Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

6. srpen 2014     komentáře (0)  495 objevnĂ˝ch slov

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?

Pro? vlasy šediví?

Šedivé vlasy jsou zp?sobovány zm?nou struktury vlasové k?ry. Tím, jak dochází ke ztrát? pigmentu, jenž nese název melanin, vlasy postupn? ztrácejí svoji p?vodní barvu a dochází k jejich zešediv?ní. V moment?, kdy už ve vlasové k??e melanin zcela chybí, vlas zb?lá.

Šedivé vlasy jsou zcela p?irozeným jevem. Neukazuje to, že byste se o svoje vlasy starali špatn?, nebo že by to nazna?ovalo n?jaké horší zdravotní problémy.

Kdy dochází k šediv?ní vlas??

Šediv?ní vlas? je nezastavitelný proces. U každého ?lov?ka se však projevuje v jiné intenzit? a také v jiném v?ku.

Obvykle se první šediny vyskytují po 30. roku života. U n?kterých jedinc?, kte?í k tomu mají genetické p?edpoklady, se však první šedivé vlasy mohou za?ít objevovat už mnohem d?íve, klidn? i v období puberty. Jiné zas tento problém za?ne trápit až okolo padesátky.

Jak zabránit šediv?ní vlas??

Jak už jsem nazna?il, vzhledem k tomu, že jde o nezvratný a p?irozený proces, šedivým vlas?m se nedá vyhnout. Záleží pouze na tom, jaké máte genetické p?edpoklady.

Šediny však m?žete umn? zakrýt. Klasikou je použití barev na vlasy, odvážn?jší z vás si rad?ji vlasy nechají úpln? ost?íhat.

Pokud použijte barvu na vlasy, pak zvolte takovou, která bude mít dlouhodobý efekt a dostate?nou krycí schopnost. Doporu?uji také zvolit spíše tmavší barvy.

Prevence

Ur?ité preventivní kroky lze p?eci jen podstoupit. Jedná se hlavn? o zvýšení kvality vlas? a jejich dobré vyživování.

Krom? používání kvalitních šampon? na vlasy je to nap?íklad zajišt?ní dostate?ného p?ísunu vitamín?, a to hlavn? vitamin? B, nap?íklad i v podob? pivovarských kvasnic, které jsou jejich d?ležitým zdrojem. V neposlední ?ad? je dobré ?as od ?asu provád?t masáž vlas?, ideáln? b?hem jejich mytí.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.


Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

Jak na pé?i o vlasy? Babské rady na mastné vlasy

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak zabránit padání vlas?, nastínil jsem vám také p?í?iny, pro? padají vlasy. Velmi ?astým problém, s nímž se potýká zhruba každý ?tvrtý z nás, jsou ale také mastné vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se tohoto problému zbavit, a to nejen pomocí kosm…

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!