Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

3. Ăşnor 2014     komentáře (0)  967 objevnĂ˝ch slov

V posledních letech se pom?rn? ?asto sklo?uje onemocn?ní, které nese název syndrom karpálního tunelu. Jde o nemoc, jež se projevuje zejména u lidí, kte?í ?asto pracují s po?íta?em, respektive p?i své práci hodn? používají záp?stí.

Syndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + videoSyndrom karpálního tunelu: Jak lé?it karpální tunel + video

V posledních letech se pom?rn? ?asto sklo?uje onemocn?ní, které nese název syndrom karpálního tunelu. Jde o nemoc, jež se projevuje zejména u lidí, kte?í ?asto pracují s po?íta?em, respektive p?i své práci hodn? používají záp?stí.

Popis karpálního tunelu

Karpální tunel je malou št?rbinou, která se nachází v oblasti záp?stí rukou. V její blízkosti je záp?stní vaz a záp?stní k?stky. Skrz karpální tunel vedou šlachy, pomocí nichž m?žeme ohýbat prsty rukou.

Ve chvíli, kdy je u vás zjišt?n syndrom karpálního tunelu, dochází ke zhoršení stavu šlach a tím pádem i k horšímu pohybu prst? na ruce. Syndrom karpálního tunelu doprovázejí bolesti a otoky.

P?í?iny syndromu karpálního tunelu

Hlavní p?í?inou vzniku syndromu karpálního tunelu je p?et?žování záp?stí. Pokud je vystaveno p?ílišnému tlaku, p?ípadn? ?astém ohýbání ?i jiným druh?m p?et?žování, dochází postupn? k tvorb? potíží a bolestem p?i ohýbaní záp?stí a prst?.

Syndromem karpálního tunelu trpí nejvíce lití, kte?í pracují s po?íta?em. Dále se objevuje také u um?lc?, kte?í hrají na nejr?zn?jší hudební nástroje, p?ípadn? i u sportovc?. Syndrom karpálního tunelu bývá n?kdy trefn? ozna?ován jako nemoc z povolání. V ?eské republice jím podle odhad? trpí n?kolik desítek tisíc lidí.

P?í?iny vzniku syndromu karpálního tunelu lze ale spat?ovat také v prod?laných úrazech a poran?ních, které nejsou dob?e vylé?eny. Jedná se t?eba o prod?laný zán?t vaz?, zlomeniny apod.

Hlavní p?íznaky

Mezi nej?ast?jší p?íznaky, které doprovázejí syndrom karpálního tunelu, pat?í:

  • Bolest svalstva v oblasti rukou
  • Oteklé záp?stí a prsty
  • Ztuhlé záp?stí
  • Špatný pohyb prst? a ruky
  • Mraven?ení v oblasti kon?etiny

Syndrom karpálního tunelu m?že být v pokro?ilejší fázi velmi bolestivý. Nep?íjemné je to, že bolest cítíte hlavn? v dob? odpo?inku, tedy zejména v no?ních hodinách.

P?íznakem je také svalová ztuhlost. Mnozí lidé, kte?í trpí syndromem karpálního tunelu, mají problémy v?bec n?co udržet pevn? v ruce. Potíže zp?sobuje také otok záp?stí, s nímž pak nelze dostate?n? ohýbat.

Lé?ba a prevence

Pokud se u vás za?nou objevovat p?íznaky syndromu karpálního tunelu, je vhodné co nejd?íve p?istoupit k jeho lé?b?. V opa?ném p?ípad? totiž m?že toto onemocn?ní být natolik vážné, že vás bude trápit po mnoho let, v ur?itých fázích je pak prakticky nelé?itelné.

P?i lé?b? syndromu karpálního tunelu léka?i doporu?ují vyvarovat se ?innostem, které jej zp?sobily. Nesmí už docházet k dalšímu p?et?žování záp?stí. Existují triky, jak cvi?it záp?stí. N?které cviky si m?žete prohlédnout níže na videích.

Pro lé?bu karpálního syndromu jsou vhodné také ledové obklady záp?stí. Pro snížení výskytu p?ípadných zán?t? je doporu?eno zvýšit p?ísun vitamín?, zejména vitamínu B6.

P?i v?tších obtížích je pot?eba na ?as dát ruku v oblasti záp?stí do dlahy, která jej zpevní. Zamezí se tak jeho p?et?žování.

Ve chvíli, kdy potíže s bolestmi neustupují, bude možná pot?eba p?istoupit k chirurgickému zákroku. Ten spo?ívá v pro?íznutí záp?stního vazu. Zákrok je pom?rn? jednoduchý.

Ve chvíli, kdy problém se syndromem karpálního tunelu nebude ?ešen, m?že dojít k vážnému poškození ruky, které zap?í?iní špatnou pohyblivost prst? a záp?stí.

Videa

P?i potížích s karpálním tunelem se doporu?uje krom jiných procedur také pravidelné cvi?ení záp?stí a rukou. Na níže p?iložených videích poznáte n?které osv?d?ené cviky, které mohou p?isp?t k postupné lé?b? i jako prevence proti vzniku syndromu karpálního tunelu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Mezi moderní „choroby“, které trápí stále v?tší procento lidí, se ?adí takzvaný syndrom vyho?ení. Ur?it? jste o n?m minimáln? slyšeli. Mnozí z vás jej dokonce prožili, nebo jej zrovna prožívají, aniž si to uv?domují. Až si p?e?tete, jaké jsou vlastn? p?íznaky syndromu vyho?ení, je možnost, že kone?n…

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Potíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem ok…


Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Zejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!