Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

22. leden 2014     komentáře (0)  843 objevnĂ˝ch slov

V lidském organismu se krom? mnoha jiných látek b?žn? vyskytuje také amionová slou?eniny zvaná carnitin. Jednou z jejích forem je takzvaný l-carnitin.

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

V lidském organismu se krom? mnoha jiných látek b?žn? vyskytuje také amionová slou?eniny zvaná carnitin. Jednou z jejích forem je takzvaný l-carnitin.

Ten je známý sice již více než sto let, nicmén? teprve v posledních n?kolika letech se stal sou?ástí mnoha potravinových dopl?k?, které lze b?žn? zakoupit i v tuzemských obchodech a e-shopech.

Je hlavn? sou?ástí potravinových dopl?k?, které jsou ur?eny k hubnutí. Jaké má l-carnitin ú?inky a na co pomáhá? To se dozvíte v tomto ?lánku.

Ú?inky

L-carnitin je pro lidský organismus pom?rn? d?ležitý. Jeho nedostatek m?že mít za následek špatné spalování tuk?. Více o nedostatcích se dozvíte níže. Jaké jsou tedy hlavní ú?inky prost?edk?, jejichž hlavní složkou je práv? l-carnitin?

1. Pomáhá spalovat tuky

Rychlejší spalování tuk? p?ispívá k udržování ideální t?lesné hmotnosti. Práv? z tohoto d?vodu je l-carnitin p?ítomen v dopl?cích stravy, které se používají pro reduk?ní diety a hubnutí. Pomáhá jeho jednorázové i dlouhodob?jší dávkování.

2. Podporuje ob?hovou soustavu

L-carnitin má podle mnoha pr?zkum? kladný vliv na srde?ní ?innost a také na cévy. Je známo, že srdce využívá tuky k tomu, aby lépe pracovalo. A práv? díky l-carnitinu jsou tuky v t?le lépe zpracovány.

3. Slouží k podpo?e výkonu

N?které studie nazna?ují, že l-carnitin pomáhá ke zvýšení fyzické odolnosti a výkonu. Není to však stoprocentní.

4. Snižuje únavu

Unavené t?lo je p?ehlceno kyselinou mlé?nou. Znají to p?edevším sportovci. Díky l-carnitinu ale dochází ke snížení tvorby kyseliny mlé?né. Ta se tak do krve a sval? vyplavuje v mnohem menší mí?e. ?lov?k se pak ani p?i namáhavé fyzické ?innosti necítí tolik unavený.

5. Podporuje mužkou potenci

L-carnitin p?ispívá mimo výše uvedených bod? také k v?tší pohyblivosti mužských spermií.

6. Podporuje správnou ?innost jater

Tím, že urychluje spalování tuk?.

7. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi

Co má za následek nedostatek l-carnitinu

Pokud je v t?le nedostatek l-carnitinu, v t?le dochází k p?ílišnému hromad?ní mastných kyselin, nejen kyseliny mlé?né. To má za následek následné hromad?ní toxických látek v organismu, což se postupn? projevuje nap?íklad sníženou funkcí jater, ukládáním tuk? v krvi a v neposlední ?ad? i špatnou srde?ní ?inností.

P?ísun l-carnitinu je tak pro lidský organismus d?ležitý. Je p?irozen? obsažen v potrav?.

L-carnitin a hubnutí

L-carnitin se v podob? dopl?k? stravy používá p?i reduk?ních dietách. Tím, že napomáhá k rychlejšímu spalování tuk?, nedochází k jejich ukládání a nevzniká tak postupn? nadváha a obezita.

Užívání

L-carnitin je sou?ástí mnoha potravinových dopl?k?. Ty se vyskytují v r?zných formách. Nej?ast?ji se jedná o tablety, m?žete se ale setkat také s potravinovými dopl?ky v tekuté form?.

P?íkladem potravinového dopl?ku, který obsahuje l-carnitin, je produkt L-carnitin Fitness Natural. Ten se práv? používá v p?ípad?, že podstupujete reduk?ní dietu. P?llitrové balení tohoto p?ípravku stojí 269 K?.

L-carnitin Fitness Natural se užívá v dávkách 15 mililitr? denn?, p?ípadn? pak 2x10 ml denn?.

20 ml p?ípravku pak obsahuje celkem 1000 mg l-carnitinu. Krom? toho je v n?m obsažen i taurin, vitamín B6, B1, B5 a další látky.

P?ed užíváním dopl?ku stravy L-carnitin Fitness Natural je dobré se poradit s vaším léka?em a také je nezbytné dodržet maximální denní dávkování. L-carnitin Fitness Natural lze zakoupit s p?íchutí pomeran?e, citronu ?i višn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Drobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!