Jaké použít bylinky na hore?ku?

21. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  656 objevnĂ˝ch slov

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Jaké použít bylinky na hore?ku?Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Pro? snižovat hore?ku?

Zvýšenou teplotu t?lo reaguje na onemocn?ní a infekci. Snaží se tím zrychlit látkovou p?em?nu a tím zaktivovat obranné mechanismy organismu.

V p?ípad?, že máte vysokou teplotu, není dobré ji za každou cenu snažit se srazit ji do normálních hodnot, pouze ji snižujte. A to zejména ve chvíli, kdy již dosahuje opravdu vysokých hodnot.

Normální t?lesná teplota je kolem 37 stup?? Celsia. V p?ípad?, že se na teplom?ru objeví hodnota nad 38 stup?? Celsia, pak již hovo?íme o hore?ce. V p?ípad? teplot nad 40 stup?? jde již o pom?rn? závažný stav, stejn? jako když hore?ka nepomíjí déle jak dva až t?i dny.

Ú?inné bylinky

?erný bez

Mezi velmi ú?inné bylinky pat?í bez ?erný. A to zejména díky tomu, že obsahuje velké množství vitamín?, zejména C, A a B. Tato bylinka p?ispívá k intenzivn?jšímu pocení, díky n?muž se organismus zbavuje škodlivých látek.

P?i p?íprav? ?aje z bezu použijte jeho kv?ty. ?aj p?ipravíte tak, že kv?ty nejprve usušíte. K p?íprav? jednoho šálku použijte asi dv? lži?ky sušených kv?t?. Ty zalijte zhruba ?tvrt litrem horké vody a nechte 10 – 15 minut vylouhovat.

?aj z bezu nepijte moc ?asto. M?že totiž mít projímavé ú?inky.

Slune?nice

Na snížení hore?ky ú?inkuje také slune?nice. Ta krom? toho p?ispívá také ke zlepšení trávení, snížení potivosti a stimuluje správnou funkci jater.

Pro p?ípravu ?aje se používají rovn?ž sušené kv?ty. Ty je nejlepší nadrtit na jemný prášek. Zhruba p?l lži?ky prášku pak nasypte do mírn? vroucí vody a va?te po dobu asi 5 minut.

Lípa srd?itá

Kv?ty lípy srd?ité se používají p?i nachlazeních a hore?ce, a to ve form? nálevu i jako kloktadlo.

P?íprava ?aje z lípy probíhá stejným zp?sobem jako v p?ípad? bezu ?erného.

Medu?ka

Medu?ka je bylinkou, která se dá použít p?i mnoha onemocn?ních. Krom? hore?ky to mohou být nap?íklad trávicí potíže, menstrua?ní bolesti, revma a žalude?ní potíže.

Klasický recept na nálev ud?láte tak, že použijete asi jednu lžíci vršk? medu?ky s jejich kv?ty. Ty zalijte asi 1.5 sklenicí horké vody a nechcete pova?it po dobu cca 3 minut. Poté odvar nechte ješt? zhruba 10 minut vylouhovat. Nálev pak používejte dvakrát denn?, vždy tak p?l sklenice.

Další bylinky na hore?ku

Krom? výše uvedených na snížení hore?ky p?sobí pozitivn? také tužebník, vrbová k?ra, pupeny topolu ?i plody maliny. Všechny bylinky mají jedno spole?né – p?ispívají k celkovému zlepšení stavu organismu, který se díky tomu lépe a rychleji vyrovnává s infekcemi.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?


Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.

Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Žlu?ník je orgánem, který se v lidském t?le vyskytuje u spodní ?ásti jater. Jeho funkce p?ispívá k lepšímu trávení. Nejedná se o orgán, jehož absence by pro ?lov?ka m?la fatální následky. Pokud se však špatn? stravujete, vystavujete se riziku vzniku žlu?níkových kamen?, potažmo bolestí žlu?níku, kte…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!