Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

27. bĹ™ezen 2014     komentáře (0)  692 objevnĂ˝ch slov

Mezi moderní „choroby“, které trápí stále v?tší procento lidí, se ?adí takzvaný syndrom vyho?ení. Ur?it? jste o n?m minimáln? slyšeli. Mnozí z vás jej dokonce prožili, nebo jej zrovna prožívají, aniž si to uv?domují. Až si p?e?tete, jaké jsou vlastn? p?íznaky syndromu vyho?ení, je možnost, že kone?n? budete v?d?t, pro? se v poslední dob? nem?žete v práci soust?edit a vaše výkony nejsou tak dobré jako v minulosti.

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?baSyndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Mezi moderní „choroby“, které trápí stále v?tší procento lidí, se ?adí takzvaný syndrom vyho?ení. Ur?it? jste o n?m minimáln? slyšeli. Mnozí z vás jej dokonce prožili, nebo jej zrovna prožívají, aniž si to uv?domují. Až si p?e?tete, jaké jsou vlastn? p?íznaky syndromu vyho?ení, je možnost, že kone?n? budete v?d?t, pro? se v poslední dob? nem?žete v práci soust?edit a vaše výkony nejsou tak dobré jako v minulosti.

Co je syndrom vyho?ení

Syndromem vyho?ení se dá ozna?it psychický stav, kdy se cítíte z neznámých p?í?in unavení, doslova se z vás vytrácí energie. V horší form? pak p?icházejí i vážn?jší psychické problémy, kdy se dostavují pocity naprosté beznad?je, apatie ke všemu. Ovliv?ovat to m?že nejen p?ímo vaše psychiku, ale také váš pracovní výkon i soukromí, nebo? na nich nemáte chu?.

Fáze

Syndrom vyho?ení má n?kolik fází. Zatímco v rané fázi se stále cítíte plní energie, postupn? se u vás za?íná projevovat opadání elánu, snižuje se energie a výkonnost.

Následuje fáze frustrace až apatie, kdy už se sotva pouštíte do jakékoliv práce, d?láte jen to, co vyložen? musíte. V nejhorší fázi už jste pak zcela vy?erpaní. Vážným následkem syndromu vyho?ení m?že být i to, že kv?li sníženému pracovnímu nasazení p?ijdete o zam?stnání, což pak pocity frustrace a beznad?je jen zhorší.

Co syndrom vyho?ení zp?sobuje?

Nej?ast?ji se syndrom vyho?ení spojuje s psychickým vy?erpáním, které je zp?sobeno pracovní zát?ží. Zp?sobuje jej stres v práci, kdy jsou na vás kladeny vysoké nároky. Zvýšený stres a frustrace jsou hlavními projevy, které syndromu vyho?ení p?edcházejí.

Jaké jsou p?íznaky?

P?íznaky syndromu vyho?ení se projevují hlavn? na psychice, ovšem mohou je doprovázet také p?íznaky fyzické.

Mezi hlavní psychické p?íznaky pat?í:

 • Apatie
 • Ztráta elánu
 • Snížení pracovního nasazení v d?sledku nechuti
 • Stres
 • Ztráta koncentrace
 • Zvýšená agresivita
 • Pocity beznad?je

Pokud se syndrom vyho?ení prohlubuje, je viditelný i na fyzických projevech.

Hlavní fyzické p?íznaky:

 • Poruchy spánku
 • Nechu? k jídlu
 • Zvýšený krevní tlak
 • ?ast?jší onemocn?ní

Jak lé?it syndrom vyho?ení?

P?i lé?b? syndromu vyho?ení je nejlepším ?ešením sv??it se do pé?e odborník?. Pomoci vám mohou návšt?vy psychologa ?i dokonce psychiatra.

Krom? toho je dobré se snažit n?jak zm?nit pracovní prost?edí. T?eba se domluvit se zam?stnavatelem na tom, že vám po n?jakou dobu nebude ukládat tolik pracovních povinností. Pakliže je to možné, pak zkuste p?emýšlet o tom, že zm?níte zam?stnání. To m?že být dokonce v n?kterých p?ípadech zcela zásadním faktorem pro p?ekonání t?chto obtíží.

N?komu sta?í syndrom vyho?ení p?ekonat i delší dovolenou. D?ležitá je také komunikace s okolím – kolegy, p?áteli a rodinou.

V neposlední ?ad? pak na syndrom vyho?ení zabírá vyšší míra odpo?inku, relaxace, ale i sport.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

V posledních letech se pom?rn? ?asto sklo?uje onemocn?ní, které nese název syndrom karpálního tunelu. Jde o nemoc, jež se projevuje zejména u lidí, kte?í ?asto pracují s po?íta?em, respektive p?i své práci hodn? používají záp?stí.

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Surfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it?


Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Trápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“.


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!