Jak omezit pití alkoholu?

14. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  748 objevnĂ˝ch slov

?eši pat?í k v?bec nejv?tším konzument?m alkoholu na sv?t?, v pití piva jsme v?bec „nejlepší“. S tím ale souvisí i problém zvaný alkoholismus. V p?ípad?, že pijete ?asto, m?žete se postupn? dostat do fáze, kdy už alkohol nezvládáte. Projeví se to v osobním život?, v práci a hlavn? na vašem zdraví. Poci?ujete-li první p?íznaky alkoholismu, je na ?ase s pitím úpln? p?estat, nebo alkohol alespo? omezit.

Jak omezit pití alkoholu?Jak omezit pití alkoholu?

?eši pat?í k v?bec nejv?tším konzument?m alkoholu na sv?t?, v pití piva jsme v?bec „nejlepší“. S tím ale souvisí i problém zvaný alkoholismus. V p?ípad?, že pijete ?asto, m?žete se postupn? dostat do fáze, kdy už alkohol nezvládáte. Projeví se to v osobním život?, v práci a hlavn? na vašem zdraví. Poci?ujete-li první p?íznaky alkoholismu, je na ?ase s pitím úpln? p?estat, nebo alkohol alespo? omezit.

Co je alkoholismus?

Alkoholismus je chronickým onemocn?ním, kdy je ?lov?k závislý na alkoholu. Dochází p?i n?m k postupnému zhoršování zdraví, nebo? jsou p?i ?astém a nadm?rném pití zat?žovány d?ležité t?lesné orgány, zejména srdce, játra, st?eva a mozek.

P?íznaky alkoholismu

Každý piják tvrdí, že své pití ovládá a je schopen kdykoliv p?estat. V p?ípad?, že se však za?nou projevovat ur?ité p?íznaky, jde již o stav, kdy je pot?eba vyhledat odbornou pomoc. V pokro?ilejším stadiu už nelze p?estat svépomocí. Proto je d?ležité si v?as ?íci, že už byste pití m?li omezit.

Hlavní p?íznaky

  • Pot?eba pít stále ?ast?ji a intenzivn?ji
  • Up?ednost?ování alkoholu p?ed povinnostmi, rodinou a p?áteli
  • Abstinen?ní p?íznaky – t?as rukou, halucinace, stres, zloba

Jak omezit pití alkoholu?

Existuje n?kolik zp?sob?, jak snížit spot?ebu alkoholu a p?edejít tak situaci, kdy už si sami nebudete moci pomoct, a bude nutné vyhledat odbornou pomoc.

Nepijte doma

Alkoholik se pozná mimo jiné podle toho, že už není schopen nepít ve chvíli, kdy má alkohol nablízku. Proto je dobré z domácnosti odstranit veškerý alkohol, aby vás pití nelákalo.

Alkohol Test P

Jde o sadu 10 trubi?ek, která se používá pro rychlé zjišt?ní alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Test funguje na jednoduchém principu, kdy fouknete do trubi?ky a asi 2 minuty vy?káte, než dojde k zabarvení zrní?ek v náplni. Podle zabarvení pak poznáte, jaké máte množství alkoholu v dechu.

Zm??te návyky

Chodíváte denn? okolo p?íjemné hosp?dky, kde se zastavíte na pár pive?ek? Pokud chcete s pitím skoncovat, nebo jej alespo? omezit, zkuste se svým oblíbeným míst?m vyhnout. I taková drobnost, jako je zm?na trasy, m?že p?isp?t k tomu, že se na alkoholu nestanete zcela závislými.

Nepijte nala?no

Alkohol má vyšší a rychlejší ú?inek v okamžiku, kdy máte prázdný žaludek. Pokud už tedy jdete pít, po?ádn? se p?ed tím najezte. Ideální jsou tu?ná jídla.

Zm??te p?átele

Láká vás každý den kamarád do hospody a vy mu nem?žete odmítnout. Pak je na ?ase si ujasnit, zda je tento „p?ítel“ pro váš život skute?n? d?ležitý. I zm?na p?átel, s nimiž se stýkáte, m?že pomoci p?estat pít, nebo alkohol alespo? omezit.

Zkuste nealko

Když už chodíte do hospody, není p?ece nutné do sebe lít vždy jen alkohol. Co takhle zkusit nealko pivo ?i jiné nápoje? V dnešní dob? jsou nealkoholická piva prakticky stejn? chutná jako ty s alkoholem, na rozdíl od minulosti.

Požádejte o pomoc

Nebojte se požádat o odbornou pomoc ve chvíli, kdy už s pitím máte skute?n? problémy. Jakmile vás neustále n?kdo z okolí upozor?uje, že jste opilí, máte potíže v práci, p?ípadn? býváte ?asto namol, je skute?n? na ?ase zajít k léka?i a problém za?ít odbornou cestou.

Pijte s mírou. A když nevíte, jakou hladinku máte, zm??te si alkohol. Sta?í u sebe mít jednoduchý alkohol tester.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?ba

Jak na vysoký krevní tlak? P?íznaky a lé?ba

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak na nízký tlak. Mnoho lidí ale spíše než hypotenze trápí p?esný opak, tedy hypertenze. Vysoký krevní tlak je v n?kterých hlediscích daleko nebezpe?n?jším jevem nežli nízký tlak. P?i jeho zjišt?ní je tudíž pot?eba p?istoupit k n?kterým opat?ením a…

10 trik?, jak se zbavit kocoviny

10 trik?, jak se zbavit kocoviny

Zažili jste náro?nou oslavu, na níž nechyb?l alkohol? Zábava ?as od ?asu musí být a alkohol k ní nepochybn? pat?í. Rána jsou ovšem mnohdy nesnesitelná, nebo? na vás p?ijde kocovina. Našt?stí existují triky, jak se kocoviny rychle a bezbolestn? zbavit.


4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.

10 tip?, jak na nízký tlak?

10 tip?, jak na nízký tlak?

Nízký krevní tlak je zp?sobován tím, že se nedostate?n? prokrvuje a okysli?uje mozek. Lidé, kte?í trpí nízkým tlakem, nejsou p?ímo ohroženi na život?, nicmén? mohou se potýkat s r?znými potížemi, zejména se projevujícímu závrat?mi p?i rychlých pohybech. Za nízký krevní tlak je považován ten, kdy hod…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!