Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

10. Ăşnor 2014     komentáře (0)  638 objevnĂ˝ch slov

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jaterBylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.

Proto je samoz?ejm? d?ležité, abyste o sv?j organismus pe?ovali tak, aby játra nebyla p?íliš zat?žována. Na správnou funkci jater mohou mít pozitivní vliv také bylinky, které se voln? vyskytují v p?írod?. Jejich výtažky pomáhají podporovat správnou funkci jater.

Smetanka léka?ská

U nás hojn? rozší?ená bylinka, která obsahuje mlé?nou š?ávu. Pampeliška léka?ská, jak zní její druhý název, krom jiného pomáhá podporovat mo?ení, a to díky vysokému obsahu ho??iny, která je sou?ástí š?ávy. Ze smetanky si m?žete ud?lat t?eba pampeliškový salát.

Recept na pampeliškový salát

?erstvé listy pampelišky omyjte a nakrájejte na menší kousky. Vložte do misky a p?idejte nakrájené jablko. P?idat m?žete také nap?íklad m?sí?ek léka?ský. Do salátu pak pro vylepšení chuti p?idejte trochu citronové š?ávy, použít se dá také kup?íkladu bílý jogurt.

Ostropest?ec mariánský

Tato rostlina je rovn? pom?rn? hojná, roste hlavn? na slunných místech. Ostropest?ec obsahuje látky, které napomáhají regeneraci jater, stejn? tak se používá i jako prevence proti poškození tohoto d?ležitého orgánu.

Obsahuje totiž flavonolignany, které mají detoxika?ní ú?inky. Zárove? napomáhají regenerovat jaterní tkán? a bu?ky. ?asto se používá u lidí, kte?í trpí alkoholismem. Práv? u alkoholik? dochází ke zhoršení funkce jater, ?asto ústí v jejich cirhózu.

Jaterník podléška

Jak už z názvu bylinky vyplývá, používá se, ?i spíše v minulosti používala, k lé?b? jaterních chorob a onemocn?ní. Dodnes je tato rostliny využívána v homeopatii.

Další bylinky, které pomáhají na játra:

  • ?ekanka obecná
  • Ho?ec žlutý
  • Puškvorec obecný
  • Vlaštovi?ník v?tší

?aje z bylinek

1. varianta

Vytvo?te si sm?t z ostropest?ce, pely?ku, zem?žlu?e, ?eb?í?ku a ?epíku. Tuto sm?s zalijte vroucí vodou, nechte vylouhovat. Pijte vždy p?ed jídlem, a to po dobu zhruba jednoho týdne.

2. varianta

Sm?s z list? jaterníku, ?epíku, nat? vlaštovi?níku v?tšího, ko?ene ?ekanky a smetanky léka?ské. Postup je stejný jako u p?edešlého receptu.

3. varianta

Na? vlaštovi?níku v?tšího omyjte a odst?e?te. Vzniklou š?ávu pak dopl?te horkou vodou. Aplikuje se pouze v malém množství, asi zhruba p?l lži?ky jednou až dvakrát denn?, kdy ji vždy zapijete vodou.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na detoxikaci organismu melounem?

Jak na detoxikaci organismu melounem?

Zbavit t?lo toxických látek, které jej zat?žují, nemusí být tak náro?né a nep?íjemné. Jedním z ú?inných zp?sob?, jak odstranit z t?la škodliviny, je melounová detoxikace.

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.


Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Žlu?ník je orgánem, který se v lidském t?le vyskytuje u spodní ?ásti jater. Jeho funkce p?ispívá k lepšímu trávení. Nejedná se o orgán, jehož absence by pro ?lov?ka m?la fatální následky. Pokud se však špatn? stravujete, vystavujete se riziku vzniku žlu?níkových kamen?, potažmo bolestí žlu?níku, kte…

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!