Poradna

Poradna

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

29. leden 2014 - Rubrika: Poradna

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnostiAsi každému z vás se n?kdy p?itíží od žaludku, má pocit nevolnosti a chce se mu zvracet. Jedná se o obrannou reakci organismu, kdy je podrážd?ný žaludek. Pocit nevolnosti bývá v tomto p?ípad? doprovázen také dalšími pr?vodními jevy. Jaké jsou p?íznaky nevolnosti a pocitu zvracení, jak se jim dá p?edejít a co vlastn? d?lat, pokud je vám špatn? a chce se vám zvracet? To vše se dozvíte v tomto ?lánku. Číst dĂĄle...


Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

22. leden 2014 - Rubrika: Poradna

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??V lidském organismu se krom? mnoha jiných látek b?žn? vyskytuje také amionová slou?eniny zvaná carnitin. Jednou z jejích forem je takzvaný l-carnitin. Číst dĂĄle...


Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

20. leden 2014 - Rubrika: Poradna

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznakyDrobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují. Číst dĂĄle...


Jak lé?it deprese: 10 rad, jak p?emoci depresivní stavy

16. leden 2014 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it deprese: 10 rad, jak p?emoci depresivní stavyTrvale špatná nálady, pocity stísn?nosti, kterých se nem?žete bavit, t?mito stavy b?hem života trpí každý z nás. M?že se jednat pouze o chvilkovou záležitost, která je vyvolána nap?íklad úmrtím n?koho blízkého, p?ípadn? jiné náhlé obtížné situace. V takovémto p?ípad? vše obvykle samo ?asem odezní. Trvají-li však tyto stavy delší dobu, jedná se už o patologický smutek, který se nazývá depresí. Číst dĂĄle...


Jak správn? ?istit ple??

5. prosinec 2013 - Rubrika: Poradna

Jak správn? ?istit ple??Pravidelné ?išt?ní pleti je velmi d?ležité. Špatn? ošet?ovaná pokožka totiž rychleji stárne, ztrácí sv?j p?irozený vzhled a p?vab. Zejména ženy si na pé?i o ple? musejí dávat pozor, nebo? používají r?zná lí?idla a make-upy. Pokud by je nesmývaly d?kladn?, pokožka by brzy byla plna ne?istot a toxických látek, což by se d?íve ?i pozd?ji projevilo na její kvalit?. Číst dĂĄle...


Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

28. listopad 2013 - Rubrika: Poradna

Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?Špinavé uši, které jsou plné ušního mazu, nevypadají z estetického hlediska zrovna p?kn?. Jenže mnozí z nás mají utkv?lou p?edstavu, že z nich musí za každou cenu dostat co nejvíce ušního mazu a mít je tak dokonale ?isté. Číst dĂĄle...


Strana 8 z 14
«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»