Poradna

Poradna

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

10. březen 2014 - Rubrika: Poradna

Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + receptySv?tlík léka?ský je voln? rostoucí bylinkou, která se objevuje zejména na podhorských loukách a pastvinách. Jde o rostlinu, která dosahuje výšky až 30 centimetr?. Má lé?ivé ú?inky, jež jsou známé již po celá staletí. Pro lé?itelství se využívají její kv?ty, které se sbírají v lét?, obvykle v období od ?ervence do zá?í. Číst dĂĄle...


?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

24. Ăşnor 2014 - Rubrika: Poradna

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdravíKdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech. Číst dĂĄle...


Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

12. Ăşnor 2014 - Rubrika: Poradna

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismusŽenšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah? Číst dĂĄle...


Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

10. Ăşnor 2014 - Rubrika: Poradna

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jaterJátra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka. Číst dĂĄle...


Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

6. Ăşnor 2014 - Rubrika: Poradna

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návodKontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í odstra?ovat. Číst dĂĄle...


Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

31. leden 2014 - Rubrika: Poradna

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti patP?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, nez?ídka kdy kon?í až u doktor?, kte?í musejí provést chirurgický zákrok. Co pomáhá na „oby?ejnou“ bolest paty a co ji vlastn? zp?sobuje? Číst dĂĄle...


Strana 7 z 14
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»