Jak lé?it inkontinenci? + Cviky

12. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  704 objevnĂ˝ch slov

Inkontinence je onemocn?ním, které se týká spíše žen, objevuje se však také u muž?. Projevuje se v jakémkoliv v?ku v dosp?losti, u mladých i starších lidí. Vyskytuje se až u poloviny žen. Je to nemoc, která se dá lé?it, k lé?b? p?itom pomohou i jednoduché cviky, které m?žete provád?t doma.

Jak lé?it inkontinenci? + CvikyJak lé?it inkontinenci? + Cviky

Inkontinence je onemocn?ním, které se týká spíše žen, objevuje se však také u muž?. Projevuje se v jakémkoliv v?ku v dosp?losti, u mladých i starších lidí. Vyskytuje se až u poloviny žen. Je to nemoc, která se dá lé?it, k lé?b? p?itom pomohou i jednoduché cviky, které m?žete provád?t doma.

Co je inkontinence?

Inkontinence je nemoc, která je doprovázena nežádoucím a samovolným únikem mo?i. M?že být zp?sobena mnoha faktory. Nej?ast?jší p?í?inou jsou ochablé svaly v oblasti pánevního dna.

Inkontinence je ?asto zp?sobena obezitou, ovšem stejn? tak se objevuje také u žen t?sn? po porodu. V neposlední ?ad? se pak projevuje také v d?sledku d?di?ných dispozic.

Pokud jde o stav, kdy únik mo?i zp?soben stahy mo?ového m?chý?e, hovo?í se o takzvané urgentní inkontinenci.

V p?ípad?, že trpíte poruchou dolních cest mo?ových, kdy nesprávn? funguje stahy svaloviny mo?ového m?chý?e, pak jde o reflexní inkontinenci.

T?etím typem je stresová inkontinence. Ta je naopak zp?sobena kv?li tomu, že nedochází ke stahování sval? mo?ového m?chý?e, a to nap?íklad v d?sledku silného stresu, p?ípadn? i t?eba tím, že intenzivn? zakašlete.

Posledním typem je paradoxní inkontinence. Ta se projevuje hlavn? u lidí, kte?í mají zv?tšenou prostatu. Mo? pak uniká v okamžiku, kdy je mo?ový m?chý? plný.

Jak lé?it inkontinenci

P?i lé?b? inkontinence je ur?it? vhodné navštívit léka?e, který vám poradí, jak s nemocí bojovat. V každém p?ípad? je dobré v?d?t, že byste m?li upravit sv?j pitný režim. Platí to hlavn? o inkontinenci urgentní a reflexní.

Trpíte-li pro zm?nu stresovou formou nemoci, pak pomáhají r?zné cviky. Pomocí nich postupn? docílíte toho, že dojde ke zpevn?ní svalstva v oblasti pánevního dna.

V nejhorších p?ípadech je zapot?ebí provést operativní zákrok, pomocí n?hož dojde k zformování mo?ového m?chý?e. Následn? pak již nebude docházet k samovolnému úniku mo?i.

P?i inkontinenci se dají používat také speciální absorp?ní vložky. Ty zajistí, že únik mo?i nebude viditelný. V kone?ném d?sledku takovéto pom?cky pomohou ke zlepšení vaší psychiky. V p?ípad?, že máte p?eci jen intenzivn?jší inkontinen?ní p?íznaky, únik mo?i je tudíž ?astý, je lepší rovnou zvolit plenkové kalhotky.

Cviky

Pokud trpíte inkontinencí, která je zp?sobena špatným fungováním svalstva v pánevní oblasti, pak rozhodn? provád?jte cviky, které pomohou k jeho posílení.

1. varianta

Lehn?te si na bok a op?ete se o p?edloktí. Následn? stahujte b?išní svalstvo k páte?i. P?itom za?n?te pohybovat hýžd?mi sm?rem nahoru a poté je v této poloze n?kolik vte?in udržte. Poté boky pomalinku spus?te zp?t na zem. Tento cvik opakujte asi desetkrát.

2. varianta

Klekn?te si na kolena a sklo?te trup. ?elem se dotkn?te paží. Následn? na n?kolik vte?in napn?te pánevní svalstvo. Cvik opakujte op?t asi desetkrát.

3. varianta

Lehn?te si na b?icho a pokr?te levou nebo pravou nohu. ?elo op?ete o ruce. Pánevní svalstvo vypn?te na zhruba deset vte?in, pak jej uvoln?te. Tento cvik opakujte 10x, pak pokr?te druhou nohu a celý postup opakujte.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle t…

Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

Ztuhlé kr?ní svalstvo je problémem, který trápí p?edevším lidi se sedavým zam?stnáním a také ty z vás, kte?í se obecn? p?íliš nehýbají, neholdují sportu a pohybovým aktivitám. Dlouhodobé potíže se ztuhlým krkem mohou vyústit v komplikovan?jší zdravotní potíže.


Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

V posledních letech se pom?rn? ?asto sklo?uje onemocn?ní, které nese název syndrom karpálního tunelu. Jde o nemoc, jež se projevuje zejména u lidí, kte?í ?asto pracují s po?íta?em, respektive p?i své práci hodn? používají záp?stí.

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

Pro? a jak posilovat b?išní svaly?

B?išní svaly chce mít každý z nás dokonale vytvarované. Zejména muži si v tomto ohledu dávají hodn? záležet a kv?li tomu se „trápí“ v posilovnách. Mít pevní svaly v b?išní oblasti však není užite?né jen z estetického hlediska, existují k tomu i další d?vody. Proto byste m?li také v?d?t, jak b?išní s…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!