Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

2. listopad 2015     komentáře (0)  802 objevnĂ˝ch slov

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na slune?ním svitu si jen t?žko nacházejí ?as. Sv?tlo je p?itom pro lidský organismu velmi d?ležité. Proto se v poslední dob? zvyšuje zájem o takzvanou lé?bu sv?tlem.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na slune?ním svitu si jen t?žko nacházejí ?as. Sv?tlo je p?itom pro lidský organismu velmi d?ležité. Proto se v poslední dob? zvyšuje zájem o takzvanou lé?bu sv?tlem.

Co je lé?ba sv?tlem?

Lé?ba sv?tlem je terapií, která využívá moderních p?ístroj? a za?ízení. Ty produkují sv?tlo, které simuluje svit a p?sobení slune?ního zá?ení na lidský organismus. Díky pravidelné terapii se t?lo dokáže lépe bránit v??i nejr?zn?jším chorobám, ale i t?eba únav?. V sou?asné dob? se provádí lé?ba sv?tlem p?edevším na specializovaných klinikách a centrech. Na trhu jsou ale i za?ízení, díky nimž si sv?telnou terapii m?žete dop?át i v pohodlí a klidu domova.

Postup domácí lé?by sv?tlem

K domácí lé?ba sv?tlem se nej?ast?ji používají plnospektrální lampy, které lze již b?žn? po?ídit. Jedná se vlastn? o stimulátory slunce, které produkují sv?tlo až o intenzit? kolem 10.000 lux?.

Každý p?ístroj funguje v zásad? na stejném principu. Doporu?uje se využívat vždy v ranních hodinách ihned poté, co se probudíte.

P?ístroj sta?í jednoduše zapojit a sednout si do pat?i?né vzdálenosti p?ed n?j. Konkrétní vzdálenost záleží jednak na typu p?ístroje, jednak také na to, jak citlivou pokožku máte. ?ím více je citliv?jší, tím byste m?li od p?ístroje sed?t dále, p?ípadn? i kratší dobu. Obvykle se doporu?uje mít obli?ej ve vzdálenosti cca 25 cm od obli?eje. Terapii lze využívat také b?hem dne, ve?er se však už nedoporu?uje.

Kvalitní p?ístroje na lé?bu sv?tlem by nem?ly mít žádné vedlejší ú?inky, jsou tak zcela bezpe?né. Vzhledem k tomu, že nevyza?ují žádné infra?ervené ani ultrafialové zá?ení jako slune?ní paprsky, neohrozí ani zdraví vaší pokožky a o?í. B?hem sezení nedochází ani k osl?ování o?í, nejde tak o žádnou nep?íjemnou proceduru.

Pro? využít lé?bu sv?tlem?

Jak jsem již zmínil v úvodu, každý ?lov?k pot?ebuje ke svému životu a zdraví dostatek denního sv?tla. Díky speciálním lampám si nedostatek pobytu na sv?tle pln? vynahradíte.

Lé?ba sv?tlem se doporu?uje zejména v p?ípad?, že trpíte sezonními depresemi a únavou. Typicky se jedná nap?íklad o jarní a podzimní únavu. Na podzim, kdy se venku pozd? rozednívá a brzy stmívá, je kontakt s denním sv?tlem pro mnohé z vás minimální. To p?ináší pocity deprese, ale i zvýšenou únavu a s ní související další doprovodné jevy.

Lé?ba sv?tlem pomáhá na:

  • Zvýšenou únavu
  • Stres
  • Poruchy spánku
  • Stavy úzkosti a deprese
  • Špatné soust?ed?ní

Díky sv?telné terapii m?že dojít k výraznému zmírn?ní ?i úplnému odezn?ní t?chto neduh?.

Co je pot?eba

Pro domácí využití si sta?í po?ídit kvalitní p?ístroj pro lé?bu sv?tlem. Pro lé?ení sezonních depresí je nejvhodn?jší plnospektrální lampa, která funguje jako simulátor slune?ního zá?ení.

Jak dlouho lé?ba potrvá?

P?i denním využívání lampy by se m?ly první výsledky dostavit už po pouhém 1 týdnu. V odborných klinických za?ízeních, kde se pracuje s nejkvalitn?jšími p?ístroji, trvá terapie vždy 1 – 2 týdny, p?i?emž sta?í zhruba 30 minut sezení p?ed lampou denn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.


Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

Jak pomáhá užívání carnitinu p?i reduk?ní diet??

V lidském organismu se krom? mnoha jiných látek b?žn? vyskytuje také amionová slou?eniny zvaná carnitin. Jednou z jejích forem je takzvaný l-carnitin.

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Drobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!