Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

8. ÄŤervenec 2014     komentáře (1)  1045 objevnĂ˝ch slov

Teplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esnosti m??ení, ale také podle zp?sobu užití a rychlosti m??ení.

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využítJak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Teplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esnosti m??ení, ale také podle zp?sobu užití a rychlosti m??ení.

Kde se dá m??it t?lesná teplota?

T?lesnou teplotu m?žete zm??it na n?kolika místech vašeho t?la.

  • Podpaží – tradi?ní zp?sob m??ení t?lesné teploty, kdy se používá rtu?ový teplom?r, p?ípadn? digitální varianta. Teplom?r se vkládá do podpažní jamky. Ruku je p?itom pot?eba ohnout.
  • Ústa – teplom?r se vkládá do úst pod jazyk. Pro tento zp?sob je nejlepší použít digitální teplom?r.
  • Kone?ník – tento zp?sob je ur?en hlavn? pro m??ení teploty u d?tí. P?ed aplikací teplom?ru je t?eba jej namastit. Zasouvá se asi do hloubky 2 centimetr?. Po ukon?ení m??ení teplom?r vždy omyjte. Používá se digitální teplom?r.
  • ?elo – moderní zp?sob. K m??ení na ?ele je ale vhodný pouze páskový teplom?r. Zjišt?ní teploty je v tomto p?ípad? velmi rychlé.
  • Ucho – p?i tomto zp?sobu se používá infra?ervený teplom?r.

P?i m??ení teploty v r?zných ?ástech t?la je t?eba po?ítat s tím, že v každé oblasti je jiná normální teplota. Pokud ji budete m??it nap?íklad v kone?níku, je teplota asi o p?l stupn? vyšší nežli p?i m??ení v podpaží.

P?i m??ení t?lesné teploty je nutné brát v potaz také denní dobu. Obecn? platí, že nejvyšší teplota bývá k ve?eru, kdy je organismus unavený po celodenní aktivit?. Nejnižší teplota je pak logicky po ránu.

Druhy teplom?r?

Rtu?ový teplom?r

D?íve byl prakticky ve všech domácnostech. Dnes už je nahrazován modern?jšími variantami. Jeho zna?nou nevýhodou je fakt, že obsahuje rtu?, která je pro ?lov?ka jedovatá. Pokud se tak teplom?r rozbije, hrozí riziko otravy.

Rtu?ový teplom?r m??í teplotu relativn? pomalu. P?i vložení do podpaží je t?eba vy?kat asi p?t minut. P?ed aplikací je t?eba jej „set?epat“ pod hodnotu normální t?lesné teploty.

Lihový teplom?r

Funguje na stejném principu jako rtu?ový teplom?r, nicmén? ve skle není jedovatá rtu?, ale obarvený líh. Nevýhodou je, že se p?i neopatrném zacházení ?i pádu snadno rozbije. I zde je t?eba po?ítat s m??ením po dobu asi 5 minut.

Digitální teplom?r

Jeho hlavní výhodou je p?esnost m??ení. Odchylka je maximáln? do jedné desetiny sekundy. Krom? toho je také velmi rychlý, t?lesnou teplotu s ním zm??íte b?hem 10 vte?in. Je zcela bezpe?ný. Umí si pamatovat p?edchozí m??ení, takže máte dobrý p?ehled o tom, jak se u doty?ného vyvíjí jeho t?lesná teplota.

Digitální teplom?r s kr?kem ECT-3

Digitální teplom?r ECT-3 je ur?en pro m??ení teploty v podpaží. V p?ípad? ukon?ení m??ení a p?i zvýšené teplot? se ozve alarm.

Vyniká p?esností a také rychlostí m??ení. To trvá asi 1 minutu. Po použití se umí sám automaticky vypnout, ?ímž šet?í baterii. Pro jeho napájení se používá jedna knoflíková baterie.

Bezdotykový teplom?r

Jak už z jeho názvu vyplývá, jeho hlavní p?edností je to, že p?i m??ení teploty jej není pot?eba nikam vkládat. ?lov?ka, kterému teplotu m??íte, se jím nemusíte v?bec dotýkat. Umí m??it velmi rychle, teplotu zjistí b?hem pár vte?in. Jde o zp?sob, který je mimo?ádn? vhodný pro m??ení t?lesné teploty u malých d?tí. Je také zcela hygienický.

Bezdotykový teplom?r funguje tak, že v sob? má senzor, který snímá elektrický signál. Teplotu pak následn? ukáže na displeji. Lze jím m??it ve všech místech t?la, která jsou pro m??ení teploty vhodná.

Infra?ervený teplom?r

Používá se pro m??ení t?lesné teploty na ?ele. Sta?í jej jednoduše p?iložit na ?elo a b?hem dvou vte?in máte p?esný údaj o teplot?. Moderní typy mají i zvukový signál, který se rozezní v okamžiku, kdy má doty?ný zvýšenou teplotu.

Jak dlouho trvá m??ení teploty?

Záleží na tom, jaký typ teplom?ru zvolíte. Nejrychlejší m??ení provádí infra?ervené a bezdotykové teplom?ry, teplotu s jejich pomocí zjistíte b?hem pár vte?in. V p?ípad? staršího rtu?ového nebo lihového teplom?ru po?ítejte s dobou m??ení kolem 5 minut.

Jaké budou náklady?

Bezdotykový teplom?r po?ídíte v cen? kolem 1000 K?. Sklen?né rtu?ové teplom?ry se dnes už prakticky neprodávají. Páskové teplom?ry vás vyjdou asi na 100 K? stejn? jako digitální teplom?ry.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

Jitrocel kopinatý pat?í v našich kon?inách mezi hojn? rozší?ené bylinky. Není proto v?bec složité si jej nasbírat a ud?lat z n?j lé?ivé nápoje a p?ípravky, které se obejdou bez zbyte?ných chemikálií. O tom už dob?e v?d?ly naše babi?ky a prababi?ky. V dnešním ?lánku se dozvíte n?kolik recept?, které …

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

Kdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech.


Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah?

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Zuzana

neděle, 26. březen 2017
20:11

S bezdotykovym teplomerem mam spatne zkusenosti. Meri hodne nepresne. Na cele mi porad ukazuje 36,6 a to i v momente, kdy mi bylo zle a pouzila jsem digitalni teplomer do podpazi, ktery nameril temer 39. I v nemocnici mne merili bezdotykovym na nekolika mistech, pak to asi prumerovali nebo co. Takze za mne vyrazna nespokojenost.


Napsal: Zuzana [Odpovědět]