniku lup?

7 tip?, jak se zbavit lup? a p?í?iny vzniku lup?

Lupy nejsou nijak závažnou nemocí. Navíc se jich lze v p?ípad? výskytu pom?rn? dob?e a snadno zbavit. Existují na to speciální p?ípravky, najít se dají také zaru?ené babské rady, které se pro odstran?ní lup? používají již odnepam?ti.

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Monika Ruz.

čtvrtek, 26. říjen 2017
19:25

No pokud nemate pritele nebo kohokoli kdo by vas masiroval, nebo nechcete nechat u masera majlant tak na www.healthlife.cz maji clanek o automasazi s masaznimi pomuckami ... ja zoufalka jsem se uchylila k tomu a nelituji. Vazne nemam penize ani cas nekam porad litat :) snad pomuze i ostatnim


Napsal: Monika Ruz. [Odpovědět]