Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

6. Ăşnor 2014     komentáře (0)  959 objevnĂ˝ch slov

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í odstra?ovat.

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návodJak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í odstra?ovat.

Typy kontaktních ?o?ek

Kontaktní ?o?ky lze d?lit podle doby, po kterou je možné je používat.

Jednodenní ?o?ky

Tyto ?o?ky jsou na jedno použití. Je tak pot?eba je po odstran?ní už nepoužívat a nahradit je jiným párem. Jednodenní kontaktní ?o?ky jsou ale výhodné v tom, že je m?žete mít nasazeny po celý den. Na noc je ale vždy vyndejte.

Dvoutýdenní ?o?ky

Tyto kontaktní ?o?ky se dají používat op?tovn?, a to po dobu p?ibližn? 14 dn?. Záleží na tom, jak jsou kvalitní. N?které typy jsou už po týdnu nepoužitelné.

M?sí?ní kontaktní ?o?ky

Nejoblíben?jší a nejprodávan?jší varianta, která také vychází nejlevn?ji, používáte-li ?o?ky každý den.

P?íprava p?ed nasazením ?o?ek

P?ed tím, než se pustíte do nasazení kontaktních ?o?ek, je vhodné provést d?kladnou o?istu rukou. Ruce musí být p?i kontaktu s ?o?kami ?isté. Proto si je omyjte mýdlem, následn? d?kladn? opláchn?te v ?isté vod? a osušte ru?níkem.

Postup nasazování ?o?ek

Ve chvíli, kdy máte dob?e umyté a osušené ruce, vyjm?te ?o?ky z obalu. V p?ípad?, že se chystáte nasadit ?o?ky, které jste již p?ed tím m?li, opláchn?te je v roztoku tak, aby se zbavily ne?istot.

?o?ku si položte na špi?ku ukazová?ku a zkontrolujte, zda je správn? nato?ená tak, abyste se ji nesnažili aplikovat do okna obrácen?.

Pomocí druhé ruky si podržte horní ví?ko oka, zabráníte tak na okamžik mrkání.

Dolní ví?ko odklopte prstem ruky, v níž držíte ?o?ky.

Okem se pak podívejte sm?rem nahoru a ?o?ku vložte na oko. Je pot?eba postupovat opatrn?, m?jte na pam?ti, že o?i jsou velmi citlivým orgánem.

Ve chvíli, kdy je ?o?ka nasazena, m?žete uvolnit ví?ko.

Po nasazení udržte chvilku oko zav?ené, aby si ?o?ka dob?e sedla.

Poté postupujte stejn? i p?i nasazování ?o?ky do druhého oka.

Jak sejmout kontaktní ?o?ky

I p?ed sejmutím ?o?ek prove?te d?kladnou hygienu rukou.

Okem se podívejte nahoru a pomocí ruky si stáhn?te spodní ví?ko.

K oku opatrn? p?ibližujte ukazová?ek ruky do chvíle, než se dotkne ?o?ky.

?o?ku pak sesu?te ke spodní ?ásti oka a zmá?kn?te ji mezi ukazová?ek a palec. V tuto chvíli ji m?žete vyjmout.

Stejný postup prove?te také v p?ípad? vyjmutí kontaktní ?o?ky u druhého oka.

Co je pot?eba

Hygiena rukou p?ed vyjmutím ?o?ek

Obal, kryt na ?o?ky s roztokem

Jak dlouho to potrvá?

Nasazování a vyjmutí kontaktních ?o?ek vám zpo?átku možná bude d?lat potíže. Je pot?eba si na tyto postupy zvyknout. Po ?ase vám však nasazení a vyndání ?o?ek zabere maximáln? pár vte?in.

Jaké budou náklady?

Kontaktní ?o?ky lze po?ídit v n?kolika variantách. Za balení o 30 kusech jednodenních ?o?ek zaplatíte p?ibližn? 400 K?. Podobná cenová hladina je i v p?ípad? dvoutýdenních kontaktních ?o?ek, jedno balení ale obsahuje jen 3 – 6 ?o?ek. Nejoblíben?jší m?sí?ní kontaktní ?o?ky stojí 300 – 600 K? v baleních o 3 – 6 kusech.

Roztok na ?o?ky vás bude stát v nejlevn?jším p?ípad? kolem 200 K? za balení. Slouží k o?išt?ní i uchovávání ?o?ek.

Video:

na videu se m?žete podívat, jak se aplikují ?o?ky do oka a jak se mají správn? vyjímat a uchovávat.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Potíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem ok…

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Zejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století.


Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

Jak vznikne cucflek a návod jak se ho zbavit?

P?i laškování a n?žných dotycích a polibcích se hlavn? mladé páry nevyhnou tomu, že jeden druhému ud?lá takzvaný cucflek. Nejedná se o žádný závažný problém.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!