Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

29. leden 2014     komentáře (1)  1059 objevnĂ˝ch slov

Asi každému z vás se n?kdy p?itíží od žaludku, má pocit nevolnosti a chce se mu zvracet. Jedná se o obrannou reakci organismu, kdy je podrážd?ný žaludek. Pocit nevolnosti bývá v tomto p?ípad? doprovázen také dalšími pr?vodními jevy. Jaké jsou p?íznaky nevolnosti a pocitu zvracení, jak se jim dá p?edejít a co vlastn? d?lat, pokud je vám špatn? a chce se vám zvracet? To vše se dozvíte v tomto ?lánku.

Jak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnostiJak zastavit zvracení? P?í?iny, p?íznaky a pomoc p?i pocitu nevolnosti

Asi každému z vás se n?kdy p?itíží od žaludku, má pocit nevolnosti a chce se mu zvracet. Jedná se o obrannou reakci organismu, kdy je podrážd?ný žaludek. Pocit nevolnosti bývá v tomto p?ípad? doprovázen také dalšími pr?vodními jevy. Jaké jsou p?íznaky nevolnosti a pocitu zvracení, jak se jim dá p?edejít a co vlastn? d?lat, pokud je vám špatn? a chce se vám zvracet? To vše se dozvíte v tomto ?lánku.

Pr?vodní jevy p?i pocitu zvracení

Pocit zvracení a nevolnosti doprovázejí hlavn? stahy žalude?ního svalstva. V p?ípad?, že dochází k nával?m pocitu zvracení, je to zp?sobeno tím, že žalude?ní svaly se st?ídav? uvol?ují a stahují. P?i zvracení pak dochází k vyprázdn?ní trávené potravy do jícnu, nikoliv do žaludku, jak je tomu b?žn?.

Zvracení je vlastn? obranným jevem, kdy se organismus snaží z t?la vypudit toxické látky. ?asto bývá zp?soben p?ílišnou konzumací alkoholu, m?že být ale také d?sledkem špatné stravy, zejména jej zp?sobí konzumace zkaženého jídla.

Pocity nevolnosti a nával? zvracení doprovází také zvýšená tvorba slin. N?kdy bývá pr?vodním jevem také zvýšené pocení ?i dokonce t?asy celého t?la.

Hlavní p?íznaky

Mezi hlavní p?íznaky, které nazna?ují pocity nevolnosti a blížící se zvracení, pat?í zejména tyto:

  • Zvýšené pocení
  • T?esavka
  • Zvýšená tvorba slin v ústní dutin?
  • Bolest hlavy
  • Závra?
  • Bolest v oblasti b?icha
  • Nechutenství

P?í?iny zvracení

Zvracení m?že být vyvoláno n?kolika faktory. Typicky se projevuje jako obranný mechanismu t?la ve chvíli, kdy požijete p?íliš velké množství alkoholu. Organismus se zvracením snaží z t?la vypudit toxické látky, které jsou v n?m obsaženy.

Zvracení bývá ?asto zp?sobeno také nevhodným stravováním. Ve chvíli, kdy se hodn? p?ejíte, m?že se vám sev?ít žaludek a za?ne vám být tém?? okamžit? špatn?.

Další p?í?inou zvracení a nevolnosti bývá také reakce organismu na n?jaké pachy. Nap?íklad ve chvíli, kdy vejdete do místnosti, kde siln? zapáchá n?jaká chemikálie.

Pocity zvracení mají také pom?rn? ?asto ženy b?hem t?hotenství, zejména v jeho po?áte?ních fázích. To m?že být zp?sobeno zvýšenou hladinou hormon?, které se uvol?ují do t?la.

N?kdy bývá pocit nevolnosti a nutkání zvracet vyvolán také p?ílišným stresem, p?ípadn? t?eba i v d?sledku pobytu na lodi, kdy jde o takzvanou mo?skou nemoc.

Co d?lat p?i pocitu zvracení?

Máte-li pocit, že budete každou chvíli zvracet, je mnohdy lepší, abyste zvracení n?jak násiln? bránili. Je nutné si uv?domit, že jde skute?n? o obrannou reakci organismu, který tím reaguje na n?jaký podn?t.

V p?ípad?, že chcete nevolnost a návaly zvracení zmírnit, je dobré si lehnout a být co nejvíce v klidu.

Pomáhá rovn?ž studený obklad, který si p?iložíte na ?elo. D?ležité je pravideln? dýchat.

Svoji roli hraje i psychika. Snažte se tak na zvracení a bolest b?icha co nejmén? myslet. Pokud si neustále budete ?íkat, jak je vám špatn?, zvracení tím spíše urychlíte.

Ve chvíli, kdy je vám nevolno, se snažte pobývat v prost?edí, kde je ?erstvý vzduch. Vyhýbejte se míst?m, která zapáchají. Práv? nejr?zn?jší zápachy mohou pocity zvracení velmi rychle vyvolat.

P?i pocitu zvracení se nep?ecpávejte. D?ležité je uklidnit žaludek. Doporu?uje se také ?ast?ji pít, ovšem ne celé litry vody naráz, pijte spíše po malých doušcích.

N?komu v p?ípad? nevolnosti m?že pomoci t?eba i slazený nápoj, ovšem spíše jen v malém množství. Pokud p?i pocitu nevolnosti vypijete litr coly, zvracení tím spíše jen urychlíte.

Babské rady

Zázvor

P?i nevolnosti mohou pomoci i r?zné babské rady. Nap?íklad v podob? nápoje ze zázvoru. Nastrouháte si zázvor a p?ilijete jej horkou vodou. Ud?láte si vlastn? zázvorový ?aj. Ten konzumujte v malém množství, vždy po n?kolika hodinách.

He?mánkový ?aj

Na zvracení pomáhá také he?mánkový ?aj. Asi jednu až dv? lži?ky sušeného he?mánku zalijte vroucí vodou a vypijte. Proceduru pak opakujte dvakrát ?i t?ikrát denn?.

Jak dlouho to potrvá?

Pocity nevolnosti a zvracení v?tšinou odezní b?hem n?kolika hodin. Pokud vás už žaludek tla?í opravdu siln?, je lepší se rad?ji vyzvracet. Ihned poté se vám uleví, t?lo se zbaví p?ebyte?ných a nestrávených potravin a také toxických látek, které nevolnost zp?sobily.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.16 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 43x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak zastavit krvácení z nosu?

Jak zastavit krvácení z nosu?

Ur?it? se vám n?kdy v minulosti stalo, že vám z ni?eho nic za?ala téct krev z nosu. Mohlo se tak p?itom stát z mnoha d?vod?. Krvácení z nosu obvykle nenazna?uje žádné velké zdravotní komplikace, m?že být pouze doprovodným jevem p?i r?zných onemocn?ních. Vždy je však nutné vyhledat léka?e ve chvíli, …

Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

V p?ípad?, že se nadýcháte velkého množství oxidu uhelnatého, hrozí vám v nejhorším p?ípad? až smrt. Pokud se n?kdo ve vašem okolí nadýchá oxidu uhelnatého, m?li byste v?d?t alespo? základní zásady, jak provést první pomoc p?ed tím, než dorazí záchranná služba.


Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Ver

pátek, 1. květen 2015
00:50

P?i zvracení pom?že Coca Cola. Ta obsahuje kyselinu fosfore?nou, a práv? díky ní pomáhá p?i zvracení a st?evní ch?ipce nastolit v žaludku normální prost?edí a zni?it parazity. Musí se ale pít jen po lži?kách a vychlazená. (Názor léka?e zde: http://www.alternativni-medicina.eu/rozhovor-s-mudr-petrem-lukesem-dil-4-nizkotucne-vyrobky-cukr-coca-cola.html ) Pokud n?komu ani toto nepom?že, pak ?erný neslazený ?aj, dlouho louhovaný, ideáln? vychlazený, také po lži?kách a rozva?ená rýže s rozva?enou mrkví, po troškách (dodá hydrataci a sílu).


Napsal: Ver [Odpovědět]