Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

4. ÄŤerven 2014     komentáře (0)  669 objevnĂ˝ch slov

Zvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí.

Jak na citlivé zuby: domácí lé?baJak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Zvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí.

Co jsou citlivé zuby?

Ve chvíli, kdy máte citlivé zuby, poznáte to jejich mén? ?i více ostrou a náhlou bolestí. Je to zp?soben tím, že dojde k odhalení vrstvy zub? u ko?ene ?i dásní. Zuby pak nejsou p?irozen? chrán?ny.

Kdy se citlivost zub? projevuje?

Zvýšená citlivost zub?, jež p?echází až v bolestivé stavy, se m?že projevit z n?kolika p?í?in.

Nesprávné ?išt?ní zub?

První a nutno ?íci, že i nej?ast?jší p?í?inou je nesprávné ?išt?ní zub?. Používáte-li nap?íklad p?íliš tvrdý zubní kartá?ek, p?ípadn? p?i ?išt?ní na zuby p?íliš tla?íte, dochází k oslabování zubní skloviny a odhalení zubního cementu, což práv? zp?sobí zvýšenou citlivost.

Nemoc dásní

P?i nemoci dásní dochází k jejich uvoln?ní a stažení od zubu, který je tak nechrán?n a reaguje na r?zné podn?ty daleko citliv?ji.

Trápí vás jiné problémy se zuby? P?e?t?te si následující rady:

Podn?ty, které zp?sobují bolest

Mezi hlavní podn?ty, na základ? nichž poznáte, že máte zvýšenou citlivost zub?, kterou je pot?eba n?jak ?ešit, pat?í zejména pití horkých ?i naopak chlazených nápoj?. N?kdy se bolest projevuje také v okamžiku, kdy zkonzumujete sladké jídlo, p?ípadn? ostré a pálivé pokrmy.

Citlivost zub? vyvolávají:

  • Horké nápoje
  • Chlazené nápoje
  • Zmrzlina
  • Kyselé potraviny
  • Neopatrné ?išt?ní zub?

Jak lé?it citlivé zuby?

Pokud zjistíte problém se zvýšenou citlivostí zub?, je ur?it? vhodné se poradit s vaším léka?em. Krom? toho je ale nezbytné upravit návyky v p?ípad? ústní hygieny. Používejte m?k?í kartá?ek na zuby, dentální nit?. Krom? toho si nastudujte, jak správn? ?istit zuby. V obchodech se dají po?ídit také speciální zubní pasty, které jsou ur?eny ke snížení citlivosti zub?.

V neposlední ?ad? omezte pití p?íliš horkých ?i naopak studených nápoj?. Zjist?te si, jaké podn?ty u vás citlivost zub? a jejich bolest zp?sobují a vyvarujte se jich.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.4 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby moho…

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?lá…


Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Velké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?s…

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!