Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

31. leden 2014     komentáře (1)  805 objevnĂ˝ch slov

P?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, nez?ídka kdy kon?í až u doktor?, kte?í musejí provést chirurgický zákrok. Co pomáhá na „oby?ejnou“ bolest paty a co ji vlastn? zp?sobuje?

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti patCo pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

P?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, nez?ídka kdy kon?í až u doktor?, kte?í musejí provést chirurgický zákrok. Co pomáhá na „oby?ejnou“ bolest paty a co ji vlastn? zp?sobuje?

P?í?iny bolesti paty

Bolest se m?že projevit prakticky v jakékoliv ?ásti paty – na její vnit?ní, vn?jší i spodní stran?.

Nej?ast?jší p?í?inou bolesti paty je její p?ílišné p?et?žování. Projeví se ve chvíli, kdy t?eba dlouhou dobu stojíte, p?ípadn? vykonáváte delší dobu náro?nou fyzickou aktivitu. Ne náhodou bolesti pat trápí aktivní sportovce – b?žce.

P?í?inou bolesti paty je však pom?rn? ?asto také nevhodná obuv. M?že jít o obuv, která je p?íliš malá, p?ípadn? má tvrdou podrážku, která tak nedostate?n? tlumí nárazy p?i ch?zi a b?hu.

Mén? ?astou, ovšem o to složit?jší k ?ešení bývá bolest paty, která je zp?sobena nadváhou. Ti z vás, kte?í nepat?í zrovna mezi štíhlé jedince, mohou mít krom jiných potíží práv? problémy s bolestmi pat, a to již útlého v?ku. Uvádí se, že bolesti pat se projevují asi od v?ku kolem 10 let, nejvíce však na n? trpí lidé v produktivním v?ku, kte?í chodidla namáhají nejvíce.

Pokud se bolest projevuje v zadní ?ásti paty, m?že být zp?sobena zán?tem v této oblasti. Dochází zde k vytvo?ení hlenu, který následn? onu bolest zap?í?i?uje.

Jak na bolest paty?

P?i bolestech paty se doporu?uje n?kolik procedur. Je ale nutné mít na pam?ti, že trvalejší bolest m?že mít vážné následky a je tudíž vhodné s ní zajít k doktoru.

Mezi ú?inné pomoci pat?í:

  • Chlazení paty - na bolavé místo p?ikládejte ledový obklad.
  • Vým?na obuvi - vzhledem k tomu, že bolest paty bývá velmi ?asto zp?sobena špatnou obuví, doporu?uji vyzkoušet jiné boty.
  • Využití ortopedické vložky - aby pata nebyla b?hem ch?ze p?íliš zat?žována, p?ípadn? se nedostávala do nep?irozených poloh, je krom? vhodn? zvolené pevné obuvi dobré si zajistit speciální ortopedické vložky, p?ípadn? jiné podobné pom?cky (výstelky apod.)
  • Protizán?tlivé léky - je-li bolest paty zp?sobena zán?tem, p?edepíše vám léka? protizán?tlivé léky, které by problém m?ly b?hem n?kolika dn? odstranit. Ty jsou n?kdy aplikovány ve form? injekcí, které jsou vpichovány p?ímo do postižené oblasti.
  • Masáže - na bolest paty pomáhá i oby?ejná masáž postižených míst. Tu provád?jte ideáln? každý den do té doby, než bolest odezní. Posta?í jemné masírování celé paty, a to po dobu n?kolika minut.
  • Návšt?va fyzioterapeuta a maséra - pokud vám nepomáhá masáž svépomocí, p?ípadn? nevíte, jak na ni, je vhodné si zajít za odborníkem. Masér lépe pozná, kde je problém a pomocí masáže jej dokáže odstranit. Pomoci m?že také návšt?va fyzioterapeuta, který odhalí p?ípadnou p?í?inu, jež bude tkvít t?eba ve špatném držení t?la a tudíž i velkým namáháním paty.
  • Opera?ní zákrok - ve chvíli, kdy bolest paty neustupují po delší dobu a zp?sobují vám skute?n? velké problémy, bude možná nutné provést chirurgický zákrok. Operace bolavé paty je ale až tím posledním krokem. Podstupují jej hlavn? profesionální sportovci, kte?í pot?ebují být co nejrychleji ve form?.
Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

Babské rady na bolesti zub?

Babské rady na bolesti zub?

Bolest zub? je vyvolána špatnou pé?í o n?. Pokud si pravideln? ne?istíte zuby, p?ípadn? ?išt?ní provádíte špatným zp?sobem, je nasnad?, že vás bolest d?íve ?i pozd?ji p?epadne. Obvykle je jasným p?íznakem toho, že jsou zuby zkažené. Je tak vhodné co nejd?íve zajít k zubnímu léka?i. Od bolesti zub? s…


Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle t…

Bolest v krku: 10 babských rad na bolení krku

Bolest v krku: 10 babských rad na bolení krku

Bolest v krku zp?sobuje potíže p?i polykání, konzumaci jídla, n?kdy i p?i mluvení. ?asto je doprovodným jevem p?i nachlazení, angín? i dalších onemocn?ních. Pokud není nijak akutní, nemusíte hned b?hat k léka?i a nasazovat léky, vysta?íte si s osv?d?enými babskými radami, které potíže s bolestmi krk…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Marti

ÄŤtvrtek, 2. Ăşnor 2017
21:13

V?ele doporu?uju na odtran?ní bolesti pat a patní ostruhy twin-hells medicovi. Sám jsem m?l problémy s bolestí pat, kolen a obecn? spodních kon?etin, a po doporu?ení twin hells od jednoh léka?e jsem je vykoušel a super. bolest pomalu mizí. ur?it? doporu?uji vyzkoušet. každému zabírá n?co jiného, ale zatím na n? všude slyším a vidím jen chválu


Napsal: Marti [Odpovědět]