Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

23. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  619 objevnĂ˝ch slov

Zápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z úst dokáže efektivn? odstranit. Jedná se o produkt Effective Star Basic.

Zdroj: prozdravi.czZdroj: prozdravi.cz

Zápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z úst dokáže efektivn? odstranit. Jedná se o produkt Effective Star Basic.

V jednom z p?edchozích ?lánk? jsem popsal, jak odstranit zápach z úst r?znými zp?soby. Krom? klasických ?ešení, jakými jsou p?edevším správná ústní hygiena v podob? pravidelného ?išt?ní zub?, používání dentálních nití ?i t?eba omezení ostrých a aromatických jídel, existuje i moderní ?ešení. A to p?edstavuje práv? p?ípravek Effective Star Basic.

Popis produktu

Effective Star Basic je p?ípravkem, který slouží p?edevším k odstra?ování zápachu z úst. Dále jej však lze použít i nap?íklad v p?ípad?, že si zp?sobíte n?jaké drobné poran?ní, p?ípadn? vás štípne hmyz. Krom? toho obsahuje i ú?inné látky, jež pomáhají snížit potivost. To oceníte zejména v letních vedrech, kdy je zvýšené pocení vlivem vysokých teplot na po?adu dne.

P?ípravek slouží jako dezinfekce. Jeho složení zp?sobuje, že jsou v ústní dutin? efektivn? ni?eny veškeré bakterie, které zp?sobují onen nep?íjemný zápach dechu.

Effective Star Basic lze srovnat s klasickou ústní vodou. Je ovšem mnohem ú?inn?jší. Po jeho užití bude váš dech sv?ží, a to velmi dlouhou dobu. Lze jej p?itom bez problém? užívat i n?kolikrát denn?, ideáln? vždy po jídle.

Ú?inná složka

P?ípravek je ú?inný proti zápachu z úst p?edevším z toho d?vodu, že obsahuje likvidátor pach? – antium dioxid. Na povrchu zub? a dásní se utvo?í neviditelný film, která zabra?uje tvorb? a usazování bakterií, jež zp?sobují zápach.

Kdy Effective Star Basic pomáhá

  • Osv?žuje dech
  • Snižuje potivost
  • Vy?iš?uje drobná poran?ní
  • Snižuje bolesti v ústní dutin? a krku
  • Snižuje riziko vzniku opar?
  • P?sobí jako ple?ová voda

Jak p?ípravek používat?

Effective Star Basic používejte pokaždé, co si vy?istíte zuby. Lze jej aplikovat b?hem celého dne. Doporu?uje se ovšem po jeho aplikaci nejíst a nepít alespo? 10 minut, aby jeho ú?inky byly maximální.

Jaké budou náklady?

P?ípravek Effective Star Basic proti zápachu z úst i dalším jev?m po?ídíte za cenu 350 K?. Jde o balení o objemu 500 ml, které vám vydrží n?kolik týdn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.


Vitamíny proti padání vlas?

Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?l…

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních a…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!