Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?ba

13. kvÄ›ten 2014     komentáře (0)  627 objevnĂ˝ch slov

Krev v mo?i neboli hematurie, je stavem, který m?že být vyvolán z celé ?ady p?í?in. V n?kterých p?ípadech nejde o nic závažného a ?lov?k p?ítomnost krve v mo?i prakticky ani nepozná. V ur?itých situacích ale indikuje daleko závažn?jší onemocn?ní a je pot?eba jej urychlen? ?ešit se svým léka?em.

Krev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?baKrev v mo?i: 5 hlavních p?í?in a lé?ba

Krev v mo?i neboli hematurie, je stavem, který m?že být vyvolán z celé ?ady p?í?in. V n?kterých p?ípadech nejde o nic závažného a ?lov?k p?ítomnost krve v mo?i prakticky ani nepozná. V ur?itých situacích ale indikuje daleko závažn?jší onemocn?ní a je pot?eba jej urychlen? ?ešit se svým léka?em.

1. Malá srážlivost krve

Lidé, kte?í trpí hemofilií, jsou náchyln?jší k tomu, že se v jejich mo?i budou vyskytovat stopy krve. Malá srážlivost krve zp?sobuje krvácení do mo?ových cest.

Lé?ba

V p?ípad?, že je nemoc zp?sobena podáváním nevhodných lék?, je zpravidla doporu?ena tyto léky vysadit ?i omezit, p?ípadn? nahradit jinými.

2. Tvorba mo?ových kamen?

Na proniknutí krve do mo?ových cest a mo?i má vliv také p?ítomnost mo?ových kamen?. Ty totiž mohou poranit st?ny mo?ových cest a tím pádem i pr?nik krve do mo?i.

Lé?ba

Jde p?edevším o to, aby došlo ke zni?ení mo?ových kamen?. Obecn? se dá ?íci, že se jich lze zbavit úpravou životosprávy. Už vaše babi?ky v?d?ly, že na kameny pomáhá správný a dostate?ný pitný režim. V sou?asné dob? existuje i n?kolik moderních lé?ebných metod, které jsou p?i odstra?ování mo?ových kamen? ú?inné.

Jedná se nap?íklad o metodu rázové vlny, kdy vln?ní o vysoké frekvenci rozdrtí kameny na písek, který pak bez potíží vylou?íte v mo?i.

Dalšími metodami jsou t?eba uretroskopie, kdy se používá laseru, nebo také disoluce, kdy dochází k rozpušt?ní mo?ových kamen? neinvazivní metodou, a to pomocí medikament?.

3. Mo?ová infekce

?astou p?í?inou p?ítomnosti krve v mo?i bývá také mo?ová infekce. Doprovází ji ?asto pálení ve chvíli, kdy mo?íte.

4. Rakovina

Závažnou p?í?inou p?ítomnosti krve v mo?i je rakovina. M?že se p?itom jednat o rakovinu ledvin, dále pak také rakovinu mo?ového m?chý?e ?i rakovinu prostaty. V tomto p?ípad? je hematurie pouze doprovodným jevem daleko závažn?jšího onemocn?ní, k jehož lé?b? je zapot?ebí speciálních lé?ebných metod.

5. Zran?ní mo?ových cest

Krev v mo?i se m?že objevit také ve chvíli, kdy nap?íklad v d?sledku n?jakého prudkého nárazu, dopravní nehody apod. dojde k poran?ní mo?ových cest. Stejn? tak stojí za p?ítomností krve v mo?i i prod?lané cévkování, kdy dochází k odb?ru mo?i pomocí katetru.

A? už se krev v mo?i objeví z jakékoliv p?í?iny, je na míst? ihned navštívit léka?e. Ten diagnostikuje p?í?inu a stanoví pat?i?nou lé?bu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.

Pro? se d?lají mod?iny?

Pro? se d?lají mod?iny?

Každému z nás se ob?as ud?lají na t?le mod?iny. Jejich vznik m?že mít n?kolik p?í?in. Pokud se jedná o následky b?žných pád? a náraz?, nejsou mod?iny nijak závažné. Mohou však být také zp?sobeny onemocn?ním, které se nazývá hemofilie.


Jak odstranit kruhy pod o?ima? P?í?iny a rychlá pomoc

Nevzhledné kruhy pod o?ima se nej?ast?ji objevují po probd?lé noci. Mohou však mít i jiné p?í?iny. Nejedná se zpravidla o vážný problém, navíc se dá pom?rn? ú?inn? a rychle odstranit. V dnešním ?lánku si povíme, jaké jsou nejrychlejší zp?soby odstran?ní kruh? pod o?ima, které je dobré znát.

Jak zastavit krvácení z nosu?

Jak zastavit krvácení z nosu?

Ur?it? se vám n?kdy v minulosti stalo, že vám z ni?eho nic za?ala téct krev z nosu. Mohlo se tak p?itom stát z mnoha d?vod?. Krvácení z nosu obvykle nenazna?uje žádné velké zdravotní komplikace, m?že být pouze doprovodným jevem p?i r?zných onemocn?ních. Vždy je však nutné vyhledat léka?e ve chvíli, …Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!