Jak lé?it deprese: 10 rad, jak p?emoci depresivní stavy

16. leden 2014     komentáře (0)  782 objevnĂ˝ch slov

Trvale špatná nálady, pocity stísn?nosti, kterých se nem?žete bavit, t?mito stavy b?hem života trpí každý z nás. M?že se jednat pouze o chvilkovou záležitost, která je vyvolána nap?íklad úmrtím n?koho blízkého, p?ípadn? jiné náhlé obtížné situace. V takovémto p?ípad? vše obvykle samo ?asem odezní. Trvají-li však tyto stavy delší dobu, jedná se už o patologický smutek, který se nazývá depresí.

Jak lé?it deprese: 10 rad, jak p?emoci depresivní stavyJak lé?it deprese: 10 rad, jak p?emoci depresivní stavy

Trvale špatná nálady, pocity stísn?nosti, kterých se nem?žete bavit, t?mito stavy b?hem života trpí každý z nás. M?že se jednat pouze o chvilkovou záležitost, která je vyvolána nap?íklad úmrtím n?koho blízkého, p?ípadn? jiné náhlé obtížné situace. V takovémto p?ípad? vše obvykle samo ?asem odezní. Trvají-li však tyto stavy delší dobu, jedná se už o patologický smutek, který se nazývá depresí.

Co je deprese

Deprese je termín, který mnozí z nás používají docela ?asto. Obvykle však mají na mysli spíše chvilkovou psychickou obtíž, která je vyvolána n?jakým vn?jším ?initelem. B?hem hodin ?i dní pak sama odezní.

Teprve tehdy, je-li dlouhodobého charakteru, jedná se o skute?nou depresi, kterou je pot?eba lé?it. Pakliže se t?žké depresivní stavy nelé?í, mohou kon?it i tragicky. Níže se zam??íme spíše na stavy deprese, které nejsou tak vážné a dají se lé?it svépomocí.

P?íznaky deprese

Kdo n?jakou depresi zažil, jist? by byl schopen identifikovat jevy a p?íznaky, které ji provázejí.

Obecn? pat?í mezi nejvýznamn?jší p?íznaky deprese tyto:

  • Smutek
  • Snížené sebev?domí
  • Pocit beznad?je
  • Nerozhodnost
  • Nechu? k ?emukoliv
  • Snížený pracovní výkon
  • Náladovost

Rady, jak p?emoci depresi

1. Pé?e o zdraví

Prvním p?edpokladem toho, jak se vyvarovat deprese, p?ípadn? se jí co nejrychleji zbavit, je pé?e o vlastní zdraví. Známé po?ekadlo praví: „Ve zdravém t?le zdravý duch“. A ono je na tom hodn? pravdy. Pokud žijete zdrav?, je váš organismus vitální, což se projevuje i na celkové psychické pohod?.

2. Pravidelná strava

Ano, depresi m?že vyvolat i hlad a špatný jídelní?ek. ?lov?k, který nepravideln? a málo jí, je náchyln?jší na špatné myšlenky.

3. Mluvte o svém problému

Pokud trpíte depresí, není dobré se uzav?ít do sebe a zcela vylou?it své okolí. O problémech je pot?eba hovo?it se svými nejbližšími.

Za depresemi ?asto stojí r?zné rodinné a finan?ní problémy, ale také t?eba potíže v zam?stnání. Tím, že si o svém problému pohovo?íte, pom?že vám to jej rychleji p?ekonat a tím se i zbavit stavu deprese.

4. ?ešení problému

Pokud vás trápí deprese vyvolaná n?jakým závažným problémem, neoddalujte jeho ?ešení na neur?ito, tím se vám rozhodn? neuleh?í. Je naopak pot?eba problém co nejrychleji odstranit, zmizí tak d?vod, pro? jste se do deprese vlastn? dostali.

5. Denní rutina

N?komu m?že pomoci, pokud si vytvo?í pravidelný denní plán, rutinu. Pevn? stanoveným denním režimem totiž minimalizujete riziko, že vás potká n?co neo?ekávaného, co by mohlo depresi zp?sobit, p?ípadn? ji prodloužit.

6. Žádný alkohol

Deprese se mnoho lidí snaží zahnat alkoholem. To je ale to nejhorší, co mohou ud?lat. Alkohol vás rozhodn? problém? a deprese nezbaví, spíše je naopak prohloubí. Druhý den poté, co vyst?ízlivíte, se budete cítit ješt? h??e.

7. Žádné drogy

Platí zde to samé jako v p?ípad? alkoholu. Nenajde se snad nikdo, komu by dlouhodobé užívání drog ?i alkoholu pomohlo vy?ešit jeho depresivní stavy.

8. Pravidelné sportování

Op?t zmíním po?ekadlo „Ve zdravém t?le zdravý duch“. Pokud trpíte stavy úzkosti, jd?te si zasportovat. Možná budete p?ekvapeni, jak vám po fyzickém výkonu bude lépe.

9. Vyhn?te se stresu

Snažte se vyhnout stresovým situacím. Snažte se vše ?ešit s klidem a nadhledem.

10. Zajd?te k odborníkovi

V p?ípad?, že vás stavy úzkosti, p?ípadn? jiné p?íznaky deprese delší dobu nep?echázejí, rozhodn? je vhodné vyhledat léka?e specialisty. M?jte na pam?ti, že deprese m?že být vážným psychickým onemocn?ním, kterého se v ur?ité fázi bez odborné pomoci nezbavíte.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.17 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak zvládat stres?

Jak zvládat stres?

P?i velkém pracovním nasazení, problémových situacích v domácnosti i ve spole?nosti se nikdo z nás ?as od ?asu nevyhne stavu, kdy jej ovládá stres. Jak se dá stresu p?edejít a když už se u vás projeví, jak jej zvládnout? Na to vám odpoví následující ?ádky.

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Zejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století.


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Anorexie je onemocn?ním, které se dotýká p?evážn? mladých žen a dívek. ?adí se mezi psychická onemocn?ní, která souvisejí s tím, že postižené osoby mají utkv?lou p?edstavu, že jejich postava a t?lesná hmotnost nejsou v po?ádku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!