Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

17. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  725 objevnĂ˝ch slov

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.

Zdroj: prozdravi.czZdroj: prozdravi.cz

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.

Složení ko?ské masti

Ko?ská mast obsahuje výtažky z více než dvou desítek bylinek. Ty jsou v lidovém léka?ství známé pro své lé?ivé ú?inky. Díky svému složení je mast velmi ú?inná a pomáhá p?i nejr?zn?jších obtížích, zejména spojených se svalstvem a lymfatickým systémem.

Ko?ská mast obsahuje:

 • Kostival léka?ský
 • Kašta? ko?ský
 • Jalovec obecný
 • Rozmarýn léka?ský
 • He?mánek pravý
 • Levanduli
 • M?sí?ek léka?ský
 • Mátu peprnou
 • Tymián obecný
 • V?es obecný
 • Jedli b?lokorou
 • Borovici lesní

Celkem je mast vyrobena z výtažk? 25 rostlin. Nejú?inn?jšími jsou p?itom ty z kaštanu ko?ského (práv? odtud pochází název ko?ská mast), kostivalu léka?ského a jalovce obecného.

Ú?inky ko?ské masti

Ko?skou mast lze po?ídit v n?kolika formách. Bu? jde o sm?s, která má h?ejivé ú?inky. Na trhu jsou ale k dostání také masti, jež mají naopak h?ejivé ú?inky.

Chladivá ko?ská mast se používá zejména p?i bolestech svalstva, kloub? a páte?e. Díky svému složení ulevuje od bolesti a má osv?žující ú?inky. Pocit chladu je vyvoláván p?ítomností mentolu.

Ko?ská mast Forte chladivá

Ko?ská mast Forte chladivá pat?í mezi nejdostupn?jší p?ípravky na trhu. Jde o produkt, který obsahuje vyšší množství ú?inných látek, mast je tak mnohem efektivn?jší. Pomáhá tlumit bolesti kloub?, používá se také na k?e?ové žíly ?i p?i revmatických obtížích. Využijete je t?eba v okamžiku, kdy se u vás projeví pocit tzv. t?žkých nohou.

Ko?ská mast Forte chladivá obsahuje krom jiného kaštan ko?ský, jalovec obecný nebo kostival léka?ský. Práv? tyto látky pat?í k nejú?inn?jším.

H?ejivá ko?ská mast se pro zm?nu používá hlavn? ve chvílích, kdy trpíte k?e?emi. Ú?inná je na k?e?ové žíly, aplikuje se také p?i revmatických potížích. H?ejivý ú?inek je v tomto p?ípad? vyvolán zejména p?ítomností papriky ke?í?kové. Mast napomáhá k lepšímu prokrvení postiženého místa.

Na co ko?ská mast pomáhá

Ú?inky ko?ské masti jsou pom?rn? široké, lze ji tak využít zejména p?i t?chto obtížích:

 • Bolesti sval?
 • Bolest zad a páte?e
 • Artritida - zán?tlivé onemocn?ní, které se projevuje bolestí kloub?, jež doprovází tvorba otok?
 • Zán?t kloub?
 • K?e?ové žíly
 • Revmatismus – jde o onemocn?ní kloub?, podobné artritid?

Jak používat ko?skou mast?

Mast jednoduše naneste na postižené místo a vmasírujete jej do pokožky. Ú?inek masti se dá zvýšit tím, že na postiženou oblast t?la po nanesení siln?jší vrstvy masti použijete zábal.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.06 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 17x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Konopná mast na hemeroidy

Konopná mast na hemeroidy

Snad každého z vás již n?kdy trápily hemeroidy. Na toto onemocn?ní, které sice ze zdravotního hlediska obvykle není nijak závažné, ale dokáže být velice nep?íjemné, p?sobí až p?ekvapiv? dob?e konopná mast. Jaké je její složení a jak p?sobí? Odpov?di se dozvíte v dnešním ?lánku.


Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

U žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!