Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

10 tip?, jak se zbavit migrény a jak jí p?edejít?

13. listopad 2013 - Rubrika: Nemoci

10 tip?, jak se zbavit migrény a jak jí p?edejít?Migréna je onemocn?ním, které se vyskytuje ve v?tší mí?e u žen, setkává se s ní až p?tina ženské populace, zatímco u muž? jen zhruba každý patnáctý jedinec. Migrénu má n?kolik charakteristických rys?, z nichž nejvýznamn?jším je bolest hlavy. Číst dĂĄle...


Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

8. listopad 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?baAnorexie je onemocn?ním, které se dotýká p?evážn? mladých žen a dívek. ?adí se mezi psychická onemocn?ní, která souvisejí s tím, že postižené osoby mají utkv?lou p?edstavu, že jejich postava a t?lesná hmotnost nejsou v po?ádku. Číst dĂĄle...


Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

1. listopad 2013 - Rubrika: Nemoci

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?baZalehlé uši mohou mít r?zné p?í?iny. Vzhledem k tomu, že uši jsou velmi citlivým orgánem, je pot?eba p?i v?tších problémech vždy vyhledat pomoc odborného léka?e. Za zalehlým uchem totiž m?že být i zán?t st?edního ucha, p?ípadn? i další onemocn?ní. Stejn? tak ale možné, že je pocit zalehnutého ucha vyvolán pouze v d?sledku toho, že se do n?j dostala voda. Typicky se jedná o situaci, kdy vyjdete z bazénu. Číst dĂĄle...


Co je senná rýma: P?íznaky a jak ji lé?it

30. říjen 2013 - Rubrika: Nemoci

Co je senná rýma: P?íznaky a jak ji lé?itSenná rýma se stala problémem, který dnes trápí velkou ?ást populace. Jedná se o onemocn?ní, které se dotýká osob všech v?kových kategorií, d?ti a seniory nevyjímaje. Číst dĂĄle...


Co na mo?ové cesty: Kanadské brusinky proti infekci a zán?tu

28. říjen 2013 - Rubrika: Nemoci

Co na mo?ové cesty: Kanadské brusinky proti infekci a zán?tuZán?t a infekce mo?ových cest je problémem, který trápí p?edevším ženy. Je to dáno kv?li tomu, že ženy mají z fyziologického hlediska blíže u sebe mo?ovou trubici a kone?ník. Tím pádem dochází také ke snadn?jšímu p?enosu bakterií mezi nimi. Číst dĂĄle...


Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

13. říjen 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it astma? Prevence proti astmatuAstmatem trpí v ?eské republice pom?rn? zna?ná ?ást populace, p?i?emž po?et postižených osob neustále p?ibývá. Jedná se chronické onemocn?ní, kdy dochází k zán?tu pr?duškové sliznice. Tím, že sliznice otéká, dochází ke zhoršení dýchání. Číst dĂĄle...


Strana 7 z 8
«« « 3 4 5 6 7 8 » »»