Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravé

22. prosinec 2015     komentáře (0)  605 objevnĂ˝ch slov

Ur?it? jste si všimli, že se u muž? v posledních letech vrací do módy plnovousy, kníry a nejr?zn?jší moderní sest?ihy namísto dokonale oholených hladkých tvá?í. Každý muž, který si nechá nar?st strništ?, by však m?l v?d?t, jak se o vousy má správn? pe?ovat. V opa?ném p?ípad? bude už po n?kolika dnech vypadat jako vagabund a jeho tvá? bude okolí spíše odpuzovat. Pé?e o vousy p?itom není nijak náro?ná.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Ur?it? jste si všimli, že se u muž? v posledních letech vrací do módy plnovousy, kníry a nejr?zn?jší moderní sest?ihy namísto dokonale oholených hladkých tvá?í. Každý muž, který si nechá nar?st strništ?, by však m?l v?d?t, jak se o vousy má správn? pe?ovat. V opa?ném p?ípad? bude už po n?kolika dnech vypadat jako vagabund a jeho tvá? bude okolí spíše odpuzovat. Pé?e o vousy p?itom není nijak náro?ná.

Postup pé?e o vousy

Mytí

Základem každodenní pé?e o vousy je hygiena. V první ?ad? je t?eba si n?kolikrát denn? d?kladn? omýt celou tvá? ?istou vodou a poté ji ut?ít do ru?níku. P?i mytí je ur?it? vhodné použít také kvalitní mýdlo, které vousy a ple? zbaví ne?istot a bakterií. Vousy pak nejsou nep?irozen? mastné.

V p?ípad?, že máte již narostlé delší vousy, je krom? mýdla užite?né použít rovn?ž šampon, který b?žn? používáte na vlasy. Dále je pak vhodné na záv?r mytí použít ješt? kondicionér, který jim dodá pat?i?ný lesk a vitalitu.

Úprava vzhledu

D?ležitou sou?ástí pé?e o vousy je také úprava jejich vzhledu. Vousy nevypadají jako celek zrovna efektn?, pokud na n?kterých místech tr?í delší chloupky. Proto je pot?eba p?ibližn? jednou za 4 dny vzít do rukou zast?ihova? a celý porost jím zarovnat tak, aby chloupky byly na všech místech, kde to pot?ebujete, stejn? dlouhé.

Praktická rada: u delších vous? je namísto speciálního zast?ihova?e pro vousy lepší použít klasický zast?ihova? s nástavcem, který je jinak ur?ený na úpravu vlas?.

K úprav? vzhledu vous? se dále dají využít r?zné oleje a gely, díky nimž jim dodáte pat?i?ný vzhled. Krom? nich bych na delší vousy použil i drobný h?ebínek, kterým se dají u?esat. K finálnímu vytvarování moderních vous? se pak dá použít i trocha pomády.

Co je pot?eba

  • Mýdlo
  • Zast?ihova? vous? (p?íp. zast?ihova? vlas?)
  • Šampon, kondicionér
  • Pomáda

Jak dlouho to potrvá?

Pé?e o vousy vám každý den zabere maximáln? ?tvrt hodinku. V?nujte se jim zejména v ranních hodinách po probuzení.

Jaké budou náklady?

Nejnákladn?jší položkou je po?ízení zast?ihova?e vous?. Nejlevn?jší produkty se pohybují v cenách kolem 2.500 K?. Na delší vousy ale m?žete použít i klasické zast?ihova?e na vlasy, které se dají zakoupit až o polovinu levn?ji.

Pokud se nespokojíte s oby?ejným šamponem a chcete si rad?ji koupit speciální šampony na vousy, p?ipravte se, že vás jedno balení o 250 ml vyjde minimáln? na 200 K?. Oleje a balzámy na vousy stojí op?t kolem 250 – 300 K?. Speciální malé h?ebínky pak stojí od 100 K? výše.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

Zdravý a vyvážený jídelní?ek je základním p?edpokladem k tomu, aby se vám vyhýbala onemocn?ní. Jak má vypadat vyvážená strava a jakých zásad se držet? To se dozvíte v dnešním ?lánku.

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se…


Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

Holení je pro v?tšinu muž? prakticky denní povinností. Mnozí z vás jej však doslova nesnášejí. Také se vám stává, že vám po holení vyraší pupínky a pokožka je n?jakou dobu podrážd?ná a zarudlá? Pak se bu? špatn? holíte, nebo nepoužíváte kvalitní p?ípravky po holení.

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!