Jak správn? ?istit ple??

5. prosinec 2013     komentáře (0)  1040 objevnĂ˝ch slov

Pravidelné ?išt?ní pleti je velmi d?ležité. Špatn? ošet?ovaná pokožka totiž rychleji stárne, ztrácí sv?j p?irozený vzhled a p?vab. Zejména ženy si na pé?i o ple? musejí dávat pozor, nebo? používají r?zná lí?idla a make-upy. Pokud by je nesmývaly d?kladn?, pokožka by brzy byla plna ne?istot a toxických látek, což by se d?íve ?i pozd?ji projevilo na její kvalit?.

Jak správn? ?istit ple??Jak správn? ?istit ple??

Pravidelné ?išt?ní pleti je velmi d?ležité. Špatn? ošet?ovaná pokožka totiž rychleji stárne, ztrácí sv?j p?irozený vzhled a p?vab. Zejména ženy si na pé?i o ple? musejí dávat pozor, nebo? používají r?zná lí?idla a make-upy. Pokud by je nesmývaly d?kladn?, pokožka by brzy byla plna ne?istot a toxických látek, což by se d?íve ?i pozd?ji projevilo na její kvalit?.

Postup pé?e o ple?

Pokud se lí?íte, pak je nutné dbát na zásadu, že vždy p?ed ulehnutím do postele je zapot?ebí ple? d?kladn? omýt a zbavit ji veškerého lí?ení.

?išt?ní pleti by tak m?lo probíhat minimáln? dvakrát denn? – vždy ráno a ve?er. Zatímco ráno ?išt?ním zbavujete ple? ne?istot a toxin?, které se b?hem noci z pleti vylu?ovaly, ve?er ji pak o?iš?ujete od make-upu a ne?istot, které se na ni b?hem dne usadily.

?išt?ní pleti

Pro d?kladné vy?išt?ní pleti ve ve?erních hodinách, tedy p?ed tím, než jdete spát, byste ideáln? m?la ud?lat tyto nezbytné kroky:

1. Tvá? si omyjte pod teplou vodou. Teplá voda zbaví ple? nejv?tších ne?istot, které se na ni b?hem dne usadily.

2. Dokud je pokožka vlhká, naneste na ni ?istící mléko, p?ípadn? jiný obdobný p?ípravek, který je k tomu ur?ený. Nanášení provád?jte vždy krouživými pohyby, p?itom postupujte od brady postupn? k horní ?ásti tvá?e. Nevynechejte p?itom ani místa kolem uší a nosu.

3. Jakmile je ?istící mléko naneseno, vy?kejte n?kolik desítek vte?in a poté ple? op?t omyjte teplou vodou.

4. Po op?tovném umytí na ple? naneste hydrata?ní krém.

5. V p?ípad? d?kladn?jšího ?išt?ní pleti je možné použít speciální ple?ovou masku, kterou nanášíte stejným zp?sobem jako b?žné ?istící mléko. Masku však nechte p?sobit déle, zhruba kolem ?tvrt hodiny. Poté ji op?t smyjte horkou vodou.

Další tipy na udržení sv?ží pleti

Krom? základní pé?e a ?išt?ní pleti výše uvedeným postupem existují i další tipy, jak docílit toho, aby vaše pokožka byla stále sv?ží, p?irozen? napnutá a vydržela co nejdéle bez vrásek. Zde jsou n?které z nich:

1. Nepoužívejte agresivní p?ípravky

Ne všechny kosmetické p?ípravky jsou vhodné pro každý typ pleti. Proto si d?kladn? vybírejte krémy a další p?ípravky podle typu vaší pokožky. Vyhn?te se zejména agresivním produkt?m, které obsahují hodn? alkoholu. Ty totiž p?ispívají k nadm?rnému vysoušení pokožky.

2. Zp?sob nanášení p?ípravk?

Krémy a další kosmetické p?ípravky nanášejte jemn?. Nikdy p?íliš netla?te, vaší pleti by tlak rozhodn? neprosp?l. Pokožka by pak byla podrážd?ná.

3. Odlí?ení

P?ed odli?ováním pokožku vždy navlh?ete, odli?ování pak p?jde snadn?ji. K odlí?ení pak používejte vatové tampony. Ty vym??te, jakmile jsou zne?išt?ny od lí?idla ?i od ne?istot, které se na nich usadily p?i ?išt?ní pleti.

4. Nezapome?te na rty

P?i odli?ování byste nem?la zapomenout ani na rty. I na nich se totiž b?hem dne usadí mnoho ne?istot. Pokud byste na n? zapomn?la, mohlo by dojít k jejich popraskání, ?asem by se pak v okolí rt? za?aly objevovat vrásky.

5. ?ist?te také krk

P?i ?išt?ní pleti nevynechejte také oblast krku. Práv? na n?m se za?ínají vrásky tvo?it nejd?íve. Jedin? d?kladná a pravidelná pé?e o pokožku zajistí, že na krku nebudete mít vrásky již v relativn? mladém v?ku.

Co je pot?eba

  • Vatové tamponky
  • Odli?ovací krémy
  • ?istící kosmetické p?ípravky
  • Teplá voda
  • Ple?ová maska
  • Hydrata?ní krém

Jak dlouho to potrvá?

?išt?ní pleti vám zabere maximáln? pár minut. Ranní pé?e o pokožku je rychlejší.

Ve?er, pokud budete na ple? nanášet masku, je pot?eba po?ítat s tím, že ji na pokožce necháte zhruba patnáct minut p?sobit. Na ?as ale nehle?te, jde p?edevším o vaši krásu a zdravou ple?, která si trochu ?asu a pé?e navíc rozhodn? zaslouží.

Jaké budou náklady?

Ple?ová kosmetika se dnes prodává v mnoha variantách a také cenových relacích. Ple?ový hydrata?ní krém lze nap?íklad po?ídit kolem 800 K?.

Na trhu sice naleznete i levn?jší p?ípravky, ale vždy je lepší vsadit na kvalitu a vybrat spíše zna?kové produkty. D?ležité je samoz?ejm? i jejich složení.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!