Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

4. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  677 objevnĂ˝ch slov

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovceJak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.

P?íznaky klíš?ové encefalitidy

První p?íznaky se projevují asi týden po kousnutí, a to pr?b?hem, který p?ipomíná ch?ipku. Bolí vás hlava, máte zvýšenou t?lesnou teplotu, je vám nevolno, bolí vás svaly a klouby.

Druhá fáze, která následuje, je už daleko nep?íjemn?jší. Bolesti hlavy, které po první fázi ustupují, se navracejí s mnohem v?tší intenzitou. P?idávají se vysoké hore?ky, tuhnutí svalstva v oblasti šíje.

Dalšími p?íznaky jsou:

  • Závrat?
  • T?es sval?
  • Dezorientace v prostoru

Druhá fáze trvá obvykle po dobu dvou až t?í týdn?.

Zhruba u jedné ?tvrtiny lidí, u nichž se encefalitida projeví, z?stávají trvalé následky. Ty se mohou projevit v podob? obrny, trvalých bolestí hlavy, p?ípadn? i depresemi. Ve výjime?ných p?ípadech pak nemoc kon?ívá smrtí.

Prevence

Abyste se vyvarovali nemoci zvané klíš?ová encefalitida, je d?ležité provést preventivní opat?ení. Ve volné p?írod? noste dlouhá oble?ení, která zamezí klíšt?ti p?ístupu k vaší pokožce. Krom? toho používejte také ochranné prost?edky – repelenty a insekticidy. Krom? toho je nutné v?d?t, jak vytáhnout klíšt?.

Zdaleka nejú?inn?jší prevencí je ale o?kování.

O?kování proti klíš?ové encefalitid?

Koho o?kovat?

O?kování je vhodné provád?t už u malých d?tí, které dosáhly v?ku 1 roku. Krom? toho lze samoz?ejm? o?kovat i dosp?lé osoby a seniory. Doporu?ováno je hlavn? tam, kde je velký výskyt klíš?at. V tuzemsku se jedná hlavn? o oblast západních a jižních ?ech (Šumava a Pošumaví) a také jižní Moravy.

Kdy o?kovat?

O?kování se provádí po celý rok. Léka?i a odborníci ale doporu?ují p?istoupit k o?kování nejlépe v zim?, aby se v t?le sta?ila vytvo?it dostate?ná ochrana.

Je t?eba po?ítat s tím, že o?kování probíhá v n?kolika fázích. První dv? dávky vakcíny jsou ú?inné po dobu cca 12 m?síc?. Druhá dávka se p?itom aplikuje do 3 m?síc? od první, t?etí pak následuje do 1 roku od podání druhé dávky.

Kompletní p?eo?kování byste pak m?li podstoupit asi po 3 letech.

Jaké budou náklady na o?kování?

O?kování sice není levnou záležitostí, ale uv?domte si, že jde p?edevším o vaše zdraví. Jedna dávka vakcíny proti klíš?ové encefalitid? stojí kolem 500 K?. Celková cena se však dá snížit díky využití p?ísp?vk? od zdravotních pojiš?oven.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Blíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida.

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …


Vitamíny proti padání vlas?

Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?l…

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních a…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!