Jak lé?it lupénku?

6. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  742 objevnĂ˝ch slov

Lupénka je kožním onemocn?ní, kterým je postiženo významné procento populace. Jen v ?eské republice se týká více než 200 tisíc obyvatel. Trpí jím zejména dosp?lí lidé. Onemocn?ní se dá rozd?lit na n?kolik druh?.

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Lupénka je kožním onemocn?ní, kterým je postiženo významné procento populace. Jen v ?eské republice se týká více než 200 tisíc obyvatel. Trpí jím zejména dosp?lí lidé. Onemocn?ní se dá rozd?lit na n?kolik druh?.

Lé?ba dnes není stoprocentní, p?estože dochází k postupnému zdokonalování metod. Kdo z vás trpí lupénkou, která se odborn? nazývá psoriáza, ten by m?l v?d?t, jakou dodržovat životosprávu a hygienu, aby se nemoc dále neprohlubovala.

Hlavní p?í?iny lupénky

Lupénka se hodn? vyskytuje v d?sledku genetických dispozic. To však zdaleka není jediný faktor.

Zde jsou další p?í?iny lupénky:

  • Zvýšený stres
  • Infekce k?že
  • Zán?ty
  • Špatná životospráva
  • Cukrovka
  • Používání nevhodných lék?
  • Snížená obranyschopnost organismu
  • Špatná funkce štítné žlázy

Jak se lupénka projevuje?

Lupénku lze rozpoznat na první pohled. Dochází totiž ke zm?n? barvy k?že.

Ložisková forma lupénky

Pokud jde o takzvanou ložiskovou lupénku, ta se projevuje tím, že je pokožka v ur?itých místech rudá, tvo?í se na ní šupinky. Postihuje zejména oblasti horních kon?etin a záda.

Inverzní lupénka

Projevuje se typicky tím, že k?že je v postižené oblasti výrazn? sušší nežli na ostatních ?ástech t?la. Objevuje se hlavn? v oblasti t?ísel, dále pak také v okolí krku ?i v podpaží.

Puchý?kovitá forma lupénky

Jak už z názvu vyplývá, projevuje se vznikem puchý?k?, a to hlavn? na dlaních rukou a na nohách. Jde o nejvážn?jší formu tohoto onemocn?ní k?že. ?asto ji doprovází také vysoká hore?ka.

Jak lé?it lupénku?

Lé?ba lupénky, jak už jsem zmínil v úvodu, není stoprocentn? ú?inná. P?i odborné lé?b? léka?i nasazují kortikosteroidy, p?ípadn? také antipsoriatika.

Co d?lat p?i lé?b? lupénky?

Krom? toho, že vám doktor p?i lé?b? lupénky nasadí výše zmín?né léky, je dobré dodržovat ur?ité zásady, a to ideáln? neustále.

Pokud trpíte tímto kožním onemocn?ní, je dobré dbát na kvalitní životosprávu. Je nutné dodržovat správný pitný režim, pravidelný a vydatný spánek. Krom? toho se doporu?uje nap?íklad také laserová terapie.

Moderní studie ukazují, že na lé?bu lupénky má kladný vliv také takzvaná kryoterapie. Jde o lé?bu mrazem, kdy je t?lo na krátký ?as vystaveno extrémnímu chladu. To p?ispívá k lepšímu prokrvení pokožky a její vitalit?.

Jak dlouho to potrvá?

Lé?ba lupénky není natolik ú?inná, abyste se nemoci mohli zcela zbavit. Je tak v mnoha p?ípadech onemocn?ním na celý život. ?lov?k se s ním musí smí?it, jinak se mohou dostavit t?eba i psychické potíže, které jsou spojeny s tím, že vaše pokožka nemá p?irozený vzhled.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!