Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

14. březen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?Zahlen?ní krk je stavem, který ?asto doprovází kašel také bolest v krku. Jde o onemocn?ní, které m?že být vyvolány z mnoha p?í?in, mén? ?i více závažných. V každém p?ípad? je zvýšené zahlen?ní dýchacích cest velmi nep?íjemné a obt?žující. Číst dĂĄle...


Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

7. březen 2014 - Rubrika: Nemoci

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?baSlinivka b?išní je pom?rn? malým orgánem, který však hraje významnou roli p?i trávení potravy. Napomáhá stravu p?em??ovat a využívat z ní všechny pot?ebné látky, které jsou pro fungování lidského organismu nezbytné. Číst dĂĄle...


Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

3. Ăşnor 2014 - Rubrika: Nemoci

Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + videoV posledních letech se pom?rn? ?asto sklo?uje onemocn?ní, které nese název syndrom karpálního tunelu. Jde o nemoc, jež se projevuje zejména u lidí, kte?í ?asto pracují s po?íta?em, respektive p?i své práci hodn? používají záp?stí. Číst dĂĄle...


Co pomáhá na žlu?níkový záchvat? P?í?iny a prevence

10. leden 2014 - Rubrika: Nemoci

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá na žlu?níkový záchvat, to je p?edm?tem následujícího ?lánku. Číst dĂĄle...


Co znamenají zvýšené bílé krvinky?

3. prosinec 2013 - Rubrika: Nemoci

Co znamenají zvýšené bílé krvinky?Bílé krvinky jsou d?ležitými krevními bu?kami, které mají za cíl bránit lidský organismus proti bakteriím a vir?m. Pokud je jejich množství v t?le p?íliš nízké, t?lo se nedokáže vypo?ádat s nemocemi. Mnohdy však nastává opa?ný problém, kdy je bílých krvinek v krvi p?íliš mnoho. Co tento jev znamená a co se s ním dá d?lat, pokud je to v?bec zapot?ebí? Číst dĂĄle...


9 babských rad, jak rychle vylé?it nachlazení

26. listopad 2013 - Rubrika: Nemoci

9 babských rad, jak rychle vylé?it nachlazeníNachlazení mnohé z nás trápí zejména po?átkem zimy, kdy venku panuje chladné po?así. Nᚠorganismus na p?echod z tepla do zimy není zvyklý. D?sledkem toho je, že se cítíme unavení, kašleme, máme rýmu a další p?íznaky. Obecn? se tomuto stavu ?íká nachlazení. Číst dĂĄle...


Strana 6 z 8
«« « 2 3 4 5 6 7 8 » »»