Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

23. ÄŤervenec 2014     komentáře (0)  541 objevnĂ˝ch slov

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?baJak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.

Co je dehydratace?

Dehydratace je stavem, kdy se vašemu organismu nedostává pot?ebné množství tekutin. B?žné hodnoty t?lesné vody se pohybují mezi 60 – 70 % t?lesné hmotnosti. P?i dehydrataci jde procento sm?rem dol?.

Dehydratace vzniká nejen v d?sledku nesprávného pitného režimu, ale je také pr?vodním jevem nap?íklad p?i pr?jmových onemocn?ních, kdy t?lo neustále vylu?uje vodu.

P?íznaky dehydratace

Dehydrataci poznáte podle n?kolika faktor?. M?že jít o jejich kombinaci, p?ípadn? se jednotlivé symptomy projevují zvláš?. Ve chvíli, kdy na sob? n?který z p?íznak? pocítíte, je dobré okamžit? reagovat.

Mezi hlavní p?íznaky dehydratace pat?í:

 • Pocity žízn?
 • Nevolnost
 • Ochablost svalstva
 • Suché sliznice
 • Zvýšená teplota
 • Suchá pokožka
 • Pokles krevního tlaku
 • Bolesti hlavy, poruchy v?domí

Jak lé?it dehydrataci?

Je-li ?e? o dehydrataci, která je zp?sobena vedrem, je zapot?ebí u?init tyto kroky:

 • Zvyšte p?ísun tekutin – doporu?ují se pít pouze nealkoholické, neslazené nápoje. Omezte také konzumaci kávy s kofeinem. Vhodným nápojem je krom? neslazených minerálních nápoj? i ?aj. V každém p?ípad? je zavodn?ní p?i dehydrataci tím nejd?ležit?jším, co musíte ud?lat.
 • Stra?te se sluní?ku – k dehydrataci ?asto dochází tak, že doty?ný pobývá na p?ímém sluní?ku. V kombinaci s nedostate?ným pitným režimem pak p?íznaky p?icházejí velmi rychle.
 • Odpo?ívejte – snažte se omezit fyzickou zát?ž. P?i p?íznacích dehydratace rozhodn? není dobré jít b?hat, p?ípadn? d?lat jiné fyzicky náro?né aktivity.
 • Vyhledejte léka?e – pokud je dehydratace v t?žší form?, pak je nutné vyhledat léka?skou pomoc. Lé?ba pak obvykle probíhá podáváním nitrožilní infuze, kdy jsou t?lu dodávány pot?ebné vitamíny, minerály a tekutiny. M?jte na pam?ti, že dehydratace m?že v nejhorších p?ípadech skon?it až smrtí.

Jak dlouho to potrvá?

Leh?í forma dehydratace odezní b?hem jednoho až dvou dní. Pokud jde však o závažn?jší formu, kdy je pot?eba vyhledat léka?skou pomoc, trvá onemocn?ní klidn? i n?kolik dní.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.


Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Anorexie je onemocn?ním, které se dotýká p?evážn? mladých žen a dívek. ?adí se mezi psychická onemocn?ní, která souvisejí s tím, že postižené osoby mají utkv?lou p?edstavu, že jejich postava a t?lesná hmotnost nejsou v po?ádku.

Jak vylé?it kop?ivku?

Jak vylé?it kop?ivku?

Kop?ivka je onemocn?ním, které b?hem života postihne zhruba p?tinu lidí. Jedná se vyrážku, která je vyvolána r?znými alergickými reakcemi. Nejedná se o nijak zvláš? závažné onemocn?ní, navíc se dá ú?inn? a rychle lé?it.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!