Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

8. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  819 objevnĂ˝ch slov

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.

Jaké potraviny obsahují železo?

Železo je obsaženo v mnoha potravinách. Nejvýznamn?jším zdrojem jsou zví?ecí vnit?nosti, a to zejména játra.

Železo je p?ítomno v hojném množství také v lušt?ninách, stopové množství se pak objevuje také v r?zných druzích ovoce, a to zejména ve švestkách ?i hroznovém vínu.

Krom? toho jej do t?la dostanete také z celozrnného pe?iva, kvasnic ?i listové zeleniny.

Kolik železa je zapot?ebí t?lu dodávat?

Železo by nem?lo být t?lu dodáváno v nadm?rném množství. Pak totiž m?že dojít nap?íklad ke zvýšení rizika srde?ních onemocn?ní, p?ípadn? i vzniku rakoviny tlustého st?eva.

Doporu?ené množství železa na den:

  • D?ti 8mg
  • Muži 10mg
  • Ženy 15mg
  • Ženy v období t?hotenství 25 mg
  • Starší ženy, které už nemenstruují 8 mg

Projevy nedostatku železa

V p?ípad?, že se t?lu dlouhodob? nedostává železa, m?že to vést k více ?i mén? vážným onemocn?ním.

1. Vy?erpanost

Nedostatek železa a s tím spojená únava a vy?erpanost se projevují hlavn? u žen, a to nej?ast?ji bezprost?edn? po porodu. Jak už z výše uvedeného vyplývá, ženy pot?ebují vyšší p?ísun prvku nežli muži.

Spolu s vy?erpáním se mohou dostavit i další p?íznaky, jako nap?íklad zvýšená podrážd?nost.

2. Blednutí pokožky

Tento projev souvisí s tím, že železo je sou?ástí hemoglobinu. A práv? ten ovliv?uje zabarvení krve. Tím, že je v t?le nedostatek železa, dochází k blednutí pokožky, ale také rt?, dásní ?i spodních ví?ek.

3. Bolest p?i menstruaci

Ženy mohou nedostatek železa poznat také podle toho, že mají silnou menstruaci, která je až bolestivá. Zvyšuje se totiž krvácení, krev pak t?lu chybí. P?i siln?jších p?íznacích je vhodné navštívit gynekologa.

4. Špatné dýchání

Vzhledem k tomu, že železo ovliv?uje ?ervené krvinky, které mají vliv na p?ísun kyslíku do tkání, m?že se jeho nedostate?né množství projevit také dýchacími potížemi. Poznáte to mimo jiné tak, že p?i zcela b?žných úkonech, které normáln? bez problém? vykonáváte, budete nep?im??en? zadýchaní.

5. Zvýšený tlukot srdce

Souvisí to s bodem, který je zmín?ný výše. Tím, že má organismus málo kyslíku, srdce je více zat?žováno a dochází ke zrychlení srde?ního tepu.

6. Klepot nohou

Dalším p?íznakem malého množství železa v organismu m?že být typické poklepávání nohama.

7. Intenzivní vypadávání vlas?

Vlasové ko?ínky nejsou v d?sledku malého množství železa dostate?n? dopl?ovány kyslíkem, což se projeví zvýšením vypadáváním vlas?.

8. Bolest hlavy

I mozek pot?ebuje kyslík. V p?ípad?, že má t?lo málo železa, nedostává se mozku tolik kyslíku, což se projeví bolestmi hlavy.

Jak vidno, železo je pro lidský organismus skute?n? d?ležitým prvkem. Ur?it? tak zajist?te jeho dostate?ný p?ísun. Je vhodné vše konzultovat s léka?i, p?ípadn? pak i výživovými specialisty, kte?í vám pomohou sestavit vyvážený jídelní?ek. Ten bude obsahovat i další množství prvk? a látek, které jsou pro váš organismus nezbytné.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.6 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.

Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?ba

Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?ba

Krev v mo?i neboli hematurie, je stavem, který m?že být vyvolán z celé ?ady p?í?in. V n?kterých p?ípadech nejde o nic závažného a ?lov?k p?ítomnost krve v mo?i prakticky ani nepozná. V ur?itých situacích ale indikuje daleko závažn?jší onemocn?ní a je pot?eba jej urychlen? ?ešit se svým léka?em.


Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

Vitamín D je v t?le obsažen v n?kolika formách a vyskytuje se v r?zných orgánech. Kup?íkladu vitamíny D2 a D3 se soust?e?ují hlavn? v játrech. Je zajímavé, že naše t?lo dokáže vitamín D také samo produkovat.

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!