Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

20. leden 2014     komentáře (1)  923 objevnĂ˝ch slov

Drobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují.

Zdroj: cs.wikipedia.orgZdroj: cs.wikipedia.org

Drobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují.

Obecn? se rovn?ž dá ?íci, že na afty trpí ve v?tší mí?e ženská populace, muži na n? nejsou tolik náchylní. Co jsou afty, jaká je prevence proti jejich vzniku a jak vlastn? poznáte, že máte aft? Dozvíte se v následujícím ?lánku.

Co je aft?

Aft se dá charakterizovat jako drobný v?ed, který je do zna?né míry podobný oparu. Zatímco se ale opar tvo?í na rtech ?i v jejich bezprost?ední blízkosti, afty se vytvá?ejí p?ímo v ústní dutin?.

Jejich pr?b?h m?že být v n?kterých p?ípadech celkem bolestivý v závislosti na tom, jak jsou velké a v jakém míst? ústní dutiny se nacházejí.

Oproti opar?m se dá ?íci, že afty nejsou tolik nakažlivé jako opary. To znamená, že pokud se vám v ústech vytvo?í, nemusíte se p?i ústním kontaktu s jinou osobou obávat toho, že by se viry na druhého ?lov?ka p?enesly.

Co zp?sobuje afty?

Vznik aftu m?že být zap?í?in?n mnoha faktory. ?asto jimi trpí lidé, kte?í kou?í. Kou?ení totiž vyvolává narušení sliznice. Ta je pak mnohem více náchylná na infekce, mimo jiné práv? na viry, které zp?sobují vznik aftu.

Aft je mnohdy zp?soben také v d?sledku zvýšené stresové zát?že. Dochází zde k nerovnováze imunitního systému.

Pravd?podobnost výskytu aftu je vyšší ve chvíli, kdy je váš organismus oslabený a m?že dojít k podrážd?ní a poškození ústní sliznice.

Aft je v mnoha p?ípadech vyvolán také nedostatkem vitamín?. Jedná se hlavn? o vitamíny B. Proto se doporu?uje konzumovat potraviny, které vitamíny z ?ady B obsahují. Výrazn? pomáhá nap?íklad konzumace droždí, které je na vitamín B velmi bohaté.

P?íznaky

Pokud jste dosud nem?li pon?tí o tom, co je to aft a myslíte si, že vás v život? tento problém nikdy netrápil, pak vás možná následující informace vyvede z omylu.

Aft se projevuje jako malý bílý v?ídek, který se vyskytne v ústní dutin?. Jeho okolí je za?ervenalé. Co se tý?e velikosti, m?že být aft velký od n?kolika málo milimetr? až klidn? po p?l centimetru. Platí p?itom, že ?ím je v?tší, tím je bolestiv?jší a nep?íjemn?jší.

Kde se vyskytuje

Aft se v ústech tvo?í zejména na vnit?ní stran? tvá?e. Nep?íjemný je zejména tehdy, je-li neustále s kontaktu se zuby. Pak je hodn? bolestivý. M?že být nep?íjemný a zt?žující také ve chvíli, kdy pijete, nebo konzumujete jídlo.

Dalším místem, kde se aft v ústech nachází, je jazyk. Zde se sice nevyskytuje tak ?asto, nicmén? o to bolestiv?jší pro vás m?že být, pokud se na jazyku vytvo?í. U aftu na jazyku také obvykle déle trvá, než se zhojí a zmizí.

Jak lé?it aft?

Domácí lé?ba

Kv?li výskytu aftu obvykle nemusíte chodit za doktory. Bu? se zkrátka smí?íte s tím, že vás bude po n?kolik dní trápit, než zmizí, nebo pomocí domácí lé?by urychlíte jeho hojení.

Na zhojení aftu dob?e p?sobí nap?íklad cucání kostek ledu. Dojde tím k jeho znecitliv?ní, takže vás nebude tolik bolet a obt?žovat.

Zhojení aftu se dá urychlit také pomocí he?mánku. Doporu?uji pít he?mánkový ?aj a d?lat si také he?mánkové výplachy.

Abyste aft p?íliš nepoci?ovali a zárove? jej „nedráždili“, vyhn?te se po dobu jeho výskytu konzumaci ostrých a ko?en?ných jídel.

Na afty pomáhají i r?zné speciální desinfek?ní p?ípravky, které také obecn? pomáhají k ?išt?ní ústní dutiny.

Jak dlouho to potrvá?

Pokud se v ústní dutin? objeví aft, bude vás trápit n?kolik dní. P?esnou dobu nelze stanovit, jeho zhojení však obvykle trvá t?i až ?ty?i dny, záleží na jeho velikosti a také zp?sobu, jakým p?istupujete k jeho lé?b?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.89 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 19x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Co pomáhá na žlu?níkový záchvat? P?í?iny a prevence

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá …

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Pavlinka

pondělí, 18. srpen 2014
10:50

Nedám dopustit na Cannadent sérum,je to konopná kosmetika, na afty je úpln? suprovní lék, sta?í mazat, utlumí bolest, jelikož znecitliví a za?nou se hojit. V p?ípad? v?tšího množství aft lze použít i k výplachu úst. Levné a ú?inné.


Napsal: Pavlinka [Odpovědět]