Poradna

Poradna

Jak p?estat kou?it? Metody odvykání

22. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak p?estat kou?it? Metody odvykáníKou?ení je zlozvykem, který si i v dnešní dob?, kdy už zdaleka není moderní, neodpustí velká ?ást populace. Kou?í ženy i muži, mladí sta?í, zdraví i nemocní. P?itom si je tém?? každý z nás v?dom toho, že mu cigarety zp?sobí d?íve ?i pozd?ji zdravotní problémy. Číst dĂĄle...


Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

9. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?Vitamín D je v t?le obsažen v n?kolika formách a vyskytuje se v r?zných orgánech. Kup?íkladu vitamíny D2 a D3 se soust?e?ují hlavn? v játrech. Je zajímavé, že naše t?lo dokáže vitamín D také samo produkovat. Číst dĂĄle...


Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

8. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání. Číst dĂĄle...


Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

2. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?B?išní svaly chce mít každý z nás dokonale vytvarované. Zejména muži si v tomto ohledu dávají hodn? záležet a kv?li tomu se „trápí“ v posilovnách. Mít pevní svaly v b?išní oblasti však není užite?né jen z estetického hlediska, existují k tomu i další d?vody. Proto byste m?li také v?d?t, jak b?išní svaly posilovat pomocí jednoduchých cvik?. Číst dĂĄle...


Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

27. březen 2014 - Rubrika: Poradna

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?baMezi moderní „choroby“, které trápí stále v?tší procento lidí, se ?adí takzvaný syndrom vyho?ení. Ur?it? jste o n?m minimáln? slyšeli. Mnozí z vás jej dokonce prožili, nebo jej zrovna prožívají, aniž si to uv?domují. Až si p?e?tete, jaké jsou vlastn? p?íznaky syndromu vyho?ení, je možnost, že kone?n? budete v?d?t, pro? se v poslední dob? nem?žete v práci soust?edit a vaše výkony nejsou tak dobré jako v minulosti. Číst dĂĄle...


5 tip?, jak se zbavit trémy

18. březen 2014 - Rubrika: Poradna

5 tip?, jak se zbavit trémySnad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémou n?co d?lat, m?žeme jí p?edejít a v p?ípad?, že už se p?eci jen objeví, dá se alespo? zmírnit tak, aby na naše chování a myšlení nem?la vliv? Číst dĂĄle...


Strana 6 z 14
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»