Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

9. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  561 objevnĂ˝ch slov

Vitamín D je v t?le obsažen v n?kolika formách a vyskytuje se v r?zných orgánech. Kup?íkladu vitamíny D2 a D3 se soust?e?ují hlavn? v játrech. Je zajímavé, že naše t?lo dokáže vitamín D také samo produkovat.

Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

Vitamín D je v t?le obsažen v n?kolika formách a vyskytuje se v r?zných orgánech. Kup?íkladu vitamíny D2 a D3 se soust?e?ují hlavn? v játrech. Je zajímavé, že naše t?lo dokáže vitamín D také samo produkovat. Jde nap?íklad o vitamín D3, která se vytvá?í z cholesterolu. Tvorba p?itom probíhá p?ímo v k?ži. Aby se mohl vytvá?et, je zapot?ebí dostatek slune?ního zá?ení.

P?í?iny nedostatku vitamínu D

Nej?ast?jší p?í?inou nedostatku vitamínu D je nedostate?n? vyvážená strava. Krom? toho je ale tento jev zp?soben také nedostate?ným pobytem na slune?ním zá?ení.

Další p?í?inou je pak špatné trávení, kdy organismus není schopen vitamín D p?ijmout z potravy. V neposlední ?ad? pak m?že p?í?ina tkvít v tom, že vám špatn? fungují játra, nap?íklad v d?sledku jejich cirhózy.

Jak se nedostatek projevuje?

V první ?ad? je podstatné si ?íci, k ?emu vlastn? vitamín D slouží. Jde o látku, která pomáhá ke vst?ebávání vápníku, jenž má vliv na pevnost a sílu kostí. V p?ípad?, že dlouhodob? trpíte nedostatek tohoto vitamínu, dochází k odvápn?ní kostí, což zp?sobuje jejich ?ídnutí. Dále se malý p?ísun vitamínu projevuje i tím, že je snížena celková obranyschopnost organismu.

Jak zvýšit p?ísun vitamínu D?

Pokud vám léka?i zjistí, že trpíte akutním nedostatkem vitamínu, je pot?eba jej t?lu co nejd?íve dodat, a to ve form? lék?.

Krom? toho je však dobré v?d?t, v jakých potravinách se vitamín D nachází.

Jedná se p?edevším o tyto:

  • Rybí játra
  • Rybí maso
  • Mléko
  • Máslo
  • Vejce
  • Ovoce – nap?. banány

Dá se vitamínem D p?edávkovat?

Nejen nedostatek, ale také p?ílišné množství vitamínu D m?že být pro váš organismus zat?žující. Museli byste jej však dodávat ve skute?n? velkém množství. Riziko, že dojde k p?edávkování a tím pádem i onemocn?ní ledvin ?i srdce, je naprosto zanedbatelné.

Mnohem vyšší riziko tak hrozí v p?ípad?, že jej v t?le nebude dostatek. Doporu?ená dávka vitamínu D pro dosp?lého jedince je 2,5 mikrogramu denn?, d?ti by pak m?li mít zajišt?n p?ísun kolem 10 mikrogram?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.


Vitamíny proti padání vlas?

Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?l…

Jak lé?it t?epení neht??

Jak lé?it t?epení neht??

K viditelným vadám na kráse, které trápí zejména ženy, pat?í t?epení neht?. Dá se rozpoznat už letmým pohledem. Pokud vás t?epení neht? také trápí, ?t?te dále. Dozvíte se, jak se mu dá zabránit a jak vlastn? o nehty pe?ovat, abyste problému p?edešli.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!