P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

7. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  559 objevnĂ˝ch slov

Batolata a d?ti p?edškolního, která ?asto bre?í a nestráví p?íliš mnoho jídla, mohou trp?t nechutenstvím. V?tšinou jde jen o krátkodobou záležitost, která rychle odezní. N?kdy se však m?že nechutenství u d?tí dostat do dlouhodob?jší fáze. Pak už je pot?eba problém konzultovat s léka?em. P?í?ina totiž m?že být závažn?jší, než se na první pohled zdá.

P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenstvíP?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

Batolata a d?ti p?edškolního, která ?asto bre?í a nestráví p?íliš mnoho jídla, mohou trp?t nechutenstvím. V?tšinou jde jen o krátkodobou záležitost, která rychle odezní. N?kdy se však m?že nechutenství u d?tí dostat do dlouhodob?jší fáze. Pak už je pot?eba problém konzultovat s léka?em. P?í?ina totiž m?že být závažn?jší, než se na první pohled zdá.

P?íznaky nechutenství

Nechutenství u d?tí se projevuje nejz?eteln?ji tím, že d?cko absolutn? nemá chu? k jídlu. Odmítá jej poz?ít, v jídle se jen š?ourá. Typickým projevem je pak nelibost ve chvíli, kdy má n?co sníst.

Krom? toho se však nechutenství m?že projevovat i dalšími p?íznaky. Krom? neustálé podrážd?nosti je dít? unavené, cítí se slabé, nedokáže d?lat v?ci, které by jinak ve svém v?ku m?lo zvládnout.

Pokud je nemoc dlouhodob?jšího charakteru, projevuje se ?asto také bolestmi b?icha.

P?í?iny

Jednou z p?í?in m?že být psychika, dít? z n?jakého d?vodu odmítá stravu. Roli však m?že hrát i samotné prost?edí, v n?mž se dít? stravuje, samoz?ejm? pak i kvalita stravy.

Vážn?jší p?í?ina pak tkví v napadení organismu parazity. Nechutenství pak v tomto p?ípad? ?asto p?edchází vážn?jším onemocn?ní.

Bylinky na nechutenství

Je?abinový sirup

Na nechutenství pomáhá sirup z je?abin. Ten lze po?ídit v obchodech s bylinkami. Sta?í jej aplikovat jednou až dvakrát denn? v množství zhruba jedné polévkové lžíce.

Koupel z mate?ídoušky

N?které maminky úsp?šn? vylé?ily nechutenství svých d?cek tím, že jim p?ipravily koupel s mate?ídoušky.

Vezm?te zhruba 50 gram? bylinky a nechte je p?es noc vylouhovat ve studené vod?. Následná koupel by pak m?la trvat asi dvacet minut. D?ležité je, aby srdí?ko dít?te bylo neustále nad vodou.

Kop?iva

Na nechutenství (nejen) d?tí pomáhá také ?aj z kop?ivy. ?erstvé kop?ivy (asi jednu lžíci) nechte zhruba t?i minuty pova?it ve ?tvrt litru vody. Poté odvar nechte dvacet až t?icet minut odstát a sce?te.

?t?te také: Kop?iva není jen pálivá rostlina, ale zdravá a lé?ivá rostlina.

Další možnosti, jak se zbavit nechutenství u d?tí

Krom? výše uvedených rad je dobré také zm?nit zp?sob stravování d?tí. V první ?ad? d?cka nenu?te za každou cenu jíst celou porci, klidn? jim na ?as dávejte menší porce jídla.

Dále je dobré d?tem omezit p?ísun sladkostí. Ty zkuste nahradit ovocem a zeleninou.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.


Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Jak lé?it žlu?níkové kameny: Bylinky a ?aje na žlu?ník

Žlu?ník je orgánem, který se v lidském t?le vyskytuje u spodní ?ásti jater. Jeho funkce p?ispívá k lepšímu trávení. Nejedná se o orgán, jehož absence by pro ?lov?ka m?la fatální následky. Pokud se však špatn? stravujete, vystavujete se riziku vzniku žlu?níkových kamen?, potažmo bolestí žlu?níku, kte…

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!