Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

2. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  993 objevnĂ˝ch slov

B?išní svaly chce mít každý z nás dokonale vytvarované. Zejména muži si v tomto ohledu dávají hodn? záležet a kv?li tomu se „trápí“ v posilovnách. Mít pevní svaly v b?išní oblasti však není užite?né jen z estetického hlediska, existují k tomu i další d?vody. Proto byste m?li také v?d?t, jak b?išní svaly posilovat pomocí jednoduchých cvik?.

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

B?išní svaly chce mít každý z nás dokonale vytvarované. Zejména muži si v tomto ohledu dávají hodn? záležet a kv?li tomu se „trápí“ v posilovnách. Mít pevní svaly v b?išní oblasti však není užite?né jen z estetického hlediska, existují k tomu i další d?vody. Proto byste m?li také v?d?t, jak b?išní svaly posilovat pomocí jednoduchých cvik?.

Pro? posilovat b?išní svaly?

Estetická funkce

B?išní svaly ur?it? posilujete kv?li vzhledu. Ano, tento aspekt je zpravidla nejv?tším d?vodem, pro? se do posilování v?tšina lidí pouští. Ono mít pevné b?íško není na škodu, ocení to zejména váš prot?jšek.

Zpevn?ní t?la

Jak jsem již ale zmínil v úvodu, není to jen estetické hledisko, které by vás k posilování b?išního svalstva m?lo p?im?t. Je d?ležité si uv?domit, že b?išní svaly mají zásadní podíl na zpevn?ní t?la, vytvá?ejí svalový korzet.

Pokud nemáte dostate?n? vycvi?ené a zpevn?né b?išní svalstvo, pak existuje mnohem v?tší pravd?podobnost r?zných zran?ní v této oblasti. Laicky ?e?eno: ten, kdo má pevné b?išní svaly je fyzicky odoln?jší nežli jedinec, který má místo sval? v b?išní ?ásti b?e?ku.

Jak posilovat b?išní svaly?

V první ?ad? je pot?eba ?íci, že ke správnému tvarování svalstva významn? p?ispívá zdravá životospráva, tedy hlavn? dostatek pohybu a také vydatný jídelní?ek. Aby se svaly mohly utvá?et, je pot?eba t?lu dodávat vitamíny a živiny. Pro vývoj sval? je krom jiného d?ležitý p?ísun bílkovin.

Jen dobrou životosprávou a plnohodnotnou stravou ale zpevn?ní b?išních sval? nedocílíte. K tomu je zapot?ebí pravideln? d?lat r?zná cvi?ení. Zde jsou n?která z nich:

1. Zkracova?ky

Tento cvik zná snad každý z vás z hodin t?locviku. Na posílení b?išních sval? je velmi ú?inný, ale jen tehdy, pokud cviky provádíte pravideln?, a to ideáln? každý den.

P?i zkracova?ce si lehn?te na záda tak, abyste m?li chodidla na zemi a nohy lehce pokr?ené v kolenou. Ruce položte za hlavu tak, abyste si jimi p?i pohybu hlavou dop?edu nepomáhali.

Cvi?ení za?íná v leže. Vydechn?te a zpevn?te b?išní svaly. Poté za?n?te pohybovat horní ?ástí trupu sm?rem nahoru, p?i?emž bedra budou stále p?itisknutá k zemi. Tím, jak se pohybujete nahoru, vydechujte. Trup zvedejte, co to jen p?jde, aniž by se bedra odlepila od zem?.

P?i zp?tném pohybu dol? se op?t nadechujte a trup rozvi?te na zem. Hlava a ramena p?itom nedotýkejte o zem. Zkracova?ky, jinak též zvané leh-sedy opakujte n?kolikrát, musíte to již cítit.

2. D?epy

K posilování b?išních sval? pomáhají také klasické d?epy. Kdo chce mít svaly opravdu vymakané, ten si k d?ep?m p?idá ?inku, p?ípadn? jiné závaží. Cviky tak bude daleko intenzivn?jší.

3. Posilovací stroje

K co nejú?inn?jšímu posilování b?išního svalstva je dobré si dom? po?ídit posilovací stroje. Jedná se p?edevším o tyto:

  • Posilovací lavice
  • Rotany
  • Hrazdy

Zásady posilování b?išních sval?

P?ed tím, než za?nete cvi?it, je d?ležité si uv?domit alespo? t?í základní zásady, které se posilování (nejen) b?išního svalstva týkají.

Pravidelné cvi?ení

V první ?ad? je pot?eba cvi?it pravideln?. Nejde o to se jeden den úpln? zni?it a pak týden nic ned?lat. V tom p?ípad? neo?ekávejte p?ílišnou efektivitu. Rad?ji cvi?it po menších dávkách, ale každý den.

Správné dýchání

Druhé pravidlo zní: b?hem cvi?ení dodržujte správné dýchání. Jak dýchat v p?ípad? cvik? v podob? zkracova?ek, jsem vám nastínil výše.

Zapojení všech sval?

A t?etí zásada? P?i cvi?ení zatahujte b?icho. Dojde tak k zapojení všech sval?. B?išní svaly jsou d?leny do ?ty? kategorií – p?ímý, zevní šikmý, vnit?ní šikmý a p?í?ný. P?i zatahování b?icha b?hem cvi?ení se zapojí všechny, v?etn? p?í?ného.

Video

Video vám ukáže, jak provád?t sklapova?ky, jeden z nejefektivn?jších cvik? na posílení b?išních sval?:

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

Celulitida na stehnech trápí zejména ženy, p?i?emž nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti stehen. Jde o zv?tšené tukové bu?ky, které vytvá?ejí na k?ži dolí?ky. Celulitida je zp?sobována mnoha faktory, od d?di?ných dispozic až po nesprávný pitný režim ?i sedavý zp?sob života.

Jak lé?it natažený sval? P?í?iny a p?íznaky svalového zran?ní

Jak lé?it natažený sval? P?í?iny a p?íznaky svalového zran?ní

Natažený sval je bolestivou záležitostí. Tento problém velmi ?asto ?eší sportovci, nicmén? m?že se objevit u každého z nás.


Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.

Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

Ztuhlé kr?ní svalstvo je problémem, který trápí p?edevším lidi se sedavým zam?stnáním a také ty z vás, kte?í se obecn? p?íliš nehýbají, neholdují sportu a pohybovým aktivitám. Dlouhodobé potíže se ztuhlým krkem mohou vyústit v komplikovan?jší zdravotní potíže.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!