Jak nahodit vykloubené rameno? + Lé?ba

11. prosinec 2015     komentáře (0)  739 objevnĂ˝ch slov

Vykloubené rameno je pom?rn? ?astým jevem zejména u sportovc?, m?že však potkat prakticky kohokoliv z vás. Sta?í nap?íklad, abyste uklouzli na náledí a praštili sebou ramenem o zem. N?kdy jde pom?rn? lehce navrátit zp?t. Pokud však nemáte zkušenosti, p?ípadn? vás tíží velká bolest, je vždy nutné navštívit léka?e.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Vykloubené rameno je pom?rn? ?astým jevem zejména u sportovc?, m?že však potkat prakticky kohokoliv z vás. Sta?í nap?íklad, abyste uklouzli na náledí a praštili sebou ramenem o zem. N?kdy jde pom?rn? lehce navrátit zp?t. Pokud však nemáte zkušenosti, p?ípadn? vás tíží velká bolest, je vždy nutné navštívit léka?e.

Co je vykloubené rameno?

K vykloubení ramena dochází v d?sledku toho, že se vlivem nárazu ?i tlaku rameno vyjme z kloubního pouzdra. Zpravidla je postižení viditelné na první pohled.

Jaké jsou p?íznaky?

Pokud se vám tento úraz p?ihodí, zcela jist? jej rozpoznáte. Doprovází ho totiž intenzivní bolest v postižené oblasti. Krom? toho máte v daný okamžik ztíženou manipulaci s ramenem a potažmo celou paží.

Postupy nahození vykloubeného ramene

Existuje n?kolik zp?sob?, jak vykloubené rameno navrátit do kloubní jamky. P?edstavím vám 2 nejb?žn?jší, z nichž jeden lze provést i bez p?ítomnosti další osoby.

Napravení s pomocí druhé osoby

Lehn?te si na záda na rovnou podložku – na postel apod. Podložka p?itom musí být nad zemí. Postiženou kon?etinu nechte viset p?es okraj podložky, trup p?itom musí být neustále podep?ený.

Druhá osoba vás chytí za ruku, siln? stiskne a zatáhne. Je t?eba zatáhnout siln?ji, avšak pomalu. Sm?r táhnutí musí být od vás, respektive vašeho t?la. Vlivem pohybu dojde k natáhnutí ramenního svalstva. Po pár minutách by se m?l kloub dostat zp?t do kloubní jamky.

Napravení svépomocí

Sedn?te si na pevnou podložku (židli, st?l apod.). Pokr?te loket. Horní paže a p?edloktí bude v pravém úhlu. Paži vytá?ejte sm?rem ven, zárove? sm??ujte dla? dovnit?, do boku. Pak paží oto?te sm?rem vzh?ru, od ramene sm?rem nad hlavu. V této fázi by se m?lo rameno dostat zp?t do kloubní jamky.

Pokud tyto ani p?ípadné další postupy nepomáhají, rad?ji co nejd?íve vyhledejte odbornou léka?skou pomoc. Tu bych ostatn? doporu?oval všem z vás, kte?í s napravováním kloub? nemají pot?ebné zkušenosti.

Co je pot?eba

  • Pevná podložka
  • P?ítomnost druhé osoby (v p?ípad? 1. postupu)

Jak dlouho to potrvá?

Nahození vykloubeného ramene výše uvedenými zp?soby je otázkou jednotek minut. Mnohem déle pak zabere lé?ba.

Jak lé?it vykloubené rameno?

V prvních okamžicích se budete potýkat se silnou bolestí a horší hybností paže. V rámci první pomoci po nahození ramene zp?t do kloubní jamky doporu?uji na postižené místo použít ledový obklad, který jednak zmírní bolest, jednak vás zbaví i p?ípadného otoku.

Zran?nou paži je nutné zafixovat, a to nap?íklad tak, že budete n?kolik dní nosit ruku v záv?su.

P?i déle trvajících obtížích si vezm?te léky na bolest typu ibuprofen apod.

Fixaci vykloubeného ramene by m?l provést léka?. Používají se k tomu speciální ortézy. Ruku v ní budete nosit minimáln? 2 – 3 týdny, poté po?ítejte ješt? s n?kolika dalšími týdny, které zabere rehabilitace.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.6 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 10x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!