Poradna

Poradna

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

13. srpen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití. Číst dĂĄle...


Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

7. srpen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomocV p?ípad?, že se nadýcháte velkého množství oxidu uhelnatého, hrozí vám v nejhorším p?ípad? až smrt. Pokud se n?kdo ve vašem okolí nadýchá oxidu uhelnatého, m?li byste v?d?t alespo? základní zásady, jak provést první pomoc p?ed tím, než dorazí záchranná služba. Číst dĂĄle...


Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

6. srpen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví? Číst dĂĄle...


Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

23. červenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?baDehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím. Číst dĂĄle...


Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

17. červenec 2014 - Rubrika: Poradna

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inkyP?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek. Číst dĂĄle...


Jak na masហzad: Postup krok za krokem

15. červenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na masហzad: Postup krok za krokemPo celodenní námaze se vám jist? ob?as stane, že p?ijdete dom? a cítíte, jak máte ztuhlá a bolavá záda. Je n?kolik možností, jak si s tímto problémem poradit. Ú?inným zp?sobem je provedení klasické masáže zad. Sta?í, když oslovíte svého partnera ?i n?koho z rodiny. Je ale pot?eba v?d?t, jak se masហzad provádí. Špatný postup totiž povede spíše ke zhoršení potíží. Číst dĂĄle...


Strana 4 z 14
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»