Jak odstranit kožní znaménka?

24. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  785 objevnĂ˝ch slov

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Zdroj: dermatologie.wz.czZdroj: dermatologie.wz.cz

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Kdy znaménko odstranit?

Kožní znaménka je možné odstranit už jen z estetických d?vod?, máte-li jej nap?íklad na míst?, které je viditelné. Pokud však dermatolog zjistí, že mohou p?ejít v melanom, je jejich odstran?ní zcela na míst?.

Dermatologa každopádn? vyhledejte v p?ípad?, že dojde k poškození znaménka. Varovným jevem je také to, kdy se kožní znaménko najednou za?ne rychle zv?tšovat, p?ípadn? m?ní sv?j tvar a zabarvení. Odbornou pomoc s vy?ešením problému je nutné vyhledat také v moment?, kdy za?ne oblast v jeho okolí hnisat, p?ípadn? znaménko siln? sv?dí ?i krvácí.

Zp?soby odstran?ní znaménka

V moderní medicín? se v zásad? používají t?i zp?soby odstran?ní znamének – chirurgické vy?íznutí, použití tekutého dusíku a vypálení laserem.

Chirurgické vy?íznutí

Postup je takový, že dojde nejprve ke znecitliv?ní znaménka anestetiky. Po n?kolika minutách se pak provede jeho odstran?ní pomocí skalpelu. K?že se následn? sešije. Jde o pom?rn? jednoduchý zákrok, který trvá jen kolem ?tvrt hodiny.

Drobnou nevýhodou této metody je to, že vám po operaci z?stane na míst? bývalého znaménka jizva. Po n?kolika dnech navíc musíte jít na vytahování steh?.

Vypálení laserem

Zcela bezbolestná metoda, kdy se používá laser spolu s oxidem uhli?itým. Dochází zde k opa?ení horní vrstvy k?že, p?i?emž se pokožka ihned zacelí.

Výhodou tohoto zp?sobu odstran?ní kožního znaménka je to, že u n?j nevzniká na „operovaném“ míst? žádná jizva, metoda je také prakticky zcela bezbolestná. Nevýhodou je naopak vyšší cena, kterou za zákrok zaplatíte.

Použití tekutého dusíku

P?i této metoda tekutý dusík siln? ochladí tká?, b?hem n?kolika vte?in dojde k jejím zmražení. Ve chvíli, kdy je tká? zmražena, objeví se puchý?. Pod ním se objeví nová pokožka. Jakmile puchý? zaschne, dojde k jeho samovolnému odloupnutí.

Jak dlouho to potrvá?

Chirurgické vy?íznutí trvá 15 minut. Je však nutno po?ítat s následným odstran?ním steh?, a to n?kolik dní po zákroku.

Odstran?ní znaménka laserem je rovn?ž otázkou maximáln? 15 minut. Zákrok pomocí tekutého dusíku je otázkou jedné minuty, kdy dojde k rychlému zmražení postiženého místa na k?ži.

Kdy odstran?ní znaménka provád?t?

Vzhledem k tomu, že k?že, na níž došlo k odstran?ní znaménka, je daleko citliv?jší na slune?ní zá?ení, nedoporu?uje se zákroky provád?t v letních m?sících. Nejvhodn?jším obdobím je jaro. Po?ítejte také s tím, že na laserový zákrok budete možná muset n?jakou dobu ?ekat, jsou zde delší ?ekací lh?ty nežli u ostatních metod.

Jaké budou náklady?

Odstran?ní pomocí tekutého dusíku vás u jednoho zákroku vyjde od 500 K?. Chirurgické vy?íznutí pak stojí kolem 600 K?.

Nejdražším zp?sobem je odstran?ní kožního znaménka laserem, to vás vyjde minimáln? na 1000 K?. Všechny ceny jsou stanoveny v p?ípad?, že zákroky nejsou provád?ny se spoluú?astí pojiš?ovny.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.


4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Je?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!