Co pomáhá na žlu?níkový záchvat? P?í?iny a prevence

10. leden 2014     komentáře (0)  935 objevnĂ˝ch slov

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá na žlu?níkový záchvat, to je p?edm?tem následujícího ?lánku.

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá na žlu?níkový záchvat, to je p?edm?tem následujícího ?lánku.

P?í?iny žlu?níkového záchvatu

Žlu?níkový záchvat je vyvolán zejména špatnou stravou. U každého z nás jej p?itom m?že zap?í?init zcela jiná potravina.

K nej?ast?jším potravinám, které mohou stát za žlu?níkovým záchvatem, pat?í:

  • Smažené pokrmy – jídla p?ipravovaná na oleji jsou nej?ast?jším spoušt??em žlu?níkového záchvatu. Typicky m?že problém nastat ve chvíli, kdy již váš žlu?ník není zcela v po?ádku a vy zkonzumujete nap?íklad smažený ?ízek nebo smažený sýr.
  • Tu?ná jídla – žlu?ník pomáhá k trávení tuk?. Jejich zvýšené množství však m?že vyvolat potíže. Za záchvatem tak mohou stát nap?íklad zkonzumované uzeniny, mléko s vysokým obsahem tuku, smetana, tu?né sýry a samoz?ejm? i tlusté maso.
  • Raj?ata – p?ekvapiv? mohou vyvolávat žlu?níkový záchvat i raj?ata, a to zejména tehdy, sníte-li je celé, tedy v?etn? jadérek, která jsou v nich obsažena.
  • Kakao a ?okoláda – i kakaové a ?okoládové výrobky mohou být p?í?inou žlu?níkového záchvatu, a to nejen v „?isté“ form?, ale i nap?íklad v podob? kakaových a ?okoládových sušenek apod.
  • Ko?en?ná jídla – obecn? jsou na problémy se žlu?níkem nevhodná ko?en?ná jídla a potraviny, které mají dráždivé ú?inky. Krom? pep?e, chilli a další ostrých potravin ke žlu?níkovému záchvatu m?že dopomoci také nap?íklad cibule nebo ?esnek. Proto je t?eba být p?i konzumaci t?chto potravin a pokrm?, které je obsahují ve zvýšeném množství, opatrný.
  • Ovoce s jadérky – potíže se žlu?níkem m?že zap?í?init dokonce i ovoce, hlavn? to, které obsahuje drobná jadérka. Zpravidla se jedná o lesní ovoce typu ostružiny ?i maliny.

Prevence

K minimalizování rizika vzniku žlu?níkového záchvatu je vhodné dodržovat preventivní opat?ení.

Jedná se zejména o tato:

  • Dostate?ný p?ísun tekutin – je d?ležité dodržovat pravidelný pitný režim, tedy denn? vypít minimáln? dva litry vody. Zárove? byste se m?li vyhnout zvýšené konzumaci alkoholu.
  • Dieta – p?i prvních p?íznacích problém? se žlu?níkem je dobré upravit jídelní?ek. Vyhn?te se potravinám, které mohou žlu?níkový záchvat zp?sobit. Rozhodn? je dobré odstranit ze stravy pokrmy, které mají vysoký obsah tuhu, naopak se doporu?uje do jídelní?ku za?adit jídla, která jsou bohatá na vlákninu.
  • Dostatek pohybu – nadváha t?lu neprospívá v mnoha ohledech. Jedním z preventivních opat?ení, jak se vyhnout žlu?níkovému záchvatu, je pravidelný pohyb a cvi?ení.
  • P?ísun vitamín? – zejména pomáhá zvýšený p?ísun vitamínu C. Ten m?že p?isp?t ke snížení rizika tvorby žlu?ových kamen?.

Jak se projevuje žlu?níkový záchvat

V prvních fázích se potíže se žlu?níkem projevují zejména pocitem plnosti. Dochází k nadmutí b?icha.

M?žete také poci?ovat bolest pod žebry, která nez?ídka kdy prostupuje až do oblasti zad.

N?kdy se také cítíte tak, že budete každou chvíli zvracet. Potraviny totiž nejsou zpracovávány.

První pomoc

Na akutní žlu?níkový záchvat m?že pomocí trik, kdy na místo pod žebra umístíte mokrý ru?ník, který p?edtím namo?íte do studené vody. Tato pomoc je však nedostate?ná. Pokud je potíž siln?jšího rázu, p?ípadn? se žlu?níkový záchvat dostavuje opakovan?, je zcela nezbytné navštívit léka?e.

Poté, co odezní potíže se žlu?níkem, je dobré dodržovat dietu. N?kolik dní byste m?li ideáln? konzumovat pouze suché pe?ivo, jako nápoj pak ho?ký ?aj. D?sledn? dodržujte pravidelnost stravy a vyhn?te se p?íliš tu?ným jídl?m.

P?i opakovaných záchvatech žlu?níku roste pravd?podobnost, že bude nutné provést operativní zákrok, kdy dojde k jeho odstran?ní. Operace není extrémn? složitá, ?lov?ku se p?itom rychle uleví.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

4.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Drobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují.

Babské rady na záchvat žlu?níku

Babské rady na záchvat žlu?níku

Žlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobn…


Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!