Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

7. bĹ™ezen 2014     komentáře (0)  1102 objevnĂ˝ch slov

Slinivka b?išní je pom?rn? malým orgánem, který však hraje významnou roli p?i trávení potravy. Napomáhá stravu p?em??ovat a využívat z ní všechny pot?ebné látky, které jsou pro fungování lidského organismu nezbytné.

Slinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?baSlinivka b?išní: P?íznaky nemoci a lé?ba

Slinivka b?išní je pom?rn? malým orgánem, který však hraje významnou roli p?i trávení potravy. Napomáhá stravu p?em??ovat a využívat z ní všechny pot?ebné látky, které jsou pro fungování lidského organismu nezbytné.

P?i nemoci slinivky b?išní dochází k n?kolika pr?vodním jev?m. P?i špatné lé?b? m?že onemocn?ní slinivky zp?sobit až smrt ?lov?ka. Je tak ur?it? dobré v?d?t, jaké jsou p?íznaky nemocí slinivky b?išní a jak by m?la probíhat p?ípadná lé?ba.

O slinivce b?išní

Slinivka b?išní má velikost kolem 25 centimetr? a v lidském t?le se nachází v oblasti mezi žaludkem a b?išními cévami. Je v blízkosti žlu?níku.

Slinivka hraje významnou roli p?i trávení potravy a p?em?n? živin, tedy št?pení bílkovin, cukr? a tuk?. Slinivka je d?ležitým orgánem z toho d?vodu, že produkuje inzulín.

Nemoci slinivky b?išní

Rozlišují se t?i nemoci slinivky b?išní. Nejvážn?jší z nich je nádor, dále se pak jedná o chronický a akutní zán?t. P?i potížích je tak nutné nejprve diagnostikovat, do jaké kategorie se dané onemocn?ní ?adí. Následn? je pak stanovena lé?ba. V p?ípad? slinivky b?išní je d?ležité sd?lit, že pokud se objeví potíže, je vždy nutná odborná léka?ská pomoc.

Co zp?sobuje nemoci slinivky b?išní?

Na onemocn?ní slinivky b?išní má nejv?tší vliv strava. ?lov?k, který konzumuje nevhodné potraviny, ?asto a ve velkém množství pije alkohol, m?že s velkou pravd?podobností o?ekávat, že se u n?j b?hem života d?íve ?i pozd?ji problémy se slinivkou vyskytnou.

Nemoci slinivky b?išní zp?sobují hlavn?:

  • Nadm?rná konzumace alkoholu

Alkoholici jsou nejv?tší rizikovou skupinou, která je náchylná na onemocn?ní slinivky b?išní. A to zejména p?i dlouholeté, pravidelné konzumaci tvrdého alkoholu. Alkohol m?že zp?sobit akutní zán?ty slinivky b?išní, ale v dlouhodob?jším horizontu i vytvo?ení nádorového onemocn?ní.

  • Nezdravá strava

Problémy se slinivkou zp?sobuje i nadm?rná konzumace tu?ných jídel. Stejn? tak ale zán?t m?že být vyvolán tím, že sníte siln? p?epálené jídlo. P?i zpracování potravy a snaze p?em?nit a využít tuky, cukry a bílkoviny, dojde k silnému podrážd?ní slinivky.

Lé?ba nemocí slinivky b?išní

Ihned na po?átku je pot?eba zopakovat, že p?i potížích se slinivkou, kdy vás trápí n?který z p?íznak?, je nutné co nejd?íve zajít k doktorovi. I akutní zán?t slinivky, potažmo pak samoz?ejm? chronický zán?t ?i nádor, mohou mít p?i špatné a neodborné lé?b? fatální následky.

Lé?ba akutního zán?tu

Akutní zán?t je nej?ast?ji vyvolán požitím nevhodné stravy, tedy zejména p?epáleného a hodn? tu?ného jídla. Projevuje se silnou bolestí, která vyst?eluje do levého boku. N?kdy se m?že bolest dostavit až do oblasti zad. Dalšími pr?vodními znaky akutního zán?tu jsou nevolnost a pocity zvracení, p?ípadn? i zvýšená teplota a zrychlení pulsu.

Je nutné ihned vyhledat léka?e. Ti p?i akutním zán?tu nasazují vhodné léky. P?i lé?b? je nutné v prvních dnech výrazn? upravit stravu. Všechny nezbytné živiny jsou obvykle dodávány nitrožiln?. Lé?ba je otázkou dn? až týdn?. Poté, co je nemoc vylé?ena, doporu?uje se úprava jídelní?ku a pitného režimu.

Lé?ba chronického zán?tu

Dlouhodobý zán?t slinivky je, na rozdíl od akutního, zp?soben p?edevším dlouhodobou konzumací alkoholu. P?i ní totiž dochází k oslabování ?innosti slinivky, takže se logicky snižuje i tvorba inzulínu a enzym?, které slouží k trávení.

Hlavní p?íznaky chronického zán?tu jsou:

  • Nechutenství
  • Znatelná ztráta hmotnosti
  • Únava a ochablost
  • Cukrovka

P?i chronickém onemocn?ní je samoz?ejm? rovn?ž zapot?ebí návšt?va léka??. Lé?ba však obvykle probíhá doma, a to braním p?edepsaných lék?. Je d?ležité zvýšit p?ísun vitamín? a hlavn? upravit pitný režim a jídelní?ek. Je zcela nezbytné vyhnout se konzumaci alkoholu.

Lé?ba chronického zán?tu slinivky b?išní je b?hem na delší tra?, ?asto je pot?eba zlepšit stravovací a pitné návyky po zbytek života.

Lé?ba nádoru

Nejvážn?jším typem onemocn?ní slinivky b?išní je nádor. Velká ?ást pacient?, kterým je diagnostikováno nádorové onemocn?ní, umírá, a to pom?rn? rychle. Obvykle smrt nastává už b?hem prvního roku.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.62 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.


Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemoci

Jak lé?í hlíva úst?i?ná? Na posílení imunity i b?žné nemoci

K lé?b? r?zných mén? závažných onemocn?ní i jako preventivní dopln?k stravy b?žn? slouží celá ?ada rostlin. Jednou ze stále oblíben?jších je hlíva úst?i?ná.

Co znamenají zvýšené bílé krvinky?

Co znamenají zvýšené bílé krvinky?

Bílé krvinky jsou d?ležitými krevními bu?kami, které mají za cíl bránit lidský organismus proti bakteriím a vir?m. Pokud je jejich množství v t?le p?íliš nízké, t?lo se nedokáže vypo?ádat s nemocemi. Mnohdy však nastává opa?ný problém, kdy je bílých krvinek v krvi p?íliš mnoho. Co tento jev znamená …Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!