Jak p?estat kou?it? Metody odvykání

22. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  1050 objevnĂ˝ch slov

Kou?ení je zlozvykem, který si i v dnešní dob?, kdy už zdaleka není moderní, neodpustí velká ?ást populace. Kou?í ženy i muži, mladí sta?í, zdraví i nemocní. P?itom si je tém?? každý z nás v?dom toho, že mu cigarety zp?sobí d?íve ?i pozd?ji zdravotní problémy.

Jak p?estat kou?it? Metody odvykáníJak p?estat kou?it? Metody odvykání

Kou?ení je zlozvykem, který si i v dnešní dob?, kdy už zdaleka není moderní, neodpustí velká ?ást populace. Kou?í ženy i muži, mladí sta?í, zdraví i nemocní. P?itom si je tém?? každý z nás v?dom toho, že mu cigarety zp?sobí d?íve ?i pozd?ji zdravotní problémy.

Ur?itým pozitivním jevem je fakt, že mnozí z vás už minimáln? jednou zcela vážn? p?emýšleli, že je na ?ase p?estat kou?it. Možná jste však zvolili špatnou metodu, nebo jste m?li slabou v?li.

Hlavní d?vody, pro? p?estat

Zdraví

D?vod?, pro? p?estat kou?it, se najde celá ?ada. P?edevším jde o zdravotní d?vody. Z tohoto hlediska je kou?ení cigaret hodn? problematické. Dlouhodobé užívání postihuje zejména plíce, srdce, cévy, má ale vliv i na mnoho dalších orgán?. V mnohých p?ípadech se fatální následky kou?ení projeví vznikem rakoviny. Není také na škodu zmínit, že se ku?áci v pr?m?ru dožívají kratšího v?ku.

Finance

Pom?rn? zajímavým podn?tem k tomu, abyste p?estali kou?it, je finan?ní stránka. Jen si spo?ítejte, kolik za m?síc ?i dokonce rok utratíte za krabi?ky cigaret. Ty se navíc za posledních deset let výrazn? zdražily, ?ádov? o desítky procent. Peníze, které ušet?íte v moment?, kdy p?estanete kou?it, vám v klidu zaplatí rodinnou dovolenou u mo?e.

Vliv okolí

Kou?ení už zkrátka není v mód?. Kdo kou?í, ten je mnohými lidmi ve svém okolí odsuzován. Zapálená cigareta, zápach z úst i z oble?ení, žluté prsty od nikotinu – tím vším lidi ve své blízkosti, kte?í nekou?í, vyložen? odrazujete.

Rodinné d?vody

Kdy jindy p?estat kou?it než ve chvíli, kdy ?ekáte potomka, nebo dokonce už doma máte d?ti. Už jen z toho d?vodu, že mohou pasivn? p?ijímat kou? z cigarety, je vážn? k zamyšlení, zda s tímto zlozvykem definitivn? neskoncovat.

Metody, jak p?estat kou?it

Okamžitý konec

Mnozí bývalí ku?áci vám narovinu sd?lí, že je nejlepší p?estat ze dne na den. Máte na to ale nervy a sílu? Zejména silní ku?áci jednoduše nedokážou snést to, že si už nikdy nezapálí. Tuto metodu tak zvolte spíše ve chvíli, kdy na nikotinu nejste tolik závislí.

Postupné omezování

Dalším zp?sobem je postupné omezování po?tu cigaret a snižování dávek nikotinu. Tato metoda ale ?asto nebývá p?íliš ú?inná, ?lov?k se v ur?itých situacích jen t?žko vyhne choutkám kou?it intenzivn?ji. Zejména ve chvíli, kdy je v n?jaké stresové situace, ale i t?eba v moment?, kdy sedí s p?áteli v oblíbené hospod?, kde je vzduch „provon?n“ tabákovým kou?em.

Ur?it? nepomáhá p?ejít z klasických cigaret na lehké varianty. N?kte?í odborníci dokonce tvrdí, že je to ješt? horší. ?lov?k totiž kou?í o to intenzivn?ji, aby dosáhl stejné chuti. Navíc pak kou?í ?ast?ji, nebo? t?lo si žádá pot?ebnou dávku nikotinu.

Nikotinové náhražky

V sou?asné dob? existuje celá ?ada metod, které využívají takzvané nikotinové náhražky. Jde v podstat? o to, že už nekou?íte cigarety, ale vaše t?lo ješt? stále pot?ebuje nikotin. Ten je totiž siln? návykovou látkou.

Mezi oblíbené nikotinové náhražky pat?í náplasti a žvýka?ky. V posledních dvou až t?ech letech jsou to pak elektronické cigarety. Pomocí t?chto i dalších pom?cek m?žete postupn? snižovat závislost na cigaretách a hlavn? na nikotinu.

Alternativní metody

Když už vám nic nepomáhá, co takhle zkusit n?jakou alternativní metodu. N?kterým lidem pomohla t?eba hypnóza nebo akupunktura. Tyto procedury sice nemají prokazatelný ú?inek, ale mohou sloužit zejména k posílení v?le. ?lov?k pak snáze p?ekoná stav, kdy jeho t?lo žádá p?ísun nikotinu.

Jak dlouho odvykání potrvá?

Uvádí se, že chu? na nikotin vás p?ejde asi po t?ech dnech. To ale zdaleka neznamená, že pak máte vyhráno. Rozhodnete-li se definitivn? p?estat kou?it, pak je to b?h na dlouho tra?, vlastn? až do konce života.

Mnozí bývalí ku?áci i po letech pocítí nostalgii a zatouží si zapálit alespo? jednu cigaretku. To ale nesmíte dopustit. I jedna cigareta vás m?že znovu dostat do závislosti.

Jaké budou náklady?

Kdo z vás má silnou v?li, toho odvykání nebude stát vlastn? ani korunu, ba naopak zjistí, že tím, jak p?estal kou?it, ušet?il spoustu pen?z. Pokud ale nap?íklad zvolíte metodu s využitím nikotinových náplastí, pak po?ítejte s náklady v ?ádu stovek korun týdn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.8 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Surfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it?


Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby moho…

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?lá…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!