Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

12. Ăşnor 2014     komentáře (0)  889 objevnĂ˝ch slov

Ženšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah?

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismusŽenšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah?

Co je ženšen?

Korejský ženšen, který je jednozna?n? nejpopulárn?jším druhem ženšenu, je rostlinou, z níž se využívají její ko?eny.

P?stuje se p?evážn? v oblasti Korejského poloostrova, proto také nese sv?j název. Krom? Korey se však vyskytuje také na Sibi?i a v oblasti Mandžuska, severovýchodní oblasti ?ína a p?iléhající ?ásti Ruska.

D?vodem, pro? je práv? oblast Koreje vhodná pro p?stování ženšenu, je p?edevším to, že zde panují ?asté dešt?, které této rostlin? prospívají. Spolu s vhodnou teplotou tak zde má ženšen ideální klimatické podmínky.

Historie ženšenu

Ženšen je známý už p?ibližn? od 4. -století p?ed naším letopo?tem, ovšem ješt? relativn? nedávno byl využíván p?edevším v tradi?ní ?ínské a asijské medicín?. Západní sv?t jej zná mnohem kratší dobu. U nás objevujeme jeho kouzlo teprve v posledních letech.

Zajímavostí je, že krom? ú?elov? p?stovaného ženšenu, který je využívá práv? pro p?ípravu nejr?zn?jších lék? a dopl?k? stravy, se v p?írod? vyskytuje také divoký ženšen. Úchvatná je p?edevším jeho životnost, m?že totiž dosahovat stá?í i n?kolika set let.

Zpracování ženšenu

Ženšen se nejprve sklidí a následn? jsou využity jeho ko?eny. Pokud jsou sušeny, vznikne takzvaný bílý ženšen. ?ervený ženšen je oproti tomu získáván tepelnou úpravou.

Ú?inky ženšenu

Ženšen korejský m?že mít podle zjišt?ní celou ?ad? pozitivních ú?ink? na lidský organismus. Díky tomu, že obsahuje významné množství minerál?, stopových prvk? a dalších látek, je již po celá staletí tolik oblíbený, a to zejména v asijských zemích.

Hlavní ú?inky:

  • Zlepšení imunity a detoxikaci
  • Zvýšená fyzické kondice
  • Posílení psychické odolnosti
  • Dodává t?lu energii a vitalitu
  • Zlepšuje koncentraci
  • Reguluje krevní tlak
  • Reguluje hladinu cholesterolu v krvi
  • Podporuje erekci
  • Pomáhá zachovávat kvalitu sexuálních funkcí
  • Podporuje dlouhov?kost

Vzhledem k tomu, že korejský ženšen obsahuje významné látky, které regulují obsah cukru v krvi, je vhodný pro lidi, kte?í mají cukrovku.

V poslední dob? se ženšen stále ?ast?ji užívá také jako dopln?k stravy, jenž má podpo?it sexuální funkce a muž?m zlepšit erekci. Tento ú?inek je však pouze doprovodným jevem.

Celkov? se dá tvrdit, že pravidelné užívání ženšenu korejského napomáhá vašemu organismu udržet celkové zdraví. ?lov?k neztrácí energii a vitalitu, cítí se uvoln?n?ji a dokáže se lépe soust?edit.

Walmark – ženšen korejský

P?ípravek Walmark ženšen korejský obsahuje výtažek z ko?ene korejského ženšenu, který je dopln?n o antioxidant v podob? vitamínu E.

Je nabízen v balení o 30 tobolkách. Doporu?ená denní dávka je 1 tobolka, takže vám balení vysta?í na celý jeden m?síc.

Tento produkt slouží jako dopln?k stravy, který podporuje erekci, t?lu dodává pot?ebnou energii a v neposlední ?ad? p?ispívá ke správnému fungování vašeho imunitního systému.

Walmark ženšen korejský se dá po?ídit v balení o 30 tobolkách za pouhých 151 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

ZatĂ­m nikdo nehodnotil


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

Kdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech.

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Teplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esno…


Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.

Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

V zimních m?sících trpí mnoho lidí zvýšenou únavou. P?es den jsou ospalí, v noci naopak nemohou zamhou?it o?i. Je to ?áste?n? zp?sobeno samotným zimním ?asem, vliv však má také nedostate?ná strava. Práv? v zim? je pot?eba si dát pozor na zvýšený p?ísun vitamín? a dalších látek, které pomáhají organi…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!