Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

28. listopad 2013     komentáře (1)  641 objevnĂ˝ch slov

Špinavé uši, které jsou plné ušního mazu, nevypadají z estetického hlediska zrovna p?kn?. Jenže mnozí z nás mají utkv?lou p?edstavu, že z nich musí za každou cenu dostat co nejvíce ušního mazu a mít je tak dokonale ?isté.

Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

Špinavé uši, které jsou plné ušního mazu, nevypadají z estetického hlediska zrovna p?kn?. Jenže mnozí z nás mají utkv?lou p?edstavu, že z nich musí za každou cenu dostat co nejvíce ušního mazu a mít je tak dokonale ?isté.

P?itom se neuv?domují, že mnohými praktikami sice uši vy?istí, ale rozhodn? nepomohou svému sluchu. Špatné ?išt?ní uší m?že mít za následek zhoršení sluchu a vznik r?zných dalších potíží. M?jte vždy na pam?ti, že sluch je velmi d?ležitým smyslem a uši jsou zárove? velmi citlivé, takže se p?i jejich ?išt?ní musí postupovat obzvláš? opatrn?.

Zp?soby ?išt?ní

N?kte?í odborníci vlastn? doporu?ují uši v?bec ne?istit, rozhodn? ne do hloubky. M?že totiž snadno dojít k efektu, kdy na místo, abyste ušní maz odstranili, pouze jej zatla?íte dále do ucha, což m?že zp?sobit krom jiného zhoršení sluchu.

Pokud si už p?eci jen hodláte uši ?istit, použijte na to speciální spreje a ušní kapky, které jsou k dostání v lékárnách. P?i jejich použití je pot?eba vždy postupovat podle návodu.

Uši lze od mazu vy?istit také pomocí oby?ejného ru?níku. ?išt?ní provád?jte ideáln? po sprchování ?i koupeli. Ucho ?ist?te koncem cípu ru?níku. M?žete použít t?eba i kapesník nebo ut?rku apod. Nikdy ale p?i ?išt?ní „nezajížd?jte“ p?íliš hluboko, sta?í ut?ít maz na okraji ucha.

Další metody, které znáte, nebo jste je od n?koho slyšeli, jsou špatné. Jaké to jsou?

?emu se vyhnout?

Klasikou p?i ?išt?ní uší je používání ušních ty?inek. Vatové ty?inky jsou k dostání ve v?tšin? obchod? s drogerií a obecn? jsou považovány za vhodný nástroj. Opak je ale pravdou. Problém u vatových ty?inek tkví práv? v tom, že p?i ?išt?ní dochází k zatla?ování mazu. Postupn? se tak tvo?í mazová záklopka. Uši jsou sice naoko ?isté, nicmén? maz se usazuje uvnit?, což m?že mít negativní vliv na správnou funkci uší, zkrátka sluch se bude zhoršovat.

Vatové ty?inky tak odborníci veskrze nedoporu?ují. Když už je používáte, ?ist?te s nimi velmi opatrn? a nikdy ne p?íliš do hloubky.

Co je pot?eba

  • ?istit pouze okraje uší
  • P?i potížích se sluchem a vzniku mazové zátky okamžit? navštívit léka?e specialistu

V posledních letech jsou velmi oblíbené ušní sví?ky. Ani ty však léka?i p?íliš nedoporu?ují. Nejenže nejsou tak efektivní, jak se o nich vyslovují výrobci a prodejci, ale mohou být také relativn? nebezpe?né.

P?i neopatrné manipulaci si nejen uši nevy?istíte, ale zp?sobíte si také popálení. Ušní sví?ky navíc nepomáhají odstranit mazové zátky. K jejich odstran?ní, pokud jsou vážné, je zapot?ebí zajít k ušnímu specialistovi.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.08 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 13x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

Zán?t st?edního ucha je onemocn?ním, které trápí hlavn? malé d?ti. Nej?ast?ji se objevuje ve v?ku kolem 8 – 10 let, n?kdy však nemoc postihuje i starší osoby. Rozhodn? jej nelze podce?ovat, v nejhorších p?ípadech, kdy nedojde k pat?i?né lé?b?, m?že mít zán?t za následek i ztrátu sluchu.

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se…


Jak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesterolu

Jak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesterolu

Vysoký cholesterol zp?sobuje závažné zdravotní potíže. P?estože si jej ?lov?k dlouho nemusí ani uv?domovat, pokud mu není nam??en u doktora, ?asto stojí za srde?ním infarktem, mozkovou mrtvicí, nebo nap?íklad anginou pectoris.

Jak odstranit hu?ení v uchu a pískání v uších?

Jak odstranit hu?ení v uchu a pískání v uších?

Hu?ení a pískání v uších zná snad každý z nás. Jde o stav, který m?že být zap?í?in?n mnoha faktory. N?kdy odezní velmi rychle. N?kte?í lidé tímto problémem ale trpí pom?rn? ?asto, což je obvykle zp?sobeno vážn?jšími poruchami.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Patrik

úterý, 23. září 2014
22:19

skv?lý ?lánek, souhlasím, nejlepší jsou ušní spreje. sám používám aurecon a jsem velmi spokojený, uši mám v pohod? a slyším i trávu r?st.


Napsal: Patrik [Odpovědět]