Co znamenají zvýšené bílé krvinky?

3. prosinec 2013     komentáře (1)  363 objevnĂ˝ch slov

Bílé krvinky jsou d?ležitými krevními bu?kami, které mají za cíl bránit lidský organismus proti bakteriím a vir?m. Pokud je jejich množství v t?le p?íliš nízké, t?lo se nedokáže vypo?ádat s nemocemi. Mnohdy však nastává opa?ný problém, kdy je bílých krvinek v krvi p?íliš mnoho. Co tento jev znamená a co se s ním dá d?lat, pokud je to v?bec zapot?ebí?

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Bílé krvinky jsou d?ležitými krevními bu?kami, které mají za cíl bránit lidský organismus proti bakteriím a vir?m. Pokud je jejich množství v t?le p?íliš nízké, t?lo se nedokáže vypo?ádat s nemocemi. Mnohdy však nastává opa?ný problém, kdy je bílých krvinek v krvi p?íliš mnoho. Co tento jev znamená a co se s ním dá d?lat, pokud je to v?bec zapot?ebí?

Co jsou bílé krvinky

Bílé krvinky, odborn? nazývané leukocyty, jsou krevní bu?ky, které jsou sou?ástí imunitního systému organismu.

Imunitní systém slouží ke kontrole pronikání cizích ?ástic, zejména bakterií a dalších mikroorganism?, do t?la. Pokud je imunitní systém v po?ádku a tím pádem i po?et bílých krvinek, je organismus zdravý.

Jakmile se do t?la dostane n?jaký vir ?i bakterie, imunitní systém reaguje tak, že dojde ke zvýšení po?tu bílých krvinek, které pak s tímto virem ?i bakterií bojují.

Co znamená zvýšený po?et leukocyt?

Organismus reaguje na infekci tím, že dojde ke zvýšení hladiny bílých krvinek – leukocyt?. Vyšší nam??ení množství se objevuje nap?íklad u nemocí, jako jsou angína, zápal plic atp. Dále dochází ke zvýšení leukocyt? také v situacích, kdy se zraníte, jste po operaci, p?ípadn? v dob?, kdy máte mononukleózu.

Odborn? se zvýšení po?tu bílých krvinek nazývá leukocytóza. P?i nemoci a vyšet?ení dochází ke zjišt?ní po?tu bílých krvinek, díky ?emuž je následn? zjiš?ován p?vod infekce. Poté lze lépe aplikovat lé?bu.

Jak se t?lo po nemoci uzdravuje, dochází k vyrovnání a stabilizaci po?tu bílých krvinek. Laicky ?e?eno se to dá vyjasnit tak, že bílé krvinky pomohly zni?it infekci a viry, které ji zp?sobily a op?t se stahují, nebo? jichž již není zapot?ebí tak velké množství.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.09 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 54x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

Detoxikace organismu má pro vaše zdraví velký význam. Pokud se t?lo zbaví škodlivých látek, dojde k jeho pro?išt?ní a op?tovnému nastartování, zvládne pak v?tší zát?ž.

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.


Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Zahlen?ní krk je stavem, který ?asto doprovází kašel také bolest v krku. Jde o onemocn?ní, které m?že být vyvolány z mnoha p?í?in, mén? ?i více závažných. V každém p?ípad? je zvýšené zahlen?ní dýchacích cest velmi nep?íjemné a obt?žující.

Jak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesterolu

Jak snížit cholesterol? 10 tip? k regulaci vysokého cholesterolu

Vysoký cholesterol zp?sobuje závažné zdravotní potíže. P?estože si jej ?lov?k dlouho nemusí ani uv?domovat, pokud mu není nam??en u doktora, ?asto stojí za srde?ním infarktem, mozkovou mrtvicí, nebo nap?íklad anginou pectoris.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Andrea Pintova

pátek, 4. březen 2016
19:21

Cht?la bych se zeptat již dlouho trpím anemii a mám málo ?ervených krvinek nyní mi ješt? k tomu zjistili ve mj po?et bílých krvinek.Mám se obávat o leukémii d?kuji za odpov??


Napsal: Andrea Pintova [Odpovědět]