?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

29. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  726 objevnĂ˝ch slov

?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to vám odpoví tento ?lánek.

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to vám odpoví tento ?lánek.

Ú?inné látky ?eb?í?ku

Ú?inné látky ?eb?í?ku obecného obsahuje jeho kvetoucí na?. Ta se sbírá v období od ?ervna do ?íjna. Bylinka obsahuje zejména flavonoidy. Ty p?sobí pozitivn? na játra. Krom? ?ebí?ku se dají použít i další bylinky a ?aje na játra. Dále v rostlince najdeme také silice a dusíkaté látky.

Jaké má ?eb?í?ek lé?ivé ú?inky?

?eb?í?ek se dá užívat vnit?n?, najdou se ale i zp?soby vn?jšího užití.

Vnit?ní užití

P?i nit?ním užití p?sobí ?eb?í?ek zejména na povzbuzení trávicího ústrojí. Pomáhá zvyšovat produkci žalude?ních š?áv, ?ímž p?ispívá k celkovému zlepšení trávení. Krom? toho se aplikuje také p?i nejr?zn?jších žalude?ních potížích, od drobných nevolností až po žalude?ní v?edy.

Dále je ?eb?í?ek a produkty, které obsahují výtažky z n?j, používán také pro snížení hore?ky. A to zejména tím, že p?ispívá k intenzivn?jšímu pocení, pomocí n?hož se organismu lépe zbavuje škodlivých látek. Použít se však dají i další bylinky na hore?ku.

V neposlední ?ad? pak ?eb?í?ek p?sobí také na krevní ob?h. Jeho ú?inné látky totiž p?ispívají ke zpev?ování cév. Zajímavostí je, že výtažky ze ?eb?í?ku obecného jsou obsaženy i v n?kterých p?ípravcích, které jsou ur?eny pro snížení krevního tlaku.

Vn?jší užití

Odvary z ?eb?í?ku se používají pro rychlejší hojení ran, dále pak nap?íklad p?i r?zných zán?tlivých onemocn?ních. Jeho výtažky jsou obsaženy i v mastích a krémech, které jsou ur?eny pro hojení kožních nemocí, zejména nejr?zn?jších ekzém? a vyrážek.

V p?ípad? nouze se dá použít také jako dezinfekce p?i náhlém poran?ní. K tomu sta?í použít jeho listy.

Recepty

?aj z ?eb?í?ku

?eb?í?ek se podomácku nej?ast?ji podává ve form? ?aje, a to p?i r?zných obtížích.

P?i nachlazení použijte jednu ?ajovou lži?ku ?eb?í?ku. Tu zalijte ?tvrt litrem vroucí vody a nechte asi 10 minut vylouhovat. Poté ji p?ece?te a vypijte. Doporu?ené množství p?i nachlazení jsou asi 2 – 3 šálky denn?. Tento recept pomáhá také nap?íklad i p?i bolestech zad ?i pro detoxikaci organismu. Vždy je d?ležité je pít teplý.

Ple?ová voda

Zajímavou variantou je recept na ple?ovou vodu z ?eb?í?ku. Jak jsem již uvedl, ú?inné látky bylinky mají pozitivní ú?inek p?i nejr?zn?jších kožních potížích. Tento recept se ale hodí zejména v okamžiku, kdy máte mastnou ple?.

Sta?í natrhat ?erstvé kv?ty ?eb?í?ku a nechat je p?es noc namo?ené ve studené vod?. Tu pak použijte na mastnou ple?. Rychlejší variant je prakticky obdobou výroby ?aje. Odvar pouze nechte odstát, dokud nevychladne.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

Sv?tlík léka?ský je voln? rostoucí bylinkou, která se objevuje zejména na podhorských loukách a pastvinách. Jde o rostlinu, která dosahuje výšky až 30 centimetr?. Má lé?ivé ú?inky, jež jsou známé již po celá staletí. Pro lé?itelství se využívají její kv?ty, které se sbírají v lét?, obvykle v období …

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.


Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!