Sv?tlík léka?ský: Co vylé?í? + recepty

10. bĹ™ezen 2014     komentáře (0)  571 objevnĂ˝ch slov

Sv?tlík léka?ský je voln? rostoucí bylinkou, která se objevuje zejména na podhorských loukách a pastvinách. Jde o rostlinu, která dosahuje výšky až 30 centimetr?. Má lé?ivé ú?inky, jež jsou známé již po celá staletí. Pro lé?itelství se využívají její kv?ty, které se sbírají v lét?, obvykle v období od ?ervence do zá?í.

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Sv?tlík léka?ský je voln? rostoucí bylinkou, která se objevuje zejména na podhorských loukách a pastvinách. Jde o rostlinu, která dosahuje výšky až 30 centimetr?. Má lé?ivé ú?inky, jež jsou známé již po celá staletí. Pro lé?itelství se využívají její kv?ty, které se sbírají v lét?, obvykle v období od ?ervence do zá?í.

Ú?inné látky

Sv?tlík léka?ský, respektive jeho kv?ty, jsou bohaté na minerální látky a vitamíny. Z nich lze vyzdvihnout zejména vitamín C a také vitamín A. Dále bylinka obsahuje také ho??ík, m?? a další látky, jejichž p?ísun je d?ležitý pro lidský organismus.

Lé?ivé ú?inky

I vzhledem k výše uvedeným vitamín?m a minerál?m je sv?tlík léka?ský bylinkou, která má blahodárný vliv na naše zdraví. Je známý p?edevším jako p?írodní lék na nejr?zn?jší o?ní vady a nemoci. Léky ze sv?tlíku se aplikují nap?íklad p?i zán?tech o?ních spojivek, pozitivní ú?inky má ale také p?i oby?ejné únav? a pálení o?í.

Další využití sv?tlíku léka?ského:

  • Lé?ba je?ného zrna
  • Desinfekce hnisavých poran?ní
  • Zán?t nosních dutin
  • Lé?ba nechutenství – p?sobí proti bolestem žaludku
  • Snížení krevního tlaku
  • Zán?t pr?dušek - uvoln?ní dýchacích cest
  • P?sobí na suchý kašel
  • Na hemoroidy

Recepty ze sv?tlíku léka?ského

?aj

Výborný p?i žalude?ních potížích.

Zhruba jednu lži?ku sušené nat? zalijte horkou vodou a nechte asi p?l hodiny vylouhovat. ?aj pijte vlažný, a to asi dva až t?i hrní?ky denn?.

Odvar k výplach?m

Používá se p?i o?ních potížích – zán?t?m, ale také na hnisavá poran?ní.

Do p?llitru vody p?idejte asi 3 lži?ky nat? sv?tlíku léka?ského a nechte p?ejít varem. Poté asi na jednu hodinu odstavte a nechte na? ve vod? d?kladn? vylouhovat. Následn? sce?te tak, abyste dostali ?irou tekutinu. Tou pak pot?ete hnisavá místa.

Odvar na šedý zákal

Ke sv?tlíku léka?skému pot?ebujete ješt? listy maliníku, a to pom?ru 4 díly maliníku ku 1 dílu sv?tlíku. Z této sm?si ud?lejte odvar a sce?te. Po vychladnutí pak provád?jte výplach o?í. Postup opakujte alespo? po dobu jednoho až dvou m?síc?, a to n?kolikrát denn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to…

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.


Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

Bazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli?

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!