Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

9. listopad 2015     komentáře (0)  606 objevnĂ˝ch slov

Poruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i doporu?ené postupy, které byste v p?ípad? dyslexie, dysgrafie a dalších poruch u?ení m?li s dít?tem absolvovat i doma.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Poruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i doporu?ené postupy, které byste v p?ípad? dyslexie, dysgrafie a dalších poruch u?ení m?li s dít?tem absolvovat i doma.

Co je porucha u?ení?

Poruch u?ení se rozeznává n?kolik. Mezi nej?ast?jší pat?í dyslexie a dysgrafie. Obecn? se dají popsat tak, že d?tský mozek obtížn?ji zpracovává n?které informace, které se mu dostávají. Vyskytují se i u d?tí, které jsou jinak vysoce inteligentní.

Hlavní p?í?iny poruch u?ení a rizikové faktory

 • Poran?ní hlavy
 • P?ed?asný porod dít?te
 • Užívání návykových látek b?hem t?hotenství
 • Mozková infekce dít?te

Druhy poruch u?ení a jejich projevy

Dyslexie

Dyslexie je poruchou, která se týká schopnost nau?it se ?íst. Dít?, které jí trpí, ?te h??e nežli ostatní v jeho v?ku. Má problém s porozum?ním text?, ale i s jejich samotným ?tením. ?tení a porozum?ní textu pak trvá déle.

Hlavní projevy

 • Pomalé ?tení
 • Vynechávání slov
 • Neporozum?ní ?tenému textu
 • Malá slovní zásoba

Dysgrafie

Druhou nej?ast?jší poruchou u?ení je dysgrafie. V tomto p?ípad? si dít? p?edevším nepamatuje, jaké jsou správné tvary jednotlivých písmen. Charakteristickým p?íznakem je i špatné dodržování výšky písma, což je ?asto zp?sobené také špatným držením psacího nástroje. Dysgrafie je zp?sobena zhoršenou motorikou a koordinací pohyb?.

Hlavní projevy

 • Zam??ování tvarov? podobných písmen
 • Neschopnost zapamatovat si tvary písmen
 • Neuspo?ádaný vzhled písmen a slov

Krom? t?chto 2 nej?ast?jších poruch u?ení se rozeznávají i n?které další, nap?íklad dyspraxie, dyskalkulie, dismúzie.

Postup lé?by poruch u?ení

V první ?ad? je pot?eba zd?raznit, že dysgrafii i dyslexii je nutné lé?it na odborné bázi. V opa?ném p?ípad? se dít? jen t?žko s poruchou vyrovná, což mu ztíží nejen u?ení, ale i praktický život.

Ke zmírn?ní poruch však m?žete p?isp?t jako rodi?e i doma. P?edevším je nutné striktn? dodržovat veškerá doporu?ení a návody, které vám nastíní v pedagogických poradnách a odborných za?ízeních.

Dít?ti p?i u?ení v?nujte zvýšenou pé?i. Na dít? b?hem u?ení netla?te, neuvád?jte ho do stresu, bu?te trp?liví. B?hem domácího u?ení a pln?ní školních úkol? d?lejte ?ast?jší pauzy, u?ení má být spíše kratší. A? se dít?ti neda?í, snažte se ho neustále povzbuzovat.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asn…


Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!